การวางแผนเส้นทางฝึกอบรมโดยอิงสมรรถนะ (Competency Based Training Roadmap)

จำนวนคนดู 232 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การวางแผนเส้นทางฝึกอบรมโดยอิงสมรรถนะ (Competency Based Training Roadmap)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การวางเส้นทางฝึกอบรม (Training Roadmap) คือ เครื่องมือสำคัญในการบริหารและพัฒนาขีดความสามารถ “คนและองค์กร” ให้เติบโตต่อเนื่องควบคู่ประสิทธิภาพสูงสุดตามวิสัยทัศน์ที่องค์กรมุ่งหวังไว้


วัตถุประสงค์:เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม

•มีหลักการในการทำ Training Roadmap

•สามารถทำตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องจากการฝึกปฏิบัติ (Workshop)

•สามารถประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรของตนอย่างมีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยาย:

•"Training Roadmap" ในมุมมองที่สามารถตอบ "โจทย์ 4 ด้าน" ที่ท้าทายองค์กร

•องค์ประกอบของการวาง Training Roadmap ในองค์กร

-กลยุทธ์ขององค์กร (Vision Mission Goal) ทิศทางเป็นอย่างไร

-ขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน (Job Description) ในแต่ละตำแหน่งงาน

-เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) กำหนดไว้อย่างไรและมีกี่เส้นทางรองรับ

•ขั้นตอนการวาง Training Roadmap

1. การหาช่องว่างระหว่างกลยุทธ์องค์กร (Vision Mission Goal) กับความต้องการของตำแหน่งงาน (Job Description)

2. การหา Training Need จากผลการปฏิบัติงานในปีนั้น (อาจมีการสัมภาษณ์ / สำรวจหาความจำเป็นเพิ่มเติม)

3. การหาระยะเวลาของตำแหน่งงานที่ทำอยู่กับระยะเวลาที่ควรก้าวหน้าในตำแหน่งใหม่ (Career Path Gap) (ขึ้นยู่กับแต่ละองค์กรที่มีการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าแบบใดไว้

ซึ่งมี 3 แบบ คือ 1. Vertical Path 2. Horizontal Path 3. Diagonal Path)

4. การกำหนดประเภทของหลักสูตรฝึกอบรมและประมาณการค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

5. การวางผัง Training Roadmap ของแต่ละตำแหน่งงาน

6. การเขียนโครงร่างหลักสูตร เพื่อวางกรอบของเนื้อหาวิชาที่ต้องเรียน

•บทสรุปการทำ Training Roadmap ในองค์กร และวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การวางเส้นทางการฝึกอบรม โดยอิงสมรรถนะ

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)