ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน (Management Skills for Supervisors)

จำนวนคนดู 306 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน (Management Skills for Supervisors)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
เพื่อให้ผู้บริหารระดับหัวหน้างานรู้เทคนิคการบริหารงานและบริหารคน ส่งผลให้ประสิทธิภาพงานของทีมดีขึ้นและความเหนียวแน่นของทีมดีขึ้น เพิ่มทักษะการเป็นผู้นำให้ผู้บริหาร
หัวข้ออบรมสัมมนา

 1. แนวคิดการเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ
 2. กรณีศึกษา เทคนิคการบริหารงานและบริหารทีม
 3. ปัญหาของคนทำงานเก่งแต่เป็นผู้บริหารที่ดีไม่ได้
 4. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร
 5. แบบฝึกหัด วิเคราะห์สถานการณ์สร้างความชัดเจนในหน้าที่และความรับผิดชอบ
 6. เทคนิคการบริหารงาน : วิธีนำนโยบายไปปฏิบัติให้สำเร็จ
 7. ปัจจัยที่ทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จแบบก้าวกระโดด
 8. เทคนิคการจัดลำดับงาน และ แบบฝึกวิเคราะห์การจัดลำดับงาน
 9. เทคนิคการมอบหมายงาน การจัดคนลงงานและการติดตามงานที่ได้ผล
 10. เทคนิคการสร้างแรงดลใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีพลัง
 11. หลักการแก้ปัญหาในการทำงาน : เครื่องมือ วิธีการและกรณีศึกษา
 12. เทคนิคการบริหารคน
 13. ความแตกต่างของคน : สาเหตุและผลกระทบต่อผลงาน
 14. การบริหารคนแต่ละประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทีมงาน
 15. เครื่องมือบริหารพฤติกรรมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 16. การเปลี่ยนทัศนคติของคน
 17. การกำหนดเป้าหมายเพื่อวางแนวพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา
 18. การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จในการบริหารทีม
 19. การพัฒนาทีมให้เก่งและแกร่ง

Sponsored
จับธุรกิจให้อยู่หมัดด้วย "Business Projection Plan"

ในการบริหารธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จได้ จะต้องมี การบริหารงาน บริหารเงิน และการตลาดที่...

ดูรายละเอียด
จัดการคู่มือการทำงาน Work Instruction หรือ SOP แบบออนไลน์ด้วย Teachme Biz

Teachme Biz - Visual SOP Management Platform คือระบบจัดการคู่มือออนไลน์ที่จะเปลี่ยนการจ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

พรเทพ พงษ์สง่างาน

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การบริหาร, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม, การพัฒนาความเป็นผู้นำ)

ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาองค์กร(OD) และ Human Resources เช่น KPI, OKRs, Competency, การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ, การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงาน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: หัวหน้างาน, supervisor, leadership, บริหาร, management, ภาวะผู้นำ