หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์และบริหารผลงานด้วย Balance Scorecard (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ) (Strategic Planning and Balance Scorecard)

รหัสหลักสูตร: 67610

จำนวนคนดู 186 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์และบริหารผลงานด้วย Balance Scorecard (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ) (Strategic Planning and Balance Scorecard)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

•หากไม่มีแผนกลยุทธ์ ก็ไม่สามารถชนะคู่แข่งขันได้

•หากไม่กำหนดเป้าประสงค์ ก็ไม่สามารถกำหนดหนทางไปสู่จุดหมายได้

•หากไม่กำหนดตัวชี้วัด ก็ไม่สามารถรู้ว่าสำเร็จแล้วหรือไม่

        ความสำเร็จขององค์กร ต้องเริ่มต้นมาจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และมีเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงขั้นตอนกระบวนการกำหนดแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันบุคลากรในองค์กรล้วนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่ง เนื่องจากจะต้องตระหนักถึงความสำคัญและมีความเข้าใจ จนนำมาสู่แผนการปฏิบัติงานที่เกิดจากการบูรณาการของแต่ละหน่วยงานร่วมกัน

      หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ให้สามารถเชื่อมโยงวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจ สู่แนวทางการบริหารสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานที่สอดประสานร่วมกันและเชื่อมโยงแผนงานกับเป้าหมายขององค์กรได้


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการและเทคนิคขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจอย่างเป็นระบบ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและเครื่องมือในการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจไปประยุกต์ใช้จัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อทราบเทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ลักษณะงาน ความคาดหวังขององค์กรเพื่อกำหนด SMART KPI

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.หลักการและกระบวนการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและแผนปฏิบัติการ

2.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

 • การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
 • การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
 • การกำหนดกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT
 • แนวทางการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)

3.การแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนการปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard

 • ความหมายและความสำคัญของ Balanced Scorecard
 • องค์ประกอบแต่ละมุมมองของ Balanced Scorecard
 • การสร้างความสัมพันธ์ของ 4 มิติที่สมดุล
 • การจัดทำแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)
 • กระบวนการจัดทำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จ (Objective & KPI) ของแต่ละด้าน

4.แนวคิดและหลักการกำหนดเป้าหมาย และจัดทำดัชนีชี้วัด SMART KPIs

 • ลักษณะและประเภทของตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมาย
 • ลักษณะของ KPI ที่ดี (SMART KPI) และเทคนิคการตั้งค่าเป้าหมาย การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม
 • การจัดทำ SMART KPIs ให้เป็นธรรมและทำให้เกิดการยอมรับของพนักงาน
 • กระบวนการวิเคราะห์และจัดทำ KPI ของหน่วยงานและตามตำแหน่งหน้าที่

Workshop: กรณีศึกษา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ และการจัดทำแผนกลยุทธ์

 • ฝึกวิเคราะห์กลยุทธ์ระดับองค์กร ธุรกิจและหน่วยงาน (Corporate Strategy, Business Strategy, Function Strategy)
 • ฝึกปฎิบัติการทำแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)
 • การวิเคราะห์และออกแบบ SMART KPI ระดับหน่วยงานและตำแหน่งหน้าที่

5.การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS Design and Implement) ที่มี KPIs และ Competency

6.กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal, Coaching and Feedback)

 • ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • แนวทางการกำหนดปัจจัยและน้ำหนักในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
 • การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก่อนประเมิน ระหว่างการประเมิน และหลังการประเมินฯ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการวางแผนงานระดับองค์กร และหน่วยงาน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์และบริหารผลงานด้วย Balance Scorecard (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ) (Strategic Planning and Balance Scorecard)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: SWOT, Balanced Scorecard, ความสัมพันธ์ของ 4 มิติ, แผนที่เชิงกลยุทธ์, ดัชนีชี้วัด SMART KPIs, สภาพแวดล้อมธุรกิจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต