การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร (เจรจาต่อรอง) (Personality Development and Communication for Negotiation)

รหัสหลักสูตร: 67358

จำนวนคนดู 487 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร (เจรจาต่อรอง)  (Personality Development and Communication for Negotiation)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

        ในปัจจุบันองค์กรและบริษัทต่าง ๆ ได้มีการเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งพนักงานต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้าไว้ให้ได้อย่างยั่งยืน

ดังนั้น องค์กรที่จะประสบความสำเร็จ พนักงานจึงต้องมีทัศนคติเชิงบวกในอาชีพ มีบุคลิกภาพ รู้คุณค่าในตนเอง เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการทำงาน และสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้ โดยอีก

ปัจจัยที่สำคัญมากคือ พนักงานต้องมีความรอบรู้อย่างผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท สามารถยืนหยัดในบทบาทของตนเองในฐานะผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ โดยเป็นผู้ที่สามารถให้คำแนะนำและสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าได้

หลักสูตร Personality Development and Communication for Negotiation ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน จนถึงการเป็น

มืออาชีพด้วยวิธีการสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการใช้บุคลิกภาพที่ดี การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้นในทุกสถานการณ์ โดยในแต่ละหัวข้อของหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับพฤติกรรมลูกค้าในยุค New normal

นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อโต้แย้งของลูกค้าอย่างสร้างสรรค์และ

การเจรจาต่อรองเพื่อลดความขัดแย้งให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

สำหรับหัวใจสำคัญของหลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับรูปแบบทางธุรกิจของผู้เข้าอบรม

โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 4 ช่วง ในระยะเวลา 2 วัน ซึ่งแต่ละช่วงจะมีหัวข้อการอบรมที่สนุกสนาน

ใช้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงของวิทยากร ผ่านรูปแบบการเล่าเรื่องและสรุปหัวข้อ

ให้นำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างง่ายและเหมาะสมกับการทำงานจริง ด้วยเทคนิคการสอนแบบ 4D Storytelling

ซึ่งสร้างความสนุกสนานและแตกต่างจากการอบรมแบบเดิม ๆ โดยผู้เข้าอบรมจะมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรม

แบบไม่รู้สึกถึงความกดดัน และเป็นการสร้างไฟในการทำงานให้ลุกโซนขึ้นมาอีกครั้ง


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจทัศนคติของการเป็นคู่ค้าเชิงที่ปรึกษามืออาชีพ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมการแสดงออกของลูกค้าอย่างเป็นระบบ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการเจรจาต่อรองกับลูกค้าด้วยจิตวิทยา

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยด้านสมรรถนะของตนเองได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
ทัศนคติสู่ความสำเร็จ ในการทำงาน

•Growth mindset พัฒนาสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน

•Fixed mindset เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยน


รู้เขารู้เรา รบร้อยชนะร้อย (การวิเคราะห์ลูกค้า)

•เรียนรู้และทำแบบทดสอบ D>I>S>C เพื่อสร้างความเข้าใจบุคลิกภาพ สู่การปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นในแบบที่เป็นตนเอง ซึ่งมี 4 ประเภทดังนี้ Dominance Influence Steadiness และ Compliance

•เข้าใจทฤษฎี D>I>S>C เพื่อการวิเคราะห์ลูกค้า 4 แบบจากพฤติกรรมการแสดงออก

1.นักธุรกิจ

2.นักการตลาด

3.นักสืบ

4.นักสร้างความสัมพันธ์


Smart Personality สร้างความรู้สึกดี ประทับใจ จดจำ

•บุคลิกภาพของที่ปรึกษาในทัศนคติของลูกค้า

•กระบวนการสร้างความประทับใจใน 7 วินาที ด้วย 3 องค์ประกอบ

1.Eyes Communication

2.Body communication

3.Image Impression


การเข้าใจในมุมมองของลูกค้า

•แนวคิดแบบ Outside In

•แนวคิดแบบ Inside Out


Emotional Intelligence ความฉลาดทางอารมณ์เพื่อเป็นผู้ควบคุมในทุกสถานการณ์

1.การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness)

2.การควบคุมตัวเอง (Self-Management)

3.ทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (Social Skills)

4.การเข้าใจผู้อื่น (Empathy)

5.การจูงใจ (Motivation)


กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าด้วยจิตวิทยาเพื่อธุรกิจเติบโตแบบยั่งยืน

1.Customer relationship management

2.Customer experience management

3.Customer experience

กลยุทธ์ในหัวข้อนี้จะช่วยให้คุณทราบว่าการบริหารความความสัมพันธ์ที่คุณปฏิบัติกับลูกค้าในปัจจุบันนี้ อยู่ในระดับความเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกค้าในระดับไหน


องค์ประกอบของสื่อสารระหว่างองค์กร

1) ผู้ส่งสาร 

 2) สาร 

 3) ช่องทางการส่งสาร

 4) ผู้รับสาร 

 5) ผลตอบรับหรือสะท้อนกลับ


สมรรถนะด้านการสื่อสารและการโน้มน้าวใจ

•ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของสาร

•ประสบการณ์และความชำนาญ

•ทัศนคติในตัวสาร


การสร้างศิลปะวาจาที่โดยใจ

•ผู้รับสารในระดับเดียวกัน

•ผู้รับสารในระดับใต้บังคับบัญชา

•ผู้รับสารที่มีอำนาจสั่งการ


ยกระดับการสื่อสารด้วยโมเดล 3SMART

•Smart listening เพิ่มการฟังมากขึ้นถึง 70%

•Smart thinking คิดให้น้อยลงแต่ตรงประเด็น 20%

•Smart speaking พูดตรงประเด็น ตรงใจผู้ฟัง 10%


Know you customer 3 รู้คู่นักเจรจา.

•Customer information รู้จักตัวตนข้อมูลของลูกค้า

•Financial status รู้จักสถานะทางการเงินของคู่เจรจา

•Decision making รู้จักอำนาจการตัดสินใจของคู่เจรจา


Great greeting 3 step

•ทักทายเปิดใจด้วยศิลปะวาจาอย่างเป็นธรรมชาติ

•นำเสนอด้วยเทคนิคการสื่อสารแบบที่ปรึกษา

•ปิดการขายด้วยเทคนิคการเจรจาให้ลูกค้ารู้สึกว่าชนะ

    เทคนิคเพิ่มเติม

     - คำพูดที่ควรหลีกเลี่ยงในการเริ่มการสนทนา

     - ลักษณะคำถามที่ดีในการถามลูกค้า

     - ตัวอย่างคำถามที่ดีและไม่ดีในการถามคำถามลูกค้า


บทนำในการเจรจาต่อรอง

•ความหมายการเจรจาต่อรองและความสำคัญ

•จุดเด่นอะไรที่ใช้ในการต่อรองเพื่อชัยชนะ


ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง

•หลักการและกระบวนการพื้นฐาน

•เตรียมความพร้อมด้วยการหาข้อมูล

•กำหนดวัตถุประสงค์

•กำหนดผลลัพธ์ด้วยสมรรถนะของนักเจรจา

•กระบวนการที่ใช้ในการเจรจาต่อรอง


หลักการการเจรจาต่อรอง มีหลักการที่สำคัญ 3 ประการคือ

1.เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักการที่ต้องการ

2.เสียผลประโยชน์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

3.ทำให้อีกทุกฝ่ายรู้สึกพึงพอใจกับผลการเจรจา


รูปแบบของการเจรจา (Smeltzer, 1991)

1.การเจรจาแบบร่วมมือกัน (Cooperative negotiation)คือการเจรจาในลักษณะ ที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน

2.การเจรจาแบบแข่งขัน (Competitive negotiation) คือการเจรจาในลักษณะ ที่ได้รับประโยชน์เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง


แนวทางการเจรจาต่อรองด้วย Game Theory

•หลักการทีพึงนำไปใช้เมื่อต้องเผชิญหน้าลูกค้าเจ้าปัญหา

•ประสิทธิภาพของการใช้เครื่องมือ

•รูปแบบและวิธีการในการเจรจาต่อรอง

•เทคนิคการสื่อสารด้วยศิลปะและจิตวิทยา


กลยุทธ์การสร้างความรู้สึกทางบวกก่อนการเริ่มต้นเจรจา

•วิสัยทัศน์ (Vision)

•ความสามารถ(People skills)

•คิดเป็น(Know how to think)

•มีความรู้(Educated)

•ทันสมัย(Modern)

•สร้างสรรค์(Constructive)

•การรับรู้(Perception)


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•ผู้บริหารทีมงานลูกค้าสัมพันธ์

•หน่วยงาน Store Business Partner (ดูแลคู่ค้าและเฟรชไซส์)

•พนักงานขาย หรือพนักงานวบริการที่ต้องการเพิ่มทักษะเพื่อการพัฒนาตนเอง


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร (เจรจาต่อรอง) (Personality Development and Communication for Negotiation)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Great greeting 3 step, Customer relationship management, คำพูดที่ควรหลีกเลี่ยงในการเริ่มการสนทนา, วิสัยทัศน์ (Vision), การเจรจาต่อรองด้วย Game Theory, รูปแบบของการเจรจา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมหลักสูตรออนไลน์ การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Purchasing spa...

อบรม หลักสูตร “การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร” (Purchasing spare parts in maintenance) #ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร อุปกรณ์ ผ่านกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ