registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Skills for Training Office)

จำนวนคนดู 47 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Skills for Training Office)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ในปัจจุบันหน่วยงานหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนต่างมุ่งให้ความสำคัญและเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร การจัดฝึกอบรมจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือผู้เกี่ยวข้องกับโครงการฝึกอบรมต้องมีความรู้ความสามารถในการวางแผน การจัดทําหลักสูตร การหาความจําเป็นในการฝึกอบรม การประสานงาน ฯลฯ รวมถึงการบริหารงานฝึกอบรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

      

ฉะนั้น เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีทักษะมีความชํานาญในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเกิดประสิทธิผลของงานอบรมที่ตนรับผิดชอบสูงสุด

วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานฝึกอบรมสําหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ 

2. เพื่อเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการดําเนินงานอบรมให้สําเร็จตามเป้าหมายองค์กร 

3. เพื่อให้มีแนวทางการทํางานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างถูกหลักการและเป็นขั้นตอน

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

1. บทบาทของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 

2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับผู้ดําเนินการฝึกอบรม 

3. การหาความจําเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) ในวิธีต่างๆ 

4. เทคนิคการพูดที่จําเป็นสําหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เช่น 

   - การกล่าวเปิด/ปิดการอบรม 

   - การกล่าวแนะนําวิทยากร / ขอบคุณวิทยากร 

   - การชี้แจงรายละเอียดการอบรม 

5. การประสานงานและมารยาทที่ดีในการติดต่อวิทยากร 

6. การจัดเตรียมสถานที่ รูปแบบการจัดห้องอบรม 

7. การเลือกใช้โสตทัศนูปกรณ์/ สื่อและเกมที่ใช้ ในการอบรม 

8. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการฝึกอบรม 

9. การวางแผนและการจัดทํางบประมาณการฝึกอบรม 

10. การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฝึกอบรม 

11. การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความจําเป็น 

12. การคัดเลือกวิทยากร 

13. การนําเสนอโครงการต่อวิทยากร 

14. การดําเนินการจัดฝึกอบรม (Training Management) 

    - การเตรียมการก่อนการอบรม 

    - การจัดกําหนดการอบรม 

    - การอํานวยการระหว่างอบรม 

15. การประเมินผลการฝึกอบรมและติดตามผลการฝึกอบรม (Training Evaluation) 

    - ความสําคัญและประโยชน์ในการประเมินผลการฝึกอบรม 

    - วิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม 

    - เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม 

    - แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม 

    - รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารอย่างไร 

16. ปัญหาข้อควรระวัง และการแก้ปัญหางานอบรมในองค์กร 

วิธีการฝึกอบรม บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ และ Learning Games การนำเสนอผลงานหน้าห้องฝึกอบรม 

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, Training Office
การจัดการปัญหาอย่างมืออาชีพ (Root Cause Analysis Management)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายและวิธีการในการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ
การบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน
3800บาท
สินค้าคงคลังที่เก็บในคลังมีมากมายทั้ง สินค้าวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามาก ถ้าบริหารจัดการไม่เป็นระบบจะทำให้กลายเป็นต้นทุนที่สูงและไม่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็น ด้านการรับ การจัดเก็บ การจ่าย การจัดทำ cycle count การตรว
การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า
3800บาท
องค์ประกอบในการทำธุรกิจ สิ่งที่เกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีต่างๆ แต่ละบริษัทสามารถพัฒนาให้เหมือนกันได้ แต่สิ่งที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยในการแข่งขันที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ การสร้างการบริการที่สร้างสรรค์และดียิ่งๆขึ
หลักสูตรอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงาน
4500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการฝ่าย ได้เรียนรู้ทั้งหลักการและเทคนิคการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานในการที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้อย่า
Incoterms ® 2010 และการจัดทําเอกสารการค้าระหว่างประเทศ
3900บาท
สภาหอการค้าระหว่างประเทศ (International Chamber of Commerce) ได้มีการปรับปรุง INCOTERMS เป็น Incoterms ® 2010 ซึ่งได้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อ-ขายระหว่างประเทศ จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ Incoterms
การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
3900บาท
สอนหลักในการคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับทัศนคติ การคิดเชิงบวก การทำงานเชิงรุก รวมถึงการสร้างสำนึกในการทำงานเป็นทีม จนสามารถปฏิบัติงานได้จริง
Update ภาษีอากรปี2562 และการจัดทำกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี
3000บาท
เก็บชั่วโมงฝึกอบรมผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) 12:30 ชั่วโมง หลักสูตรเก็บชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี, ผู้สอบบัญชี(CPA) การบัญชี 3:30 ชั่วโมง วิชาอื่นๆ 9 ชั่วโมง
เทคนิคการสื่อสารแบบเบิร์ดๆ Bird Talk
5500บาท
การสื่อสารถือเป็นทักษะพื้นฐานที่จะช่วยให้เราสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่นและเป็นสุข เคล็ดลับของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือ การเข้าใจถึงบุคลิกภาพที่แท้จริงของผู้พูด