Advance International Material Data System : IMDS

จำนวนคนดู 411 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Advance International Material Data System : IMDS
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้ คือ สินค้าต้องปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษและส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์นั้นก็คือสารเคมีที่จัดอยู่ในจำพวกสารโลหะหนักนั่นเอง อาทิ โครเมียม แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องยากถ้าผู้ประกอบการไม่มีความรู้ ความเข้าใจอย่างเพียงพอ เพราะนอกจากผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ว่าด้วยเรื่องการควบคุมสารปนเปื้อน คือ ELV, ROHS, REACH, SVHC, 76/769/EEC, PFOS, DMF, WEEE ตลอดจนข้อกำหนดสารเคมีชนิดอื่นๆ ที่ทาง OEM และหน่วยงานที่ทำการควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย ได้ประกาศฯ ควบคุม หรือห้ามใช้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ทุกบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนต่อไปในอนาคต IMDS : International Material Data System หรือระบบข้อมูลวัสดุสากล ซึ่งเป็นระบบที่สำคัญมากที่เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้า

           ดังนั้นทุกโรงงาน / บริษัท ไม่ว่าจะเป็นเทรดดิ้ง จำเป็นต้องดำเนินการทำข้อมูลในระบบนี้เพื่อ Support ให้กับคู่ค้าของตน หากบริษัทฯ ใดไม่ดำเนินการจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ทำการผลิต ห้ามส่งออกและซื้อขายสินค้าโดยเด็ดขาด

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

2. เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล 

3. เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่มีผลต่อสิงแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร : Advance IMDS-PT-002 International Material Data System (IMDS) Training

IMDS Administration & Implementing IMDS in Organization 

• Client Manager Administration Functions 

• New User Setup (IMDS Team - Roles and responsibilities), Password Reset, Editing 

• Scoping your IMDS workload and calculating necessary resource 

• The role of IT Solutions in IMDS 

• Setting your IMDS Account - when should you use Organizational Units? 

• Function of a client manager and contact person 

• Setting your IMDS Account - when should you use Organizational Units? 

Management of Data Received by Suppliers 

• Establishing Data Quality Standards 

• Review / Analysis of Data Inflowing 

• Identification of Problematic Data 

• Supplier Communication 

• Data Tracking Methods 

• Establishing tracking and management systems for your suppliers 

• IMDS Check Function 

• How to handle suppliers who cannot / will not provide IMDS data 

• Processing Suppliers Submissions - Setting data quality standard and accepting and rejecting supplier MDSs 

• Time - Saving Techniques 

• Internal Data Libraries 

• MDS Request Functionality 

• Needs for New Submissions 

• Analyzing Data for REACH SVHCs 

• Using the MDS Request function in IMDS 

Material and Restricted Substance Issue 

• Global Automotive Declarable Substance List (GADSL) List of Restricted Substances and Declarable Substance 

• OEM IMDS Requirement and acceptance criteria 

• IMDS Data Recommendations 

• ELV Annex II Exemptions 

• Reporting a printed Circuit Board in IMDS (Using Generic published part data from the IMDS Steering Committee) 

• ELV Annex II Exemptions 

IMDS Management Issue 

• Implementing IMDS 

• Integrating IMDS into Quality Programs 

• Establishing Internal and suppliers Data Quality Standards 

• Data Needs / System Requirements 

• Completing your assembly and submitting to your customer Using the Analysis function to Check overall SVHC Content 

• Supply Chain Management 


ระยะเวลา: หลักสูตร 1 วัน (6 ชั่วโมง) 


ลักษณะการอบรม

1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 40 % ปฏิบัติ 60 % 

2. ทำ Workshop ทำในระบบ IMDS 

3. วิเคราะห์ข้อมูล การตีความข้อกำหนด วิธีการแก้ไข 

ผู้ควรเข้ารับการอบรม

-ฝ่าย New Model, R&D, Engineering             

-ฝ่าย การตลาด

-ฝ่าย จัดซื้อ

-ฝ่าย QC/QA-บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการทำเอกสาร PPAP ให้กับลูกค้า ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, IMDS

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด