นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ (Professional HRD Officer)

จำนวนคนดู 233 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ   (Professional HRD Officer)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

...ทุกองค์กรต่างให้ความสำคัญกับคนว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แต่กลับพบว่ามีองค์กรไม่มากนักที่จัดได้ว่าให้ความสำคัญต่องานด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง และหนึ่งในปัญหาที่มักพบในองค์กรที่ไม่อาจขับเคลื่อนงานการพัฒนาบุคลากรให้ประสบผลสำเร็จนั้น ได้แก่ การที่ HRD ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกในเทคนิค วิธีการ และแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการดำเนินกลยุทธ์จึงไม่อาจปฏิบัติงานด้าน HRD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.!  

" หลักสูตรอบรม ที่จะช่วยปูพื่นฐานในงานพัฒนาบุคคลากร Training & Development ช่วยให้ HRD เข้าใจเทคนิค วิธีการ และแนวทางพัฒนาบุคคลากรให้สอดคล้องกับองค์กร และมีประสิทธิภาพ.!!!"  


หัวข้ออบรมสัมมนา

= = รุ่นสดท้ายของปี เปิดอบรมในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. สถานที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก -ถ.วิภาวดีรังสิต (แยกสุทธิสาร) = =  

 

หัวข้อเรียนรู้ (Course Outline) :  

++ ความสำคัญของงาน HRD กับองค์กร  

++ เครื่องมือและแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่ HRD ต้องรู้  

++ แนวทางพัฒนาบุคลากรยุค HR 4.0 

     > การใช้ 70 : 20 : 10 Model > Mobile Learning  

     > Action Learning กรณีตัวอย่างแนวทางการจัดการเรียนรู้  

++ คุณลักษณะของนัก HRD ที่เป็นมืออาชีพ  

++ แนวทางการบริหารงานฝึกอบรม/สัมมนา ในเรื่อง  

     > การเตรียมงาน ประสานงานและคัดเลือกวิทยากร  

     > การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร  

     > การเชิญวิทยากร กล่าวขอบคุณ และประเมินวิทยากร  

     > การกระตุ้นการนำเอาความรู้และทักษะไปใช้งาน  

    > การติดตามผลการฝึกอบรม/สัมมนาให้ได้ผล  

++ ประเด็นปัญหาที่พบได้บ่อยในการพัฒนาบุคลากร  

 

--------------------------  

 

วิธีการเรียนรู้ :  

- บรรยายอย่างย่อและซักถาม  

- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

- กรณีตัวอย่าง พร้อมคำแนะนำ  

- การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม  

 

 


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ, หลักสูตรอบรมนักพัฒนาบุคลากร, หลักสูตรนักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ, HRD, หลักสูตรHRD, หลักสูตรHR

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด