เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ ( Professional Human Resources Development Skills )

รหัสหลักสูตร: 66348

จำนวนคนดู 786 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ ( Professional Human Resources Development Skills )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้นักพัฒนาบุคลากรได้รับความรู้และความเข้าใจหลักการการบริหารการจัดฝึกอบรม สำหรับการเตรียมการก่อนฝึกอบรม ระหว่างอบรมและหลังการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
   2.  เพื่อให้นักพัฒนาบุคลากรสามรถวางแผนการดำเนินงาน การประสานงานที่ดีระหว่างวิทยากร และผู้เข้าอบรม พร้อมประยุกต์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
   3.  เพื่อให้นักพัฒนาบุคลากรฝึกทักษะ และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างฝึกกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งวิเคราะห์กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงทั้งวิทยากรและนักพัฒนาบุคลากร สำหรับการนำไปใช้กับการปฏิบัติงาน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
ประเด็นการสัมมนา

Chapter 1 บทบาทหน้าที่นักฝึกอบรมและนักพัฒนาบุลคากร (Responsibility)

   1. คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่ดี

       CASE STUDY : ตัวอย่าง ศึกษาบทบาทหน้าที่สำคัญๆ ของตำแหน่งงานนักพัฒนาบุลคากร

            - ดำเนินการตามระเบียบการปฏิบัติงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

            - จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            - ดำเนินการฝึกอบรม / การพัฒนา และการจัดการเรียนรู้

            - สรุปข้อมูลพื้นฐานของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

            - ปฏิบัติงานด้านพัฒนาองค์กรโดยการจัดประชุมและหารือร่วมกับ Learning Organization Committee

            - ประสานงานกับส่วนงานต่างๆในการจัดทำและนำระบบคุณภาพในงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรมาใช้งาน

            - ส่งเสริมการใช้เครื่องมือการพัฒนาตามระบบคุณภาพ

            - ดำเนินการยื่นขอรับรองหลักสูตร ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้

            - ดำเนินการแผนงานของการสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร

            - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องในทุกๆ หน่วยงานอย่างน้อย 5 ชั่วโมงต่อเดือน

            - ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

   2. ไขกุญแจ 10 ดอก การบริหารงานจัดฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

   3. เทคนิคการพูดในบทบาทพิธีกรของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

             - WORKSHOP : ฝึกทักษะการพูดที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ อาทิ การกล่าวทักทายและการสร้างบรรยากาศก่อนเปิดการโครงการฝึกอบรม การกล่าวเปิดการอบรมการกล่าวแนะนำวิทยากร การกล่าวขอบคุณวิทยากร และการกล่าวปิดการอบรม

   4. เทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆ ประกอบการบรรยายและการจัดฝึกอบรม

Chapter 2 หลักการบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนา (Theory & Principle)

   1. การวิเคราะห์ความจำเป็นและความคุ้มค่าในการจัดฝึกอบรม

   2. การจัดทำแผนปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ดำเนินการในการฝึกอบรม

   3. ขั้นตอนการดำเนินการและแนวทางปฏิบัติในการจัดดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่ก่อนการจัดระหว่างการจัด และภายหลังการจัด

               - WORKSHOP : ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ,Competency, Core Values, Career Path, Training Roadmap, IDP เป็นต้น

Chapter 3 โมเดลการพัฒนาและเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal & Digital Platform (Leaning Model & Platform)

   1. รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนาขององค์กรแบบใหม่ด้วยสูตร 70 : 20 :10

   2. กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework) จากมาตรฐานต่างๆ ขององค์กร

   3. การเลือกกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายของแผน

Chapter 4 การประเมินผลการฝึกอบรมติดตามผล และคิดค่าคุ้มทุนการฝึกอบรม (Evaluation & Follow Up & ROI)

   1. การเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม

   2. เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม

   3. แบบฟอร์ม สถิติขั้นพื้นฐาน และการรายงนผลที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม

   4. การคำนวณค่าใช้จ่าย และประเมินผลตอบแทนจากการฝึกอบรมในเชิงความคุ้มค่าใช้จ่าย (ROI)

             - WORKSHOP : กรณีศึกษาการเขียนรายงานการฝึกอบรม ตัวอย่างการประเมินผลการฝึกอบรม และตัวอย่างการคิดค่าคุ้มทุนงานฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ด้วยสูตรวิธีการคำนวนค่าคุ้มทุน


Chapter 5 เทคนิคพิเศษของการบริหารหลักสูตรกับวิทยากร และผู้เข้าอบรม

   1. เทคนิคการบริหารวิทยากร

              - การออกแบบหลักสูตร

              - การกำหนดคุณสมบัติและการสรรหาวิทยากร

              - แนวทางการจัดการประเมินผลติดตามผบและการสื่อสารกับวิทยากร

   2. เทคนิคการบริหารผู้เข้าอบรม

              - แนวทางการบริหารจัดการผู้เข้าอบรม

              - กิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม

              - การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย

   3. เทคนิคการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้โดนใจ

              - การใช้คำถามเตรียมตัวเอง สำหรับการเขียนหลักสูตร

              - การจัดเตรียมสไลด์ประเภทต่างๆ ที่มีในหลักสูตร

              - รูปแบบการฝึกอบรมที่หลากหลาย

Chapter 6 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตอบคำถาม นำเสนอการประยุกต์ใช้ในงานของตนเองให้เหมาะสม

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

   เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

              - การบรรยาย

              - กิจกรรม และเกม

              - การแสดงออก

              - กลุ่มสัมพันธ์

              - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ ( Professional Human Resources Development Skills )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่, Professional Human Resources Development Skills, อบรม นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ, อบรม นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มื, อบรม HRD, อบรมออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด