ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง ด้วยภาระงานและการบริหารกำลังคน

จำนวนคนดู 147 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง ด้วยภาระงานและการบริหารกำลังคน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

- ทำอย่างไรจะรู้ว่างานหนึ่งใดต้องใช้คนกี่คนจะใช้วิธีใดดี 

- วิธีการคำนวณอัตรากำลัง (Headcount) แบบใดที่รับกันได้ทั้งฝั่งสำนักงานและโรงงานคือวิธีใด  

- ไปอบรมมาหลายคอร์ส ไม่มีแบบฟอร์มเอกสารวิเคราะห์       และคำนวณที่นำไปใช้ได้จริงแจกให้ และไม่ละเอียดพอ  

- ไปเรียนวิธีรวบรวมข้อมูลภาระงานมา แต่เอาเข้าจริงรวบรวมไม่ถูก วิเคราะห์ยังไม่ได้  

- บริหารกำลังคนไม่ค่อยถูกเมื่อรู้แล้วว่าคนขาดหรือคนเกิน ต้องทำอย่างไรดี  

  

   


**เปิดอบรมในวันศุกร์และวันเสาร์ที่ 6-7 ธันวาคม 2562  (หลักสูตร 2 วัน)   สถานที่ โรงแรมอะไรซ์ - ถ.สุขุมวิท 26


 


หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อเรียนรู้   :   **หลักสูตร 2 วัน** 

+ แชร์ปัญหาการบริหารกำลังคนในองค์กรของท่าน  

        - ทำไมเราต้องรู้ให้ได้ว่างานต้องการกำลังคน (Headcount)เท่าไร  

        - เราจะรู้ได้อย่างไรว่างานนั้นต้องใช้กำลังคนเท่าใด  

        - วิธีระบุจำนวนคนที่ต้องใช้ในแต่ละหน่วยงาน  

+ ลงลึกเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)  

        - การวิเคราะห์อัตรากำลังคืออะไร  

        - ความจำเป็นของการวิเคราะห์อัตรากำลัง และบริหารกำลังคนขององค์กร  

        - รูปแบบที่หลากหลายของการวิเคราะห์อัตรากำลัง  

                > การวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ  

                > การวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการเชิงปริมาณ  

                >Workshop :เราจะระบุกำลังคนด้วยวิธีการใดได้บ้าง  

 + เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน (Workload)  

        -ภาระงาน (Workload)และการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานคืออะไร  

        - ส่วนประกอบของภาระงาน  

        - แหล่งข้อมูลสำหรับการรวบรวมภาระงาน  

        - ขั้นตอนการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานเป็นอย่างไร  

        - สูตรการคำนวณอัตรากำลังตามภาระงาน  

        - ฝึกปฏิบัติ : จัดทำสูตรการคำนวณอัตรากำลังขององค์กรและเลือกใช้สูตรตามแนวที่เหมาะสม  

        - เหตุที่การวิเคราะห์ภาระงานได้รับความนิยม  

+ จัดทำสูตรการคำนวณอัตรากำลังขององค์กรของท่าน  

      - คำนวณระยะเวลาทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี  

      - สูตรคำนวณอัตรากำลังขององค์กร   

      - ฝึกปฏิบัติ : กำหนดParameterของสูตรคำนวณอัตรากำลัง พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร  

+ ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน  

      - ข้อมูลงานที่แต่ละหน่วยงาน (แผนก/ฝ่าย) ต้องทำ  

      - ฝึกปฏิบัติ : ระบุงานที่หน่วยงานต้องดำเนินการตามแบบฟอร์ม พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร  

      - ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน  

            >Work Instructionขององค์กร>Chartต่างๆ ที่หน่วยงานจัดทำไว้  

      - ข้อมูลระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน    

      - ข้อมูลปริมาณงาน  

      - ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์ภาระงานพร้อมวิทยากรให้คำแนะนำ  

 + แนวทางการจัดทำข้อมูลภาระงาน (Workload Data Sheet) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  

       - การใช้สัญลักษณ์ในการจัดทำข้อมูลภาระงาน  

       - แนวทางการระบุระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน  

       - แนวทางการระบุข้อมูลปริมาณงาน  

       - ฝึกปฏิบัติ : จัดทำข้อมูลภาระงาน (Workload Data Sheet)ของแต่ละหน่วยงานพร้อมคำแนะนำจากวิทยากร   

        - ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์ภาระงานพร้อมวิทยากรให้คำแนะนำ  

        - ฝึกปฏิบัติการ : จัดทำข้อมูลในแบบวิเคราะห์ภาระงาน และวิทยากรให้คำแนะนำ  

 + ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงานและแนวทางการแก้ไขจากประสบการณ์ของวิทยากร  

+ ความจำเป็นในการกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคน (Workforce Management Policy)  

        - กรณีศึกษานโยบายบริหารกำลังคน และฝึกปฏิบัติการ  

+ การกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคนและแนวปฏิบัติของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการบริหารกำลังคน (Workforce Management Solution)  

  

กรณี  

- จำนวนคนน้อยกว่าที่คาดการณ์ (Workforce Shortage)  

-จำนวนคนเกินกว่าคาดการณ์ (Workforce Surplus)  

- Workshop :มาตรการขององค์กรกรณี  

        > Workforce Shortage  

        > Workforce Surplus  

ถาม-ตอบประเด็น ปัญหา  

+ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และบริหารกำลังคนและการนำไปใช้ในองค์กร  

 

--- จบเนื้อหาการเรียนรู้ 2 วัน ---      

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: วิเคราะห์อัตรากำลังคน, หลักสูตรวิเคราะห์อัตรากำลัง, Workload, Workforce Analysis, workforce planing, หลักสูตรการวางแผนกำลังคน
การสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีการเงินผ่าน MS-Power BI Desktop
4500บาท
หลักสูตรการใช้ MS.Power BI Desktop สำหรับงานบัญชีและการเงินโดยเฉพาะ คุณสามารถนำเสนอข้อมูลทางบัญชีและการเงินได้อย่างมืออาชีพ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
2500บาท
การฝึกอบรมและสัมมนานี้นั้น จะช่วยให้พนักงานระดับหัวหน้างาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่การลดการประสบอันตรายและการสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินของสถานประกอบกิจการ
การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร
3500บาท
ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายในระดับสูง จะให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของคนว่าเป็นทรัพย์สิน ที่มีสภาพเป็นทุนมนุษย์ ดังนั้น องค์การจึงมีคาดหวัง
สู่ความเป็นเลิศ การเป็นเลขานุการบริหาร รุ่นที่ 3 (Smart Secretary)
4800บาท
หลักสูตรอบรมนี้ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจชัดเจน "ความสำคัญ" และ "บทบาทหน้าที่การบริหาร" ให้กับเลขานุการยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเรียนรู้เคล็ดลับสู่ความเป็นเลิศของเลขานุการบริหาร ที่เปี่ยมไปด้วยทักษะ
หลักสูตรอบรม เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management: KAM)
4500บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักขาย ทีมผู้ให้บริการ หัวหน้าทีมขาย ผู้จัดการฝ่ายบริการ รวมถึงผู้บริหารในทุกระดับ ได้เรียนรู้เทคนิคกลไก และ กระบวนการในการบริหารลูกค้ารายสำคัญอย่างเป็นระบบ การสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวเรียนรู้หลักเกณฑ์ในการจัดความ
การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการ และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
3800บาท
การบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Service Quality) มิใช่เป็นการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า แต่เป็นการส่งมอบบริการตามความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับบริการไปแล้วเกิดความพึงพอใจ หากให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้าที่มิใช
Competency Development การพัฒนาระบบ Competency แบบมืออาชีพ
5700บาท
Competency Development เป็นหลักสูตรการอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในด้านระบบ Competency ซึ่งในการอบรมจะทำให้ท่านมีความรู้ (Knowledge) ในด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ Competency ช่วยสร้างความเข้าใจ (Understand) ให้กับท่านในการพัฒนาและการนำระบบ Competency ไปใช้