ทักษะการเข้าสังคมและการทำงานเพื่อภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ

จำนวนคนดู 283 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ทักษะการเข้าสังคมและการทำงานเพื่อภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมากทำให้บุคคลติดต่อกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านโลกออนไลน์และสื่อต่างๆ ทำให้การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นไม่ต้องมีขั้นตอนหรือรายละเอียดมากนัก จนบางครั้งการพบปะกันแบบเผชิญหน้าในสังคมหรือการทำงานร่วมกันอาจละเลยการตระหนักถึงการแสดงมารยาทที่ดีต่อผู้อื่นซึ่งนั่นอาจจะส่งผลกระทบต่อการสร้างความประทับใจ (Good Impression) และอาจร้ายแรงถึงผลกระทบต่อภาพลักษณ์ (Image) ของบุคคลผู้นั้น

หลักสูตรทักษะการเข้าสังคมและการทำงานเพื่อภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพได้เล็งเห็นความสำคัญของมารยาทในการเข้าสังคมตั้งแต่ด่านแรกในการพบกับผู้อื่น เช่น การแนะนำตนเอง การแนะนำผู้อื่นโดยไม่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกอึดอัดใจ การยื่นนามบัตร ระดับการมอง ระยะห่างในการสนทนา การพูดคุย การวางตนในที่ทำงาน เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้นเรายังเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเป็นประตูนำไปสู่การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ดี ตลอดจนนำมาสู่การสร้างเครือข่ายได้อย่างน่าประทับใจ

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงวิธีการเข้าสังคมและมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีการเข้าสังคมและมารยาทในที่ทำงานที่ดีขึ้น 

2. ผู้เข้าอบรมมีภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจ 

3. ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นตัวแทนขององค์กรในการสร้างเครือข่ายได้ 

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

ประเมินบุคลิกภาพรายบุคคล (Visual Personality Test), ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 

Part1 Mindset 

- บุคลิกภาพภายในทั้ง 15 แบบในการเข้าสังคม (15 Charming Characteristics) 

- ปรับแนวคิดสร้างพลังงานชีวิตเชิงบวก “Positive Energy” 

Part 2 Etiquette 

- “Social Etiquette” ฝึกปฏิบัติมารยาทในการเข้าสังคม ได้แก่ การแนะนำตนเอง การแนะนำผู้อื่น การยื่นรับนามบัตร ระดับการมอง การเว้นระยะห่าง การจับมือ 

- “Telephone Etiquette” มารยาทการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์สำนักงาน 

- “Meeting Etiquette” มารยาทในการเตรียมการประชุมและเป็นผู้ประชุมที่ดี 

Part 3 “Professional Posture” 

- ฝึกปฏิบัติท่วงท่าที่ควรและไม่ควรทำ 

Part4 “Impressive Conversation” 

- ฝึกปฏิบัติภาษาพูด ได้แก่ มารยาทในการถามคำถาม มารยาทในการแสดงความคิดเห็น และมารยาทในการทักทาย 

ทำแบบทดสอบหลังเรียนและปิดการอบรม 

รูปแบบการฝึก บรรยาย 30% ฝึกปฏิบัติ 50% กิจกรรมกลุ่ม 20%

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, ทักษะการเข้าสังคม, ภาพลักษณ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด