หลักสูตร “AGILE OKRS แนวคิดการวดัผลแบบสร้างผลลัพธ์ที่ปราดเปรียวและทรงพลงัในยุคดิจิตัล

จำนวนคนดู 306 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร “AGILE OKRS  แนวคิดการวดัผลแบบสร้างผลลัพธ์ที่ปราดเปรียวและทรงพลงัในยุคดิจิตัล
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
OKRs เป็นเคร่ืองมือใชใ้นการบริหารจดัการองคก์ร ดว้ยการกา หนดเป้าหมายและผลลพัธห์ลกั เป็นตวั วดัผลเพ่ือบอกใหรู้ว้า่ไดบ้รรลุจุดมุง่หมายนั้นแลว้ ความโดดเดน่ของ OKRs ถือเป็นตวัประสานระหวา่งผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน และผูป้ฏิบตัิงาน โดยทุกระดบัจะตอ้งกา หนด Objective ท่ีสนับสนุนและเช่ือมโยงถึงกนั และกา หนด ตวัวดัผล หรือ Key Results ท่ีสามารถวดัผลในเชิงปริมาณไดท้่ีเก้ือหนุน Objectives ในแตล่ะระดบัดว้ยหลายครั้ง บางหน่วยอาจจะกา หนด OBJECTIVE ในรูปแบบนามธรรม จนคิดวา่ไมส่ามารถกา หนดตัววดัผลเชิงปริมาณได ้

 องค์การต่างๆควรก าหนดค านิยามของเป้าหมายนั้น ๆ ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมในเชิงปฏิบัติการ (OPERATION DEFINITION) เชน่ ประสิทธิภาพ คือ ทา งานรวดเร็ว สามารถใชต้วัวดัเป็นระยะเวลาได ้เป็นตน้ บางคนอาจจะไมช่อบการวัดผล แตถ่า้ชีวิตน้ีไม่มีการแขง่ขนั ไมม่ีสถิติใหท้า ลาย ไมม่ีอนัดับหน่ึงในกา้วไปถึง ชีวิต น้ีคงหมดความหมาย เช่นเดียวกนั ในการทา งานถา้หากองคก์รใดไมม่ีการวดัผล เช่ือวา่ การพฒันาในองคก์รจะไม่ เกิดข้ึนแน่นอน

 ท่ีส าคญับริษัทชนั้น าของโลกหลายแห่ง เชน่ Google, Intel, LinkedIn, Oracle, Twitter ตา่งหนัมาใช ้ OKR กนัมากข้ึน และเป็นการใชแ้ทน KPI แบบท่ีเราคุน้เคยกนั OKR ยอ่มาจาก Objective and Key Results ซ่ึง เป็นเทคนิคในการตงั้เป้าหมายการทา งานวิธีหน่ึง ซ่ึงจริงๆ ไมไ่ดเ้ป็นวิธีท่ีใหม ่มีการน ามาใชท้่ี Intel ตงั้แตท่ศวรรษท่ี 1970 หลงัจากนั้นในปี 1999 ก็มีการน ามาใชท้่ี Google แลว้ก็กระจายไปตามบริษัทท่ีเป็น Tech Company ตา่งๆ กนัมากข้ึน โดยบริษัทตา่งๆ ใช ้OKR เพ่ือกา หนดและส่ือสารเป้าหมาย และผลลพัธท์่ีคาดหวงัใหก้ระจายไป ทว่ัทงั้องคก์ร โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัท่ีจะทา ใหเ้ป้าหมายของบริษัท ของหน่วยงานตา่งๆ และของแตล่ะบุคคลมี ความเช่ือมโยงและสอดคลอ้งกนั รวมทงั้เช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบัผลลพัธท์่ีสามารถวดัผลไดอ้ยา่งชดัเจน OKR ชว่ยทา ใหพ้นักงานทุกคนรูว้า่อะไรคือส่ิงท่ีองคก์รคาดหวงัจากพวกเขา อีกทงั้ OKR นั้นจะตอ้งเป็นท่ีเปิดเผยทว่ัไป ทุกคนสามารถท่ีจะเห็นและดูของคนอ่ืนได ้ทา ใหทุ้กคนไปในทิศทางเดียวกนั และรูว้า่ทุกคน (หรือแต่ละคน) กา ลงั ใหค้วามสา คญัหรือมุง่เนน้ในส่ิงใด  

หัวข้ออบรมสัมมนา
 1.Agile OKRs แนวคิดท่ีตอบโจทยใ์หเ้ราอยูร่อดไดใ้นยุค Disruption และ Transformation  

2. ทา ไมตอ้งใช ้OKRs แลว้ทา ไมตอ้ง Agile OKRs มนัมีประโยชน์ตอ่องคก์ารเหมือนตา่งกนัอยา่งไร

 3. OKRs การวดัผลการทา งานของบริษทัยุคใหม่ เชน่ Google

 4. เปรียบเทียบแนวทางการใช ้KPI และ OKRs ท่ีตา่งกรรม และตา่งวาระ

 5. การทา งานในแบบ Waterfall กา ลงัจะหมดไปแตแ่ทนท่ีดว้ย Agility

 6. Agile กบั Scrum คือแนวคิดการทา งานคนยุคดิจิตลั

 7. แค ่OKRs คงไมพ่อ เพราะยุคน้ีตอ้ง Agile OKRs แลว้

 8. การตรวจสอบวฒันธรรมองคก์าร และแนวทางการเตรียมความพรอ้มสูก่ารกา หนด Agile OKRs

 6. การสรา้ง One Direction: ทุกคนทา งานเพ่ือจุดมุง่หมายเดียวกนัดว้ย Agile OKRs

 6. การสรา้ง Passion และ Aspiration และ การ Focus งาน ดว้ย Agile OKRs

 7. การสรา้งกระบวนการทา งานท่ีชดัเจนและวดัผลแบบใหพ้นักงานมีความสุขแบบ Agile OKRs

 8. แนวทางการกา หนด Agile Objective ดว้ย Mission, Vision ท่ีมีเป้าหมายเชิงคุณคา่แบบ “RINEN”

 9. การกา หนด Setting Goal or Objective ท่ีทรงพลงัดว้ยหลกั Coaching

             10. การกา หนด Key Result ของแตล่ะเป้าหมายดว้ยหลกั SMART

             11. การทา To do list เพ่ือเป็น Action Plan ดว้ยหลกั VECF (Valid, Easy, Convenient and Fast) by Dr.Kriss

             12.การส่ือสาร Agile OKRs สูท่ว่ัทงั้องคก์ารดว้ยแนวคิด CFR ของ John Doerr

             13. สรุป และเสนอแนะ รวมถึง ถาม-ตอบ ขอ้สงสยั 

Sponsored
อบรมฟรี!! หลักสูตร SME Growforward 2020

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้-23 มิถุนายน 2563หลังจบโควิด ธุรกิจต้องเปลี่ยนเ...

ดูรายละเอียด
Start Up สำหรับมือใหม่ที่ต้องการหาช่องทางเรียนรู้ด้านการเทรด ทำกำไรออนไลน์ แค่ปลายนิ้ว

- เพื่อต้องการให้ผู้ที่สนใจลงทุน แต่ยังไม่มีความรู้ได้เข้าใจและเปิดวิสัยทัศน์ด้านการลงท...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: objective and key results, การวัดผลประเมินผลงานพนักงาน, OKR, อบรมหลักสูตร OKR, จัดอบรมหลักสูตร OKR, วิทยากรอบรม OKR

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)