หลักสูตร “Effective Negotiation Skill” (ทักษะการเจรจา อย่างมีประสิทธิผล) Advance Level

รหัสหลักสูตร: 66876

จำนวนคนดู 1857 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร “Effective Negotiation Skill” (ทักษะการเจรจา อย่างมีประสิทธิผล) Advance Level
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

*** ยืนยันจัดอบรม 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. รูปแบบ Zoom *** 

หลักการและเหตุผล      

           ในชีวิตการทำงานของทุกองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องรับผิดชอบในงานที่ต้องมีการเจรจาระหว่างลูกค้าหรือคู่ค้า คงไม่สามารถหลีกเลี่ยง ความต้องการที่แตกต่างกัน หรือการมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน ความสามารถในการเจรจาต่อรองให้คล้อยตามและการควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการรักษาหรือสร้างโอกาสทางธุรกิจ การใช้วิธีการเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวจูงใจที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการคล้อยตามทางความคิด และยอมรับหรือยินยอมปรับเปลี่ยนตามผู้โน้มน้าวจูงใจโดยสามารถคงความมั่นคงของความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์ธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า วิทยากรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้พัฒนาหลักสูตร  “Effective Negotiation Skill” (ทักษะการเจรจา อย่างมีประสิทธิผล) Advance Level ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการเจราต่อรองและการพูดการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวและจูงใจ ในขั้นสูง ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รักษาและพัฒนาการทำงานในองค์กร ให้เจริญรุดหน้ามากขึ้นกว่าเดิม


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกฏเกณฑ์พื้นฐานของการโน้มน้าวจูงใจคน

2.เพื่อเสริมสร้างทักษะ และกลวิธีในการเจรจาต่อรอง เพื่อประสานงาน

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาในการโน้มน้าวจูงใจผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และทีมงาน

4.เพื่อเสริมสร้างทักษะในการพูดการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา

5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการ

โน้มน้าวจูงใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. กฎการเจรจาต่อรอง ความจริงพื้นฐาน ทฤษฎีเกม (Game Theory) ที่ผู้นำ คนทำงาน หรือนักเจรจาต้องรู้

2. กลยุทธ์การครองเกม หลักการอ่านคู่เจรจา รู้วัตถุประสงค์ รู้เรื่องคนที่จะเจรจาด้วย ปรับตามสถานการณ์การทำงานทั้งใน และนอกองค์กร การตั้งรับการเจรจา หรือปรับการเจรจาให้เหมาะสมคู่เจรจา นำพันธกิจ            (Mission) และกลยุทธ์ (Strategy) ขององค์กรมาระดมสมอง และการวางแผนแนวทางเพื่อให้การเจรจาบรรลุเป้าหมาย

3. เรียนรู้ กลยุทธ์ในการเตรียมการเจรจา และเตรียมระดม สมองวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ (Strategy) ด้วยหลักการ SWOT Analysis , TOWS Matrix, หรืออื่นๆ

4. กลยุทธ์ในการเจรจา โน้มน้าวใจที่มีประสิทธิผล สำหรับคนทำงานในยุคใหม่ ด้วยการทำแบบประเมินทางจิตวิทยา ว่าเรามีความถนัดในรูปแบบใด และควรพัฒนาในรูปแบบใด ให้สามารถโน้มน้าว และเจรจา                กับคู่เจรจาในกรณีต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

5. ขั้นตอน การวิเคราะห์ การวางแผน และการโน้มน้าวจูงใจ และการเจรจากิจกรรม “อะไรคือความแตกต่างของมืออาชีพด้วย PISESA”

6. องค์ประกอบสำคัญที่กำหนดชัยชนะของนักเจรจาและนักโน้มน้าวจูงใจ พร้อมทำแบบประเมินว่าคุณมีสไตล์การโน้มน้าวจูงใจ หรือการเจรจาในรูปแบบใดบ้างจากทั้งหมด 5 แบบ

7. การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ (Strategic Negotiation ) และ เทคนิคการเจรจาต่อรองด้วยแนวทางผสมผสาน (Multi-Dimensional Approach)  Work shop :วิธีการใช้ในงาน

8. แนวทางการพูดโน้มน้าวจูงใจที่ทรงประสิทธิผล การใช้ศาสตร์ NLP : Neuro Linguistic Programming พร้อมฝึกปฏิบัติด้วย Model ต่างๆ

9. สุดยอดการเจรจาแบบชนะ-ชนะ (Win – Win Negotiation) และ แนวทางในการปิดการเจรจาต่อรอง ด้วยหลักการ การเจรจาแลกเปลี่ยนตัวแปรต่างมิติ (Tradable Variable) ที่สามารถใช้ในวงการธุรกิจ และการ        ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล

10. การครอบครองเกมและการช่วงชิงสิทธิ์ในการสรุปประเด็น รวมถึง การกำหนดทางเลือกที่ ดีที่สุดหากการเจรจาไม่เป็นไปตามคาดหวัง (Best Alternative to a Negotiated  Agreement : BATNA)

11. สรุปการนำไปประยุกต์ใช้จริงของแต่ละท่าน และ ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย


1. เป็นผู้มีทักษะและความสามารถในการพูดและการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองและเพื่อการโน้มน้าวจูงใจ

2. เป็นผู้ที่สามารถเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจโดยอีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ถึงชัยชนะด้วย

3. เป็นผู้ที่สามารถเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจโดยสามารถเพิ่มพูนความมั่นคงของความสัมพันธ์กับผู้ร่วมกันในหลายๆ ระดับ หรือคู่เจรจา

4. เป็นผู้ที่สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิผล

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร “Effective Negotiation Skill” (ทักษะการเจรจา อย่างมีประสิทธิผล) Advance Level
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Strategic Negotiation, Multi-Dimensional Approach, Win – Win Negotiation, Tradable Variable, Best Alternative to a Negotiated Agreement : BATN, Game Theory

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด