เทคนิคการสอนงานแบบ OJT” (สอนอย่างไร?ให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน)

รหัสหลักสูตร: 59479

จำนวนคนดู 833 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

1.ความสำคัญ

เป็นหลักสูตรสำคัญในการสร้างให้ “ผู้ที่ต้องทำหน้าที่สอนงาน” ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นผู้สอนงานด้วยความภาคภูมิใจ เต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ “พี่เลี้ยงสอนงานและถ่ายทอดงาน” และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้สอนงานมืออาชีพได้ อันจะเป็นการสร้างพื้นฐานของระบบการพัฒนาบุคลากรที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่องค์กร

2.วัตถุประสงค์

1)เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความสำคัญของ “การสอนงาน” เพื่อการพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงาน และพัฒนาองค์กร

2)เรียนรู้เทคนิค ยุทธวิธีและทางลัดในการสอนงานแบบ On the job training (OJT) ก่อนก้าวสู่การเป็นผู้สอนงานมืออาชีพ

3)ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทักษะ กระบวนการสอนงานแบบ OJT ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style) รวมถึงวัฒนธรรมแบบคนไทย


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อบรรยาย

1.ทัศนคติที่ดี และความภาคภูมิใจในบทบาทของ “ผู้สอนงาน” ในองค์กร

2.ความสำคัญและประโยชน์ของการสอนงาน

3.คุณสมบัติและความสามารถของ “ผู้สอนงาน” ที่สำคัญและจำเป็น

4.ขั้นตอนของการสอนงานแบบ OJT ที่มีประสิทธิภาพ

-Prepare

-Present

-Try out

-Follow up

5.เทคนิคการพัฒนาทักษะสำคัญของผู้สอนงานสู่มืออาชีพ

-ทักษะการสื่อสาร

-ทักษะการสร้างแรงจูงใจ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

-ทักษะการสอนงาน

6.ฝึกปฏิบัติการสอนงานแบบ OJT

7.ข้อพึงระวัง และ Key Success Factor ในการสอนงานแบบ OJT

*เนื้อหาของหลักสูตรออกแบบโดยมุ่งเน้นเข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติได้จริง เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

4.ผู้เข้ารับการอบรม

•ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / ผู้ทำหน้าที่สอนงาน

5.ระยะเวลา/สถานที่

•ระยะเวลารวม 1 วัน (เวลา 9.00 – 16.00 น.)

6.วิทยากร

•อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำและทรัพยากรมนุษย์

7.รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

•Lecture40%

•Workshop / Case Study / Role Playing60%


วิทยากร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการสอนงานแบบ OJT” (สอนอย่างไร?ให้ได้ทั้งใจ ไ