ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

เสน่ห์การสื่อสารยุค 4.0 เพื่อองค์กรอย่างยั่งยืน

จำนวนคนดู 137 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เสน่ห์การสื่อสารยุค 4.0 เพื่อองค์กรอย่างยั่งยืน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การสื่อสารภายในองค์กรที่ดี ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร และเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก เพราะนโยบายการบริหารงานการจัดการขององค์กรเป็นส่วนสำคัญ และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

การสื่อสาร จึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับกิจกรรมและการดำเนินงานต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ทั้งนี้หากการสื่อสารภายในองค์กรดีชัดเจน ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรในองค์กรเกิดความพึงพอใจ และเข้าใจนโยบายได้อย่างชัดเจน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักการสื่อสารที่ดี จนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับการทำงานในองค์กรอย่างมืออาชีพ 

2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะด้านการสื่อสาร และสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าแสดงออก 

3. ขจัดปัญหาเรื่องการสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

- ความหมาย / ความสำคัญ และเป้าหมาย 

- มาตรฐาน 2 ต้นทุน 

- ทฤษฎี (สูตร) ศักยภาพการสื่อสารยุค 4.0 

- วิธีการสื่อ + ภาษา 

- ทักษะการสื่อ 4 ทักษะ 

- กรณีศึกษา (ประเด็นปัญหากลุ่ม) 

- วิเคราะห์และสรุป

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, เสน่ห์การสื่อสารยุค 4.0, การสื่อสาร
หลักสูตรอบรม การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับการบริการ
3900บาท
ตั้งใจที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความปรารถนาจากภายในใจของตนเอง และความคิดเชิงบวกที่จะทำงาน ในหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อตนเองที่จะได้รับผลตอบแทนดีที่สุดมากที่สุด
พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ
3900บาท
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มวิชาชีพด้านจัดซื้อ หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ให้เข้าใจความหมาย และกระบวนการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ โดยอ้างอิงจากกระบวนการ ERP ระดับโลก
ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ
3800บาท
การสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องเข้าใจหลักการ และวิธีการในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี รวมถึงเข้าใจถึงหลักในการตั้งข้อคำถาม และการประเมินผลจากการสัมภาษณ์ เพื่อสรุปและนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
หลักสูตร ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาฯ Cash Flow (RE121)
24000บาท
เจ้าของ, ผู้บริหาร โครงการ, ฝ่ายสินเชื่อสถาบันการเงิน, ผู้บริการจัดการด้านการเงิน, Business Development ​คุณสมบัติผู้เข้าอบรม: ต้องมีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ​หัวข้อการอบรม:
หลักสูตร KPIs for Warehouse and Distribution
3500บาท
คุณกำลังมีปัญหาในการกำหนด KPI คลังสินค้าและขนส่งหรือไม่??.. คุณต้องเขียน KPI คลังสินค้าและขนส่ง ในเอกสาร ISO ใช่หรือไม่??.. คุณกำลังไม่แน่ใจว่าจะวัดผลงานคลังสินค้าและขนส่งอย่างไร ใช่หรือไม่??..หากคำตอบคือใช่...นี่คือหลักสูตรที่จะช่วยคุณคลี่คลายปัญหานั้น..
การควบคุมการผลิต และการวางแผน
3900บาท
สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบวุฒิบัตรในวันสัมมนาทันที ฟรีอาหารเบรค 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ พร้อมชา กาแฟ