registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

เตรียมการเพื่อรับการตรวจสอบของศุลกากร ณ สถานประกอบการ

จำนวนคนดู 88 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เตรียมการเพื่อรับการตรวจสอบของศุลกากร ณ สถานประกอบการ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

          การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs) สำหรับสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออกเป็นการประเมินภาษีด้วยตนเอง รวมถึงส่วนใหญ่ศุลกากรจะยกเว้นการตรวจสอบที่ท่าที่นำเข้าหรือส่งออก ความผิดพลาดในการผ่านพิธีการศุลกากรจึงมักถูกตรวจพบและสะสมเป็นเวลานานหรือหลายใบขนสินค้า ส่งผลให้ผู้ประกอบการอาจต้องชำระค่าปรับศุลกากรเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วยพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ได้มีบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายหลังการตรวจปล่อย ความผิดและโทษทางศุลกากร การประเมินอากร อายุความ ความรับผิดของกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง และเกณฑ์การระงับคดีในชั้นศุลกากร 

การตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสอบและสอบถามข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ธุรกรรมการค้า และการชำระเงิน เช่น ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายโลจิสติกส์ และฝ่ายผลิต เป็นต้น ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจกระบวนการตรวจสอบของศุลกากร ณ สถานประกอบการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการล่วงหน้า รวมถึงมีแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีระหว่างถูกตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงจากค่าปรับศุลกากรจำนวนมากดังกล่าว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้และเข้าใจถึงการตรวจสอบของศุลกากรภายหลังการตรวจปล่อยสินค้า ณ สถานประกอบการ 

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบบัญชี เอกสาร หลักฐานหรือข้อมูลที่ศุลกากรจะตรวจสอบสิ่งที่ผู้ประกอบการมักจะผิดพลาด ความผิดและโทษศุลกากรที่เกี่ยวข้อง 

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีแนวทางเตรียมการล่วงหน้า และการบริหารจัดการที่ดีระหว่างการถูกตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ 

4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านศุลกากร

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

1. ลักษณะและกระบวนการของการตรวจสอบภายหลังการตรวจปล่อย ณ สถานประกอบการ 

2. บัญชี เอกสาร หลักฐานหรือข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสอบ 

3. ประเด็นที่ผู้ประกอบการมักจะผิดพลาดและถูกตรวจพบโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร ความผิดและโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 

4. การประเมินอากร อายุความ การอุทธรณ์การประเมินอากร การฟ้องร้อง 

5. เกณฑ์การระงับคดีในชั้นศุลกากร 

6. การบริหารความเสี่ยงด้านศุลกากร   


การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและผู้รับผิดชอบการนำเข้าหรือส่งออก ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายโลจิสติกส์ เป็นต้น 

วิธีการสัมมนา การบรรยายพร้อมยกตัวอย่าง กรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

ระยะเวลาฝึกอบรม หลักสูตร 1 วัน (6 ชั่วโมง)

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, ศุลกากร, ภาษีศุลกากร, พิธีการศุลกากร
หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผลและวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Training Evaluation & ROI for Training)
3900บาท
ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการกำหนดแนวทางในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมและสามารถวัดให้เห็นผลในเชิงของความคุ้มค่าของการลงทุนที่วัดได้เป็นตัวเงินในหลักสูตรที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วตามแผนการอบรม
การวางแผนและการควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์ (Strategic Production Planning & Controlling)
3900บาท
หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อไขข้อข้องใจและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อหยุดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการวางแผนและควบคุมการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพได้
บริหารงานคลังสินค้าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ  รุ่น 2 จังหวัด ขอนแก่น
3900บาท
ปัญหาการบริหารคลังสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานคลังสินค้าสูง มีความผิดพลาดเกิดขึ้นทุกวัน ลูกค้าร้องเรียนวันเว้นวัน ทำให้ลูกค้าเปลี่ยนใจไปใช้เจ้าอื่น หลักสูตรนี้จะช่วยให้เห็นถึงวิธีการจัดการคลังสินค้าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
เทคนิคการสรรหาคัดเลือกคน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ
3900บาท
หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบขึ้นเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงกลยุทธ์การสรรหาคนยุคใหม่ และสามารถสัมภาษณ์และคัดกรองคนได้แบบมืออาชีพ ส่งผลให้การคัดเลือกคนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้ผลตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง
Call Center Supervisor
4500บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม/ Supervisor ของ Call Center ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน
หลักสูตรอบรม SMART & SMILE SERVICE
4500บาท
การบริการด้วยสายสัมพันธ์กับลูกค้า ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือธุรกิจให้บริการ หากธุรกิจใดไม่เน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ธุรกิจนั้นย่อมสูญหายไปจากโลกของการแข่งขันอย่างแน่นอน
เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน
3800บาท
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันสูงมาก และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการช่วงชิงและรักษาฐานลูกค้าไว้เพื่อให้องค์กรอยู่รอดรวมถึงความเป็นหนึ่งเดียวของธุรกิจนั้นๆ จึงทำให้ทุกองค์กรต้องมีการปรับปรุงวิธีการทำงานและกระบว