หลักสูตร “Effective Negotiation Skill” (ทักษะการเจรจา อย่างมีประสิทธิผล) Advance Level

รหัสหลักสูตร: 66876

จำนวนคนดู 1209 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร “Effective Negotiation Skill” (ทักษะการเจรจา อย่างมีประสิทธิผล) Advance Level
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

*** ยืนยันจัดอบรม 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. รูปแบบ Zoom *** 

หลักการและเหตุผล      

ในชีวิตการทำงานของทุกองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องรับผิดชอบในงานที่ต้องมีการเจรจาระหว่างลูกค้าหรือคู่ค้า คงไม่สามารถหลีกเลี่ยง ความต้องการที่แตกต่างกัน หรือการมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน ความสามารถในการเจรจาต่อรองให้คล้อยตามและการควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการรักษาหรือสร้างโอกาสทางธุรกิจ การใช้วิธีการเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวจูงใจที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการคล้อยตามทางความคิด และยอมรับหรือยินยอมปรับเปลี่ยนตามผู้โน้มน้าวจูงใจโดยสามารถคงความมั่นคงของความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์ธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า วิทยากรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้พัฒนาหลักสูตร  “Effective Negotiation Skill” (ทักษะการเจรจา อย่างมีประสิทธิผล) Advance Level

ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการเจราต่อรองและการพูดการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวและจูงใจ ในขั้นสูง ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รักษาและพัฒนาการทำงานในองค์กร ให้เจริญรุดหน้ามากขึ้นกว่าเดิม


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกฏเกณฑ์พื้นฐานของการโน้มน้าวจูงใจคน

2.เพื่อเสริมสร้างทักษะ และกลวิธีในการเจรจาต่อรอง เพื่อประสานงาน

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาในการโน้มน้าวจูงใจผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และทีมงาน

4.เพื่อเสริมสร้างทักษะในการพูดการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา

5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการ

โน้มน้าวจูงใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล


หัวข้ออบรมสัมมนา
1. กฎการเจรจาต่อรอง ความจริงพื้นฐาน ทฤษฎีเกม (Game Theory) ที่ผู้นำ คนทำงาน หรือนักเจรจาต้องรู้

2. กลยุทธ์การครองเกม หลักการอ่านคู่เจรจา รู้วัตถุประสงค์ รู้เรื่องคนที่จะเจรจาด้วย ปรับตามสถานการณ์การทำงานทั้งใน และนอกองค์กร การตั้งรับการเจรจา หรือปรับการเจรจาให้เหมาะสมคู่เจรจา นำพันธกิจ            (Mission) และกลยุทธ์ (Strategy) ขององค์กรมาระดมสมอง และการวางแผนแนวทางเพื่อให้การเจรจาบรรลุเป้าหมาย

3. เรียนรู้ กลยุทธ์ในการเตรียมการเจรจา และเตรียมระดม สมองวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ (Strategy) ด้วยหลักการ SWOT Analysis , TOWS Matrix, หรืออื่นๆ

4. กลยุทธ์ในการเจรจา โน้มน้าวใจที่มีประสิทธิผล สำหรับคนทำงานในยุคใหม่ ด้วยการทำแบบประเมินทางจิตวิทยา ว่าเรามีความถนัดในรูปแบบใด และควรพัฒนาในรูปแบบใด ให้สามารถโน้มน้าว และเจรจา                กับคู่เจรจาในกรณีต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

5. ขั้นตอน การวิเคราะห์ การวางแผน และการโน้มน้าวจูงใจ และการเจรจากิจกรรม “อะไรคือความแตกต่างของมืออาชีพด้วย PISESA”

6. องค์ประกอบสำคัญที่กำหนดชัยชนะของนักเจรจาและนักโน้มน้าวจูงใจ พร้อมทำแบบประเมินว่าคุณมีสไตล์การโน้มน้าวจูงใจ หรือการเจรจาในรูปแบบใดบ้างจากทั้งหมด 5 แบบ

7. การเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ (Strategic Negotiation ) และ เทคนิคการเจรจาต่อรองด้วยแนวทางผสมผสาน (Multi-Dimensional Approach)  Work shop :วิธีการใช้ในงาน

8. แนวทางการพูดโน้มน้าวจูงใจที่ทรงประสิทธิผล การใช้ศาสตร์ NLP : Neuro Linguistic Programming พร้อมฝึกปฏิบัติด้วย Model ต่างๆ

9. สุดยอดการเจรจาแบบชนะ-ชนะ (Win – Win Negotiation) และ แนวทางในการปิดการเจรจาต่อรอง ด้วยหลักการ การเจรจาแลกเปลี่ยนตัวแปรต่างมิติ (Tradable Variable) ที่สามารถใช้ในวงการธุรกิจ และการ        ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล

10. การครอบครองเกมและการช่วงชิงสิทธิ์ในการสรุปประเด็น รวมถึง การกำหนดทางเลือกที่ ดีที่สุดหากการเจรจาไม่เป็นไปตามคาดหวัง (Best Alternative to a Negotiated  Agreement : BATNA)

11. สรุปการนำไปประยุกต์ใช้จริงของแต่ละท่าน และ ถาม-ตอบ ข้อสงสัย


วิทยากร

อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

เชี่ยวชาญ : ที่ปรึกษาทางบุคลิกภาพ การสื่อสาร การนำเสนอ การบริการ CRM&CEM , EQ และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย NLP และพลังจิตใต้สำนึก

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย


1. เป็นผู้มีทักษะและความสามารถในการพูดและการสื่อสารเพื่อการเจรจาต่อรองและ

    เพื่อการโน้มน้าวจูงใจ

2. เป็นผู้ที่สามารถเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจโดยอีกฝ่ายหนึ่งรับรู้ถึงชัยชนะด้วย

3. เป็นผู้ที่สามารถเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจูงใจโดยสามารถเพิ่มพูนความมั่นคงของ

    ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมกันในหลายๆ ระดับ หรือคู่เจรจา

4. เป็นผู้ที่สามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ได้

    อย่างมีประสิทธิผล


สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร “Effective Negotiation Skill” (ทักษะการเจรจา อย่างมีประสิทธิผล) Advance Level
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Strategic Negotiation, Multi-Dimensional Approach, Win – Win Negotiation, Tradable Variable, Best Alternative to a Negotiated Agreement : BATN, Game Theory

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า

หลักสูตร งานจัดซื้อเพื่อระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ( Purchasing for logistic...

รูปแบบการทำธุรกิจทั้งหมดนี้ ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ ที่เรียกว่า logistic & Supply Chainsการที่จะบริหารจัดการระบบ logistic & Supply Chains จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย

หลักสูตร นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

ถ้าท่านอยากจะเติบโตไปเป็น Manager / Supervisor ในงานจัดซื้อ ท่านต้องมีความรู้ที่สามารถจะดูแล งานจัดซื้อได้ทั้งระบบ ! จึงจำเป็นที่ท่านจะต้องมีความรู้ในการ"จัดซื้อต่างประเทศ" ด้วย !