registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

Key Account Management

จำนวนคนดู 56 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Key Account Management
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

        ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเช่นทุกวันนี้กลยุทธ์การบริหารลูกค้าที่ต้องคำนึงถึง คือ ลูกค้าในแต่ละรายมี ความสำคัญไม่เท่ากัน เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายทำรายได้ให้กับองค์กรแตกต่างกัน ดังนั้น การบริหารลูกค้า Key Account ที่สร้าง รายได้ให้เรามาก จึงเป็นกลยุทธ์ที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ เพราะทรัพยากรขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขาย พนักงานผู้ ให้บริการรวมถึงงบประมาณนั้นมีอยู่อย่างจำกัด ความท้าทายผู้บริหารและพนักงานฝ่ายขาย “ต้องทำอย่างไร” ที่ให้ลูกค้า Key Account อยู่กับองค์กรให้นานแสนนานด้วย “ความภักดี” ต่อสินค้าและบริการ..... หลักสูตรนี้ มีคำตอบ

วัตถุประสงค์

1.เข้าใจหลักการและเทคนิคในการบริหารลูกค้ารายสำคัญ(Key Account Management: KAM)

2.การเลือกใช้กิจกรรมและการประสานงานกับการบริหารลูกค้า Key Account อย่างมีประสิทธิภาพ

3.การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดให้สมดุลและจูงใจกับลูกค้ารายสำคัญระหว่าง "กลยุทธ์ดัน (Push Strategy)" และ "กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy)"


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

1.แนวคิดและหน้าที่หลักของ “K-E-Y Account Management” ดังนี้

        • Keep customer relationship รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

        • Enhancing Profit together เพิ่มกำไรด้วยกันทั้งเราและลูกค้า

        • Yes you can สนับสนุนการสร้างยอดขายแก่ลูกค้า

2.ขั้นตอนการสร้างความภักดีและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า Key Account

        • Delight การแสดงถึงความยินดี ปลาบปลื้มในผลงานของลูกค้า Key Account

        • Discovery การค้นหาถึงปัจจัย/ความคาดหวังในการให้การสนับสนุนลูกค้า Key Account

        • Dream การกระตุ้นถึงความใฝ่ ฝันที่อยากเห็นความสำเร็จในธุรกิจของลูกค้า Key Account

        • Design การเป็นคู่ค้าทางธุรกิจในการออกแบบการบรรลุความสำเร็จของลูกค้า Key Account

        • Destiny การปฏิบัติการล่าความสำเร็จ เช่น โปรแกรมส่งเสริมการขายต่าง ๆให้ลูกค้า Key Account

3.การร่วมวางแผนและสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า Key Account (Workshop)

        • การร่วมวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้ากับลูกค้า Key Accountของเรา

        • การวิเคราะห์ข้อมูลคู่ค้ากับลูกค้า Key Accountของเรา

        • การวิเคราะห์คู่แข่งกับลูกค้า Key Account ของเรา

        • การวิเคราะห์ SWOT & TOWS ของลูกค้า Key Account

        • การคิดโปรแกรมส่งเสริมการขายและการท าการตลาดให้ลูกค้า Key Account

4.การทำ Cross Selling & Up Selling กับลูกค้า Key Account (Workshop)

5.เครื่องมือในการบริหารลูกค้า Key Account และการนำไปใช้

        • การทำ IMC: Integrated Marketing Communication

        • การทำ CRM: Customer Relationship Management

        • การทำ CEM: Customer Experiential Management

        • การทำ CE: Customer Engagement

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาหัวข้อบรรยาย1. หมวดการบริหารจัดการ : การวางแผนงาน การแก้ปัญหาและตัดสินใจ / การสั่งงาน การสอนงาน การมอบหมายงาน / ภาวะผู้นำการจูงใจ / การบริหารความขัดแย้ง/ การบริหารเวลา / การประเมินผลงาน / การพัฒนาทีมงาน / เทคนิคการนำเสนอ / Train the trainer 2. หมวดบริหารทรัพยากรบุคคล : การจัดทำ Competency ในงานบุคคล / การวางแผนพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) / การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม(Training Needs Survey) / การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) / การกำหนดดัชนีชี้วั...

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ลูกค้า, ความสำคัญ, การบริหาร
Recruiting  the best  by Activity
4000บาท
1. การวิเคราะห์พฤติกรรมพนักงานว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้สมัครแต่ละบุคคล
การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับการบริการ
3900บาท
ตั้งใจที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความปรารถนาจากภายในใจของตนเอง และความคิดเชิงบวกที่จะทำงาน ในหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อตนเองที่จะได้รับผลตอบแทนดีที่สุดมากที่สุด
เทคนิคการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ
3600บาท
 การเจรจาต่อรองเป็น สามารถสร้างข้อได้เปรียบให้เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะเรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจ เมื่อการเจรจาต่อรองเกิดขึ้น นั่นหมายถึงเป้าหมายที่แต่ละฝ่ายต้องการจะบรรลุย่อมเกิดขึ้นตามมา แน่นอนว่าฝ่ายหนึ่งอาจจะได้เปรียบและอีกฝ่ายอาจจะต้องเสียเปรียบจากการเ
Workshop การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนผ่านเบียร์เกมส์
300บาท
ปัญหาหลักของ SME ส่วนใหญ่ เป็นเรื่องของการไหล Information และ Material ที่ถูกมองข้าม เลยส่งผลให้ต้นทุนสูงและส่งมอบสินค้าไม่ทันตามที่ลูกค้ากำหนด เสียโอกาสในการขาย เป็นต้น สำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผ่านเบียร์เกมส์
เคล็ดลับการบริหารงานคิวซีตามระบบ ISO 9001:2015
3900บาท
เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บรรลุนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์และเป้าหมายคุณภาพ มีการตรวจติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
หลักสูตร จิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)
3900บาท
รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่านเข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
ทักษะนักขายมืออาชีพ
3900บาท
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรมาตรฐานที่ต้องรู้ไว้เป็นอาวุธทางปัญญาในการขายในยามที่มีการแข่งขันกันสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นหลักการคิดในการสร้างกลยุทธ์ การวิเคราะห์ลูกค้า การเจรจาเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า
Incoterms ® 2010 และการจัดทําเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
3900บาท
สภาหอการค้าระหว่างประเทศ (International Chamber of Commerce) ได้มีการปรับปรุง INCOTERMS เป็น Incoterms ® 2010 ซึ่งได้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อ-ขายระหว่างประเทศ จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ Incoterms