การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา ความเสี่ยง ข้อบกพร่อง ผลกระทบและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ( Root Cause Failure Risk – Effects Analysis & Problem Solving )

รหัสหลักสูตร: 66442

จำนวนคนดู 477 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา ความเสี่ยง ข้อบกพร่อง ผลกระทบและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ( Root Cause Failure Risk – Effects Analysis & Problem Solving )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

      การจัดการและการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานขององค์กรนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะต้องอาศัยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไม่ให้กลับมาเกิดซ้ำอีก ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาโดยการปฏิบัติการเพื่อแก้ไข (Corrective Action) เพื่อความอยู่รอดและเติบโตขององค์กร การแก้ไขปัญหาปัญหาโดยการปฏิบัติการป้องกัน (Preventive Action) หรือความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ (Problem & Abnormal) ของพนักงานหน้างาน ซึ่งคำว่าปัญหาคือ การปฏิบัติงานหรือผลจากการกระทำใด ๆก็ตามที่นอกเหนือจากที่เราต้องการ ณ เวลาใด ไม่ว่าจะเป็นความผิดปกติ (Abnormality), ความไม่ตรงข้อกำหนด (Nonconformity) และความบกพร่อง (Defect) ใด ๆ

     ด้วยการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา (Root Cause Failure Analysis : RCFA) ซึ่งเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่สำคัญของการค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อกำจัดต้นเหตุของปัญหาที่ทำให้เกิดความผิดปกติหรือความผิดพลาด และการจัดการผลที่ตามมาของปัญหาดังกล่าว และป้องกันมิให้ปัญหานั้นเกิดซ้ำขึ้นได้อีก โดยใช้หลักการและเครื่องมือต่าง ๆ ที่เป็นที่นิยมใช้ เช่น การวิเคราะห์ปัญหาด้วย 8D Report, 5 Gen, Why – Why Analysis และการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode and Effects Analysis) (FMEA) โดยเครื่องมือดังกล่าวจะช่วยให้พนักงานในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวคิดพื้นฐานการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจเพื่อลดความสูญเสียในการผลิตและบริการอย่างเป็นระบบและถูกต้อง ส่งผลให้เกิดศักยภาพในการทำงานที่มากขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาและความผิดพลาดอย่างแท้จริง และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเป็นที่ยอมรับได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อสร้างหลักการ จิตสำนึกสำหรับแนวคิดในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดความสูญเสียในการผลิตและบริการอย่างเป็นระบบ
   2.  เพื่อส่งเสริมสร้างให้พนักงานเกิดแนวคิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบที่ชัดเจน พิสูจน์ได้ ประเมินผลได้ในเชิงคุณภาพและปริมาณ
   3.  เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของความล้มเหลว หรือข้อผิดพลาดของกระบวนการ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการให้มากขึ้น
   4.  เพื่อสามารถวิเคราะห์และป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบให้ผลลัพธ์ของกระบวนการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
   5.  สามารถนำเทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ไปใช้งานได้อย่างแท้จริงและอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งลูกค้าและผู้บริหารภายในองค์กร

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาของหลักสูตร
   1.  ความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความผิดปกติ (Problem & Abnormal)
   2.  ความรู้เบื้องต้นของระบบการดำเนินการแก้ไขปัญหา (Corrective Action Process)
   3.  แนวคิดการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหาการหาสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause Analysis)
   4.  หลักการของเครื่องมือ 5 Gen
   5.  เทคนิคการค้นหาและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่รากเหง้าด้วย 5 why Analysis
   6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยง ข้อบกพร่องและผลกระทบด้วยหลักการ FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)
   7.  เรียนรู้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยหลักการ 8D
            -    D0 - Emergency response action required เตรียมตัวสำหรับกระบวนการ 8D
            -    D1 - Establish a Team จัดตั้งทีมงาน
            -    D2 - Describe the Problem เขียนบรรยายปัญหา
            -    D3 - Develop Interim Containment Action (ICA) จัดทำการแก้ปัญหาชั่วคราว
            -    D4 - Define & Verify Root Cause and Escape Point กำหนด/วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและจุดบกพร่อง
            -    D5 - Choose & Verify Permanent Corrective Actions (PCAs) for Root Cause & Escape Point   เลือก/ตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาแบบถาวร
            -    D6 - Implement & Validate Permanent Corrective Actions (PCAs) นำวิธีการแก้ปัญหาแบบ ถาวรมาประยุกต์ใช้ และทวนสอบความถูกต้อง
            -    D7 - Prevent Recurrence ป้องกันไม่ให้ปัญหากลับมาเกิดซ้ำอีก
            -    D8 - Congratulation & Close Out แสดงความยินดีกับทีม
วิธีการสัมมนา    
   -  การบรรยาย การให้คำปรึกษา และร่วมอภิปราย ระดมสมอง

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  -   กลุ่มหลัก  ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับสูง-กลาง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงาน ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายผลิต ฝ่ายซ่อมบำรุง ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายบริการลูกค้า วิศวกร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา ความเสี่ยง ข้อบกพร่อง ผลกระทบและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ( Root Cause Failure Risk – Effects Analysis & Problem Solving )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา ความเสี่ยง, ข้อบกพร่องผลกระทบและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ, Root Cause Failure Risk, Effects Analysis & Problem Solving

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti

อบรมหลักสูตร นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

ถ้าท่านอยากจะเติบโตไปเป็น Manager / Supervisor ในงานจัดซื้อ ท่านต้องมีความรู้ที่สามารถจะดูแล งานจัดซื้อได้ทั้งระบบ ! จึงจำเป็นที่ท่านจะต้องมีความรู้ในการ"จัดซื้อต่างประเทศ" ด้วย !