เทคนิคการสอนงานแบบ OJT อย่างมีประสิทธิภาพ (On the Job Training Technique)

รหัสหลักสูตร: 59914

จำนวนคนดู 2799 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
การสอนหน้างานโดยเทคนิค OJT เป็นวิธีนี้จะทำให้ผู้รับการสอนมีความเข้าใจ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีโอกาส 

เรียนรู้ขั้นตอนของการปฏิบัติงานจากสภาพที่เป็นจริง มีครูฝึก (Trainer)หรือพี่เลี้ยง (Mentor) คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีโอกาส 

ลงมือปฏิบัติงานพร้อมการฝึกอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ผลสำเร็จ ของการฝึกอบรมจะมีมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับหัวหน้างานซึ่งมีบทบาทการเป็นครู 

ฝึกหรือพี่เลี้ยงเป็นสำคัญ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องพัฒนาผู้มีหน้าที่โดยตรงในการฝึกสอนงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคนิคการสอน 

หน้างานแบบ OJT (On the Job Training) ซึ่งนำไปปรับใช้และเป็นแนวทางในการสอนงานที่ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อผลิตภาพขององค์กรต่อ 

OJTอย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
วิทยากร

อาจารย์ณชดล อารีวงศ์

สถานที่

โรงแรมแมนดาริน

662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 28 สิงหาคม 2562

เวลา : 09.00-16.00 น.

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )


หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของการสอนงานแบบ OJT : On the Job Training 

2. ประโยชน์ของการสอนงานแบบ OJT

3. บทบาทหัวหน้างานหรือผู้สอนงาน ที่มีต่อการสอนงาน OJT

4. หลักการสอนงานแบบ OJT

5. การวิเคราะห์งาน กำหนดเนื้อหา/เวลา ที่เหมาะสมสำหรับการสอนงานแบบ OJT

6. คุณสมบัติของผู้สอนงานมืออาชีพ

- เป็นผู้มีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญในงาน

- จรรยาบรรณ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- บุคลิกภาพ มารยาทที่ดี และข้อควรระวัง

- จิตวิทยาการเรียนรู้ การฝึกฝนความมั่นใจ

7. การสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจสำหรับการสอนงาน

- เทคนิคการพูด การสื่อสารเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ในการสอนงาน - Workshop การพูดเพื่อสร้างแรงจูงใจ

8. Workshop การจัดทำแผนการสอนงาน และการเตรียมการสอนงาน

9. Workshop การฝึกการสอนงานแบบ OJT

10. สรุป ถาม-ตอบ ประเด็นต่าง ๆ


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: การสอนงาน, การโค้ชชิ่ง, สอนงานแบบมืออาชีพ, สอนงานแบบ OJT, OJT