ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน

จำนวนคนดู 174 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
  • เจาะลึกถึงแก่นจิตวิทยาการบริหารงาน หลักการของความเป็นผู้นําและการโน้มน้าวจูงใจทีมงาน ให้บรรลุเป้าหมายในงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  • ประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชา
หัวข้ออบรมสัมมนา
วิทยากร

ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์

ดร.สัตกร วงศ์สงคราม

สถานที่

โรงแรมแมนดาริน

662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 25 กันยายน 2562

เวลา : 09.00-16.00 น.

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )


หัวข้อสัมมนา

1. ภาวะผู้นํายุคการเปลี่ยนแปลงและวิสัยทัศน์ใหม่สําหรับหัวหน้างาน

    - ก้าวตามให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการบริหาร

    - วิสัยทัศน์ที่สำคัญสำหรับผู้บริหารยุคใหม่

    - ความเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ แนวคิด และคุณลักษณะของพนักงานที่หัวหน้างานจำเป็นต้องรู้

    - แนวคิดและหลักการบริหารสมัยใหม่ (Whole Brain Management)

2. คุณลักษณะของผู้นํา (Traits of Leaders) และศาสตร์และศิลป์แห่งการเป็นผู้นํา

3. ปรับรูปแบบการบริหารงานของผู้นํา (Leadership Styles) ให้เหมาะกับคุณลักษณะของผู้ตาม

4. เทคนิคการควบคุมการทํางานที่มีประสิทธิภาพ

    - Controlling with Authority : การควบคุมการทำงานโดยอำนาจหน้าที่

    - Controlling without Authority : การควบคุมการทำงานโดยปัจจัยอื่นนอกเหนืออำนาจหน้าที่

5. การจัดการกับอารมณ์ (EQ) ในการบริหารงาน องค์ประกอบของ EQ ที่ใช้ในการบริหารงาน

6. แนวทางในการยกย่อง ชมเชย/ตําหนิที่เหมาะสม

7. จิตวิทยาการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

8. การสร้างการยอมรับและศรัทธาจากผู้ใต้บังคับบัญชา

9. แบบทดสอบทางด้านจิตวิทยา เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

    - แบบทดสอบสไตล์การบริหาร

    - แบบทดสอบทางอารมณ์ (EQ)

    - แบบทดสอบการสร้างการยอมรับและศรัทธา ฯลฯ

10. ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองให้ตรงเป้าหมาย

11. เทคนิคการเสริมสร้างทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีจิตสํานึกที่ดีต่อองค์กร และเกิดความผูกพันในงาน

12. การประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยาในการโน้มน้าวพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อผลสําเร็จของงาน

13. จิตวิทยาในการสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทํางาน

14. ศิลปะการพูดในการกระตุ้นการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานของลูกน้อง

15. จิตวิทยาในการสื่อสารและการทํางานเป็นทีม เพื่อนําพาองค์กรสู่ความสําเร็จ โดยที่ทุกคนทํางานร่วมกัน อย่างมีความสุข

16. ศิลปะในการขจัดข้อขัดแย้งภายในทีมงาน และองค์กร

Sponsored
Train the Professional Trainer : คอร์สฝึกการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Season 3

เคล็ดวิชาสู่การเป็นวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย กับ Template ระดับโลกจาก T.harv Eker , Jim Ron , Zip Zigla , และอีกมากมายอาชีพวิทยากร และ Trainer คืออาชีพที่มาแรงและมีโอกาสทำรายได้สูงถึงหลักแสนบา...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: จิตวิทยา, หัวหน้างาน, การบริหาร, ภาวะผู้นํา, สร้างแรงจูงใจ, การสื่อสาร
การพัฒนา
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างทีมงานให้มีความสุข ก่อให้เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ประสานพลัง สามารถขับเคลื่อน ตอบสนองนโยบายหลักของฝ่ายบริหารได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 : การควบรวมระบบการบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดและแนวคิดเชิงบูรณาการ ในการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
เคล็ดลับสู่การเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ
4922บาท
เรียนรู้เคล็ดลับในการเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับจากลูกน้อง สามารถบริหารงานได้อย่างยอดเยี่ยม
การวางแผนการผลิตและการควบคุมการผลิต
6900บาท
เนื้อหาเหมาะสำหรับฝ่ายวางแผนการผลิตและผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการวางแผนการผลิต
การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการ และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
3800บาท
การบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Service Quality) มิใช่เป็นการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า แต่เป็นการส่งมอบบริการตามความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับบริการไปแล้วเกิดความพึงพอใจ หากให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้าที่มิใช
Finance for Non-Finance Executives  คนทำงานยุคใหม่ รู้ไว้เรื่องการเงิน รุ่นที่ 3
4800บาท
หลักสูตรอบรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้ทำงานในฝ่ายการเงิน ได้ทำความเข้าใจกับหลักการเงินองค์กร ได้เรียนรู้ข้อมูลทางการเงินจากการอ่านงบการเงิน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้นได้