registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Skills for Training Office)

จำนวนคนดู 116 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Skills for Training Office)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ในปัจจุบันหน่วยงานหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนต่างมุ่งให้ความสำคัญและเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร การจัดฝึกอบรมจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งในหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือผู้เกี่ยวข้องกับโครงการฝึกอบรมต้องมีความรู้ความสามารถในการวางแผน การจัดทําหลักสูตร การหาความจําเป็นในการฝึกอบรม การประสานงาน ฯลฯ รวมถึงการบริหารงานฝึกอบรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

      

ฉะนั้น เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีทักษะมีความชํานาญในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเกิดประสิทธิผลของงานอบรมที่ตนรับผิดชอบสูงสุด

วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานฝึกอบรมสําหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ 

2. เพื่อเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการดําเนินงานอบรมให้สําเร็จตามเป้าหมายองค์กร 

3. เพื่อให้มีแนวทางการทํางานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างถูกหลักการและเป็นขั้นตอน

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

1. บทบาทของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 

2. ทักษะที่จําเป็นสําหรับผู้ดําเนินการฝึกอบรม 

3. การหาความจําเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) ในวิธีต่างๆ 

4. เทคนิคการพูดที่จําเป็นสําหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เช่น 

   - การกล่าวเปิด/ปิดการอบรม 

   - การกล่าวแนะนําวิทยากร / ขอบคุณวิทยากร 

   - การชี้แจงรายละเอียดการอบรม 

5. การประสานงานและมารยาทที่ดีในการติดต่อวิทยากร 

6. การจัดเตรียมสถานที่ รูปแบบการจัดห้องอบรม 

7. การเลือกใช้โสตทัศนูปกรณ์/ สื่อและเกมที่ใช้ ในการอบรม 

8. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการฝึกอบรม 

9. การวางแผนและการจัดทํางบประมาณการฝึกอบรม 

10. การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฝึกอบรม 

11. การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความจําเป็น 

12. การคัดเลือกวิทยากร 

13. การนําเสนอโครงการต่อวิทยากร 

14. การดําเนินการจัดฝึกอบรม (Training Management) 

    - การเตรียมการก่อนการอบรม 

    - การจัดกําหนดการอบรม 

    - การอํานวยการระหว่างอบรม 

15. การประเมินผลการฝึกอบรมและติดตามผลการฝึกอบรม (Training Evaluation) 

    - ความสําคัญและประโยชน์ในการประเมินผลการฝึกอบรม 

    - วิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม 

    - เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม 

    - แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม 

    - รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารอย่างไร 

16. ปัญหาข้อควรระวัง และการแก้ปัญหางานอบรมในองค์กร 

วิธีการฝึกอบรม บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ และ Learning Games การนำเสนอผลงานหน้าห้องฝึกอบรม 

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, Training Office
หลักสูตร ปลดล็อกความคิด … พิชิตความจำ เพื่อความสำเร็จในงาน
3900บาท
ความคิดเปรียบเหมือนเข็มทิศในการดำเนินชีวิต ความจำเปรียบเสมือนคลังที่เก็บข้อมูล การคิดอย่างเป็นระบบ และการมีความจำที่ดี จะช่วยให้การทำงานเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง และยังช่วยให้เรารับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าได
เทคนิค วิธีหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) กับการจ่ายเงินได้ 12 กรณี
4500บาท
วิธีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) ให้ถูกต้องตามกฎหมายโดย “ไม่ขาด/ไม่เกิน” ย่อมช่วยป้องกันปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย
หลักสูตร “AGILE OKRS  แนวคิดการวดัผลแบบสร้างผลลัพธ์ที่ปราดเปรียวและทรงพลงัในยุคดิจิตัล
4500บาท
พบคำตอบว่า ทำไม Agile OKRs แนวคิดที่ตอบโจทยใ์หเ้ราอยูรอดได้ในยุค Disruption และ Transformation พร้อมรับโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สมัคร 2 ท่าน เข้าได้ 3 ท่าน
การเขียนแผนและบริหารโครงการ
3800บาท
ปัจจุบันทุกองค์กร ทั้งองค์กรเอกชนและองค์กรของรัฐ ต้องมีการทำโครงการ เพื่อเป็นการกระจายอำนาจลงสู่หน่วยย่อยธุรกิจ และการจัดทำโครงการจะเป็นตัวแบบที่ทำให้แต่ละหน่วยย่อยสามารถบริหารจัดการภายในหน่วยย่อยของตนเองให้ครบวงจรมากขึ้น สามารถสร้างความรวดเร็วและการตอบสน
Advance International Material Data System : IMDS
15000บาท
เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่มีผลต่อสิงแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย
การวางแผนและการควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์ (Strategic Production Planning & Controlling)
3900บาท
หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อไขข้อข้องใจและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อหยุดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการวางแผนและควบคุมการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพได้
วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ
3900บาท
ลำพังรายงานว่า รับ PR เข้ามากี่ใบ ออก PO กี่ใบ ซื้อของกี่รายการ เป็นเงินเท่าไรนั้น ท่านทราบไหมว่า รายงานแบบนี้ ใช้วัดผลงานไม่ได้ และท่านทราบไหมว่า เขาวัดผลงานจัดซื้อกันในประเด็นใดบ้าง? การทำรายงานเกี่ยวกับ Cost saving
หลักสูตรอบรม SMART & SMILE SERVICE
4500บาท
การบริการด้วยสายสัมพันธ์กับลูกค้า ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือธุรกิจให้บริการ หากธุรกิจใดไม่เน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ธุรกิจนั้นย่อมสูญหายไปจากโลกของการแข่งขันอย่างแน่นอน