เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน

จำนวนคนดู 400 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
-เจาะลึกเทคนิควิธีการเพื่อเตรียมความพร้อม สู่การเป็นหัวหน้างานอย่างเป็นระบบ พร้อมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Activity Based Learning เพื่อศึกษาบทบาทในทักษะสําคัญที่หัวหน้างานต้องทราบ

- เทคนิคและวิธีการกําหนดแนวทางปฏิบัติและวางตัวจากฐาน เพื่อนร่วมงานสู่การเป็น “หัวหน้างาน” อย่างเหมาะสม

-“โฟกัส” หลักและแนวทางการบริหารคน ความแตกต่างหลากหลายของคน ตลอดจนการจัดการปัญหาในเรื่องคน และการสร้างทัศนคติเชิงบวกและแรงจูงใจในการทํางาน


หัวข้ออบรมสัมมนา
กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา : 09.00-16.00 น.


หัวข้อสัมมนา

1.บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

2.หลักการบริหารงานที่ผู้เป็นหัวหน้าต้องทราบ

3.กิจกรรมการเรียนรู้ (Activity Learning) : บทบาทการเป็นหัวหน้างานและภาวะผู้นํา

-ทักษะการสร้างความสัมพันธ์

-ทักษะ “ผู้นํา” ที่ทําให้ลูกน้องยอมรับ และคนรอบข้างประทับใจ

-ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ที่นําไปสู่ความสําเร็จของเป้าหมาย

-ทักษะการทํางานเป็นทีม เพื่อสร้างทีมงานที่มีพลัง

       4. องค์ประกอบสําคัญของการเป็นผู้นํา (Leader Composition) : หลักกระบวนการพัฒนาทักษะสู่การ เป็นหัวหน้างาน ที่มีประสิทธิภาพ

- Working Smart : ทักษะในการปฏิบัติ จัดการ และบริหารงาน

- People Smart : ทักษะในเรื่องการบริหารคน

- Thinking Smart : ทักษะในความคิด วิเคราะห์ และวางแผน

- System Smart : ทักษะในการวางระบบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ

- Communication and Co-Operation Smart : ทักษะในการสื่อสาร โน้มน้าว จูงใจ การมอบหมายงาน การสอนงาน การจัดการและส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกเพื่อการเป็นต้นแบบแก่ผู้ใต้บังคับัญชา

5. เทคนิคการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงาน

ศึกษาทัศนคติและความแตกต่างของบุคคลประเภทต่างๆ

-มีเหตุผล คิดเชิงบวก มีความสามารถสูง ขยัน มีความมั่นใจในตนเองสูง ขี้สงสัย เงียบ

-คิดเชิงลบ หุนหันพลันแล่น ถือตนเองเป็นใหญ่ ช่างบ่น

ศิลปะและแนวคิด ในการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาและการสร้างแรงบันดาลใจ

-การสร้างความยอมรับในงาน การกําหนดแผนงานและการมอบหมายงาน

-การสร้างความสัมพันธ์และทัศนะคติเชิงบวก

-ศิลปะการสื่อสาร

6. สรุปกิจกรรมต่างๆ ที่หัวหน้างานจะต้องเตรียมความพร้อม


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: หัวหน้างาน, หัวหน้างานที่ดี, ภาวะผู้นำ, leader
เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ Effective Business Writing
3900 บาท(ราคาไมบาท
จดหมายธุรกิจถือเป็นการสื่อสารธุรกิจรูปแบบหนึ่ง เป็นจดหมายที่ใช้ติดต่อระหว่างกันในวงธุรกิจโดยมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ เช่นเสนอขายสินค้าหรือบริการ สั่งซื้อ สินค้าและตอบรับการสั่งซื้อ ติดตามหนี้ ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือความเสียห
สร้างพลังความคิด  คิดสร้างสรรค์ เพิ่มพลังการแข่งขันในองค์กร
3500บาท
“คุณพร้อมไหม..สำหรับชีวิตยุค 4.0 ยุคแห่งการก้าวกระโดด” สร้างพลังให้ตน ปรับและเปลี่ยนแปลง เป็นแรงพัฒนา
ศิลปะการพูดในที่ชุมชน
8700บาท
อบรมการพูด ที่ได้รับความนิยมเพราะสามารถฝึกท่านให้ก้าวข้ามการ "พูดได้" ไปสู่การ "พูดเป็น" โดยหลักสูตร ศิลปะการพูดในที่ชุมชน (The Art of Public Speaking) เป็นหลักสูตรอบรมการพูดต่อที่ชุมชนที่ช่วยปลุกพลังการพูดในตัวคุณให้สามารถก้าวข้ามไปสู่การพูดทีเปี่ยมพลัง
จิตวิทยาการหารือ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ลูกน้องที่มีประสิทธิภาพ
3800บาท
จากผลการสำรวจ “พฤติกรรมของคนเจนเนอเรชั่น วายหรือคนยุคมิลเลเนี่ยน” พบว่า “เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบออกนอกกรอบ ชอบลองวิธีการใหม่ๆ เก่งเรื่องเทคโนโลยี สามารถทำอะไรหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน สมาธิสั้นไม่ค่อยอดทน เบื่องานง่าย จึงเปลี่ยนงานบ่อย ต้องการคนมาค
เทคนิคการทำงานร่วมกันกับทุก GEN
3500บาท
เรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน รู้จักตนเอง และ ตระหนักในคุณค่าของตนเอง - เพื่อนร่วมงาน
บุคลิกภาพและการปรากฎกายที่ดี
3500บาท
บุคลิกภาพและการปรากฏกายที่ดี เป็นปราการด่านแรกที่จะสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ สร้างความน่าเชื่อถือ สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของตนเองและองค์กร หลักสูตรพิเศษ 1 วัน คัดสรรเนื้อหาที่เน้นๆและเรื่องที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานโดยเฉพ
การเจรจาต่อรองขั้นเทพ (Negotiation Skills)
4000บาท
การเจรจาต่อรองขั้นเทพ เป็นการอบรมในหลักสูตร Negotiation Skill ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในด้านทักษะการเจรจาต่อรอง แบบ Win : Win ในการอบรมท่านจะได้รับความรู้ (Knowledge) ในกระบวนการเจรจาต่อรอง หลักการเจรจาที่ถูกต้อง