Key Account Management

จำนวนคนดู 393 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

    ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเช่นทุกวันนี้ แนวความคิดใหม่ที่ทุกคนควรต้องคำนึงถึง คือ ลูกค้าในแต่ละรายมีความสำคัญไม่เท่ากัน เนื่องจากเขาทำรายได้ให้กับองค์กรแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารลูกค้ารายสำคัญ หรือ ลูกค้าที่สร้างรายได้ให้เราสูง จึงเป็นกลยุทธ์ที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ เนื่องจาก ทรัพยากรขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขาย พนักงานผู้ให้บริการ รวมถึงงบประมาณนั้นมีอยู่อย่างจำกัด ความท้าทายผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน คือ จะทำอย่างไรที่จะทำให้ลูกค้ารายสำคัญอยู่กับองค์กรให้นานแสนนานบนพื้นฐานของความประทับใจต่อสินค้าและบริการ..... หลักสูตรนี้มีคำตอบ

     หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักขาย ทีมผู้ให้บริการ หัวหน้าทีมขาย ผู้จัดการฝ่ายบริการ รวมถึงผู้บริหารในทุกระดับ ได้เรียนรู้เทคนิคกลไก และ กระบวนการในการบริหารลูกค้ารายสำคัญอย่างเป็นระบบ การสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวเรียนรู้หลักเกณฑ์ในการจัดความสำคัญของลูกค้าระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การบริหารลูกค้ารายสำคัญเมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง


วัตถุประสงค์

  1.เข้าใจหลักการและเทคนิคในการบริหารลูกค้ารายสำคัญ(Key Account Management: KAM)

  2.การเลือกใช้กิจกรรมและการประสานงานกับการบริหารลูกค้า Key Account อย่างมีประสิทธิภาพ

  3.การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดให้สมดุลและจูงใจกับลูกค้ารายสำคัญระหว่าง "กลยุทธ์ดัน (Push Strategy)" และ "กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy)"


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยายและ Workshop
 
 1.มุมมองของความสำเร็จของธุรกิจในยุคนี้ 

       •ความสำเร็จของธุรกิจในยุคนี้ พิจารณาจากอะไร

    2.เปลี่ยนแนวคิดการมองลูกค้า โดยอาศัยกฎ 80:20 และ Customer Marketing Concept

       •ลูกค้าทุกรายสำคัญเท่ากัน หรือไม่

       •ใครคือ ลูกค้ารายสำคัญของธุรกิจ

    3.กิจกรรม Workshop: “Key Customer Analysis: ลูกค้ารายสำคัญของธุรกิจของคุณ”

    4.ตัวอย่างการบริหารลูกค้ารายสำคัญในโลกธุรกิจ

    5.การวิเคราะห์ และการแบ่งประเภทของลูกค้ารายสำคัญ 

       •เกณฑ์ทั่วไปที่นำมาใช้ในการแบ่งประเภทลูกค้ารายสำคัญ

       •เกณฑ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

    6.กิจกรรม Workshop: “การแบ่งประเภทของลูกค้ารายสำคัญ”

    7.มิติการเรียนรู้ และ เข้าใจธุรกิจของลูกค้ารายสำคัญ 

    8.วิเคราะห์ความต้องการ และ ความคาดหวัง ที่แท้จริงของลูกค้ารายสำคัญ

       •Quality ที่Key Account ต้องการ

    9.ลำดับ/ ขั้นตอนการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายสำคัญ

       •Partnership Concept

    10.การวางแผน และ การสร้างกลยุทธ์บริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Planning and Strategy)

       •Business Review และ Action plan

     11.กิจกรรม Workshop: “การสร้างกลยุทธ์สำหรับลูกค้ารายสำคัญ สำหรับธุรกิจของคุณ”

     12.เครื่องมือในการบริหารลูกค้าคนสำคัญ และการนำไปใช้

     13.การจัดทีมงาน และ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ในการให้บริการลูกค้ารายสำคัญ

       •บทบาทของ Key Account Manager

       •การจัดตั้ง Key Account Service Team 

     14.คำถามและคำตอบที่ผู้เรียนต้องการรู้

     15.สรุปคำถามคำตอบที่ผู้เข้าสัมมนาต้องการรู้

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ลูกค้า, ความสำคัญ, การบริหาร, Key Account, ลูกค้ารายสำคัญ, อบรมสัมมนา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด