เสน่ห์การสื่อสารยุค 4.0 เพื่อองค์กรอย่างยั่งยืน

จำนวนคนดู 219 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เสน่ห์การสื่อสารยุค 4.0 เพื่อองค์กรอย่างยั่งยืน
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การสื่อสารภายในองค์กรที่ดี ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร และเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก เพราะนโยบายการบริหารงานการจัดการขององค์กรเป็นส่วนสำคัญ และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

การสื่อสาร จึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งสำหรับกิจกรรมและการดำเนินงานต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ทั้งนี้หากการสื่อสารภายในองค์กรดีชัดเจน ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรในองค์กรเกิดความพึงพอใจ และเข้าใจนโยบายได้อย่างชัดเจน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักการสื่อสารที่ดี จนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับการทำงานในองค์กรอย่างมืออาชีพ 

2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทักษะด้านการสื่อสาร และสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น กล้าแสดงออก 

3. ขจัดปัญหาเรื่องการสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

- ความหมาย / ความสำคัญ และเป้าหมาย 

- มาตรฐาน 2 ต้นทุน 

- ทฤษฎี (สูตร) ศักยภาพการสื่อสารยุค 4.0 

- วิธีการสื่อ + ภาษา 

- ทักษะการสื่อ 4 ทักษะ 

- กรณีศึกษา (ประเด็นปัญหากลุ่ม) 

- วิเคราะห์และสรุป

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, เสน่ห์การสื่อสารยุค 4.0, การสื่อสาร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด