registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

หลักสูตร “AGILE OKRS แนวคิดการวดัผลแบบสร้างผลลัพธ์ที่ปราดเปรียวและทรงพลงัในยุคดิจิตัล

จำนวนคนดู 23 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร “AGILE OKRS  แนวคิดการวดัผลแบบสร้างผลลัพธ์ที่ปราดเปรียวและทรงพลงัในยุคดิจิตัล
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 18 ธันวาคม 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 35 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

OKRs เป็นเคร่ืองมือใชใ้นการบริหารจดัการองคก์ร ดว้ยการกา หนดเป้าหมายและผลลพัธห์ลกั เป็นตวั วดัผลเพ่ือบอกใหรู้ว้า่ไดบ้รรลุจุดมุง่หมายนั้นแลว้ ความโดดเดน่ของ OKRs ถือเป็นตวัประสานระหวา่งผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน และผูป้ฏิบตัิงาน โดยทุกระดบัจะตอ้งกา หนด Objective ท่ีสนับสนุนและเช่ือมโยงถึงกนั และกา หนด ตวัวดัผล หรือ Key Results ท่ีสามารถวดัผลในเชิงปริมาณไดท้่ีเก้ือหนุน Objectives ในแตล่ะระดบัดว้ยหลายครั้ง บางหน่วยอาจจะกา หนด OBJECTIVE ในรูปแบบนามธรรม จนคิดวา่ไมส่ามารถกา หนดตัววดัผลเชิงปริมาณได ้

 องค์การต่างๆควรก าหนดค านิยามของเป้าหมายนั้น ๆ ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมในเชิงปฏิบัติการ (OPERATION DEFINITION) เชน่ ประสิทธิภาพ คือ ทา งานรวดเร็ว สามารถใชต้วัวดัเป็นระยะเวลาได ้เป็นตน้ บางคนอาจจะไมช่อบการวัดผล แตถ่า้ชีวิตน้ีไม่มีการแขง่ขนั ไมม่ีสถิติใหท้า ลาย ไมม่ีอนัดับหน่ึงในกา้วไปถึง ชีวิต น้ีคงหมดความหมาย เช่นเดียวกนั ในการทา งานถา้หากองคก์รใดไมม่ีการวดัผล เช่ือวา่ การพฒันาในองคก์รจะไม่ เกิดข้ึนแน่นอน

 ท่ีส าคญับริษัทชนั้น าของโลกหลายแห่ง เชน่ Google, Intel, LinkedIn, Oracle, Twitter ตา่งหนัมาใช ้ OKR กนัมากข้ึน และเป็นการใชแ้ทน KPI แบบท่ีเราคุน้เคยกนั OKR ยอ่มาจาก Objective and Key Results ซ่ึง เป็นเทคนิคในการตงั้เป้าหมายการทา งานวิธีหน่ึง ซ่ึงจริงๆ ไมไ่ดเ้ป็นวิธีท่ีใหม ่มีการน ามาใชท้่ี Intel ตงั้แตท่ศวรรษท่ี 1970 หลงัจากนั้นในปี 1999 ก็มีการน ามาใชท้่ี Google แลว้ก็กระจายไปตามบริษัทท่ีเป็น Tech Company ตา่งๆ กนัมากข้ึน โดยบริษัทตา่งๆ ใช ้OKR เพ่ือกา หนดและส่ือสารเป้าหมาย และผลลพัธท์่ีคาดหวงัใหก้ระจายไป ทว่ัทงั้องคก์ร โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัท่ีจะทา ใหเ้ป้าหมายของบริษัท ของหน่วยงานตา่งๆ และของแตล่ะบุคคลมี ความเช่ือมโยงและสอดคลอ้งกนั รวมทงั้เช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบัผลลพัธท์่ีสามารถวดัผลไดอ้ยา่งชดัเจน OKR ชว่ยทา ใหพ้นักงานทุกคนรูว้า่อะไรคือส่ิงท่ีองคก์รคาดหวงัจากพวกเขา อีกทงั้ OKR นั้นจะตอ้งเป็นท่ีเปิดเผยทว่ัไป ทุกคนสามารถท่ีจะเห็นและดูของคนอ่ืนได ้ทา ใหทุ้กคนไปในทิศทางเดียวกนั และรูว้า่ทุกคน (หรือแต่ละคน) กา ลงั ใหค้วามสา คญัหรือมุง่เนน้ในส่ิงใด  

หัวข้ออบรมสัมมนา
 1.Agile OKRs แนวคิดท่ีตอบโจทยใ์หเ้ราอยูร่อดไดใ้นยุค Disruption และ Transformation  

2. ทา ไมตอ้งใช ้OKRs แลว้ทา ไมตอ้ง Agile OKRs มนัมีประโยชน์ตอ่องคก์ารเหมือนตา่งกนัอยา่งไร

 3. OKRs การวดัผลการทา งานของบริษทัยุคใหม่ เชน่ Google

 4. เปรียบเทียบแนวทางการใช ้KPI และ OKRs ท่ีตา่งกรรม และตา่งวาระ

 5. การทา งานในแบบ Waterfall กา ลงัจะหมดไปแตแ่ทนท่ีดว้ย Agility

 6. Agile กบั Scrum คือแนวคิดการทา งานคนยุคดิจิตลั

 7. แค ่OKRs คงไมพ่อ เพราะยุคน้ีตอ้ง Agile OKRs แลว้

 8. การตรวจสอบวฒันธรรมองคก์าร และแนวทางการเตรียมความพรอ้มสูก่ารกา หนด Agile OKRs

 6. การสรา้ง One Direction: ทุกคนทา งานเพ่ือจุดมุง่หมายเดียวกนัดว้ย Agile OKRs

 6. การสรา้ง Passion และ Aspiration และ การ Focus งาน ดว้ย Agile OKRs

 7. การสรา้งกระบวนการทา งานท่ีชดัเจนและวดัผลแบบใหพ้นักงานมีความสุขแบบ Agile OKRs

 8. แนวทางการกา หนด Agile Objective ดว้ย Mission, Vision ท่ีมีเป้าหมายเชิงคุณคา่แบบ “RINEN”

 9. การกา หนด Setting Goal or Objective ท่ีทรงพลงัดว้ยหลกั Coaching

             10. การกา หนด Key Result ของแตล่ะเป้าหมายดว้ยหลกั SMART

             11. การทา To do list เพ่ือเป็น Action Plan ดว้ยหลกั VECF (Valid, Easy, Convenient and Fast) by Dr.Kriss

             12.การส่ือสาร Agile OKRs สูท่ว่ัทงั้องคก์ารดว้ยแนวคิด CFR ของ John Doerr

             13. สรุป และเสนอแนะ รวมถึง ถาม-ตอบ ขอ้สงสยั 

วิทยากร

ดรกฤษณะ บุหลัน

สำหรับองค์กร (การวางแผนเชิงกลยุทธ์)

ปัจจุบันผู้อำนวยการโครงการพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรมสู่นานาชาติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์การต่างๆ
สถานที่จัดงาน

โรงแรมแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพ (Grand Sukhumvit Hotel Bangkok)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,500.00 บาท ท่านละ 4,500 บาท

สมัคร 2 ท่าน แถมฟรีท่านที่ 3

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:HR DEE SOLUTION
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณตุ๊ก
เบอร์โทรศัพท์ :087-0718100

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร “AGILE OKRS แนวคิดการวดัผลแบบสร้างผลลัพธ์ที่ปราดเปรียวและทรงพลงัในยุคดิจิตัล
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: objective and key results, การวัดผลประเมินผลงานพนักงาน, OKR, อบรมหลักสูตร OKR, จัดอบรมหลักสูตร OKR, วิทยากรอบรม OKR
Training Plan and Training Need Analysis
7800 บาท (ยังไมบาท
สำหรับองค์กรที่ยังไม่ได้ใช้เครื่องมือสมัยใหม่และยังคงต้องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในระยะสั้นแบบปีต่อปี แล้วต้องการเชื่อมโยงไปยังเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ขององค์กรด้วยนั้นก็สามารถทำได้ นั่นคือ การหาความจำเป็นในการวางแผนและจัดฝึกอบรม (Training Need Survey) แล้
การสร้าง Data Visualization และ Interactive Dashboard ด้วย MS Excel
3500บาท
เข้าใจการเลือกใช้และเทคนิคการสร้างแผนภูมิกว่า 20 ชนิด และ Advance Customized Charts แบบต่างๆ รวมถึงการสร้าง Interactive Dashboard เพื่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจ
เทคนิคการลดต้นทุนด้วย Just In Time
3800บาท
ในยุคธุรกิจการแข่งขันสูง ทำให้องค์กรต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อผลกำไรสูงสุดและการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเหนือคู่แข่งได้อย่างรวดเร็ว แต่ปัญหาในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้านต้นทุนการผลิตที่สูง จากการจัดเก็บ การผลิตที่สูญเปล่า การส่งมอบที่ล่าช้า ไม่ตรงตามเ
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วย 8D Report และ Why Why Analysis
3500บาท
ท่านจะได้รับทราบว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการนำเทคนิคการแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบของ Problem Solving Technique, 8D Report, Why-Why Analysis Technique, Cause and Effect Diagram and Pareto Diagram Technique. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ร
HRD for New HRD Staff
3800บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ ดังนี้ 1. ตระหนักถึงความสำคัญของการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมถึง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ภาพรวมของระบบงาน HR โดยมุ่งเน้นเรื่องงาน HRD เป็นสำคัญ 2. สามารถนำเทคนิคและเคร
เทคนิคการนำเสนองาน ด้วยหลักของการวิเคราะห์และการตีความข้อมูล
3900บาท
ปัจจุบันการทำงานที่เน้นการเติบโตอยู่ทุกวันไม่หยุดอยู่กับที่ มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งการประชุมเพื่อเสนองานที่มีประสิทธิภาพ
Microsoft Excel : Functions
3900บาท
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเครื่องมือใน Excel มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
Root Cause Analysis
3500บาท
การแก้ปัญหา และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์กร เพราะการปฏิบัติงานประจำวันย่อมมีปัญหาเกิดปัญหาขึ้นซึ่งมีทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งคราว และปัญหาเรื้อรัง แล้วเราจะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลได้อย