เทคนิคการสร้างความมั่นใจ “ภาษาพูด” - อังกฤษ

จำนวนคนดู 259 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการสร้างความมั่นใจ “ภาษาพูด” - อังกฤษ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ช่วงที่ยากลำบากที่สุดในการสนทนาภาษาอังกฤษคือ การเริ่มต้นพูด เพราะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเขินอาย ประหม่า หวาดกลัวว่าจะใช้คำผิด และวิตกกังวลไปต่างๆ

       ดังนั้น เพื่อให้การเริ่มต้นเป็นไปด้วยดี ก็ต้องเริ่มจากการใช้ประโยคต่างๆ ในชีวิตประจำวันของการทำงานเมื่อต้องสื่อสาร ด้วยประโยคที่ง่ายๆ ฟังแล้วเข้าใจชัดเจน ซึ่งหากได้มีโอกาสใช้ฝึกกันอย่างคุ้นเคยแล้ว จะไม่กังวลและมั่นใจมากยิ่งขึ้น เพราะหากผู้พูดยังคงกังวลที่คิดแต่จะใช้รูปประโยคชั้นสูงและสละสลวยด้วย แต่พูดอะไรออกมาไม่ได้ สถานการณ์ในการสนทนาจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิม

        แต่ถ้าการสนทนาสามารถเริ่มต้นผ่านไปได้แล้ว “ความมั่นใจของการพูดภาษาอังกฤษ” จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น จนสามารถสนทนาต่อได้อย่างรื่นไหลในทุกครั้งที่สนทนา

        การอบรมครั้งนี้ จะเน้นการฝึกใช้ประโยคง่ายๆ ที่ผู้เข้าอบรมคุ้นเคยมาใช้ฝึกทักษะเพื่อให้เกิดความมั่นใจที่จะใช้ประโยคเหล่านี้ในการสื่อสาร

วัตถุประสงค์ :

      1. เพื่อศึกษาและเรียนรู้การสนทนาภาษาอังกฤษอย่างง่าย ๆ กับชาวต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      2. เพื่อฝึกทักษะ “การสนทนา” และ “การออกเสียง” ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

      3. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั่วๆ ไป

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา :

· ความเข้าใจและการสร้างความมั่นใจในการสนทนาภาษาอังกฤษกับต่างชาติ 

1. ฝึกการสนทนาที่ 1 : การทักทายและการต้องรับด้วยความสุภาพและกันเอง 

(Welcoming and Greeting) 

2. ฝึกการสนทนาที่ 2 : การสอบถามความต้องการ ความเข้าใจและการสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับการสนทนาภาษาอังกฤษกับต่างชาติ

(Asking for Information) 

– การสอบถามรายละเอียดเบื้องต้น 

– คำถามเจาะประเด็นความต้องการ 

– คำถามชี้แนะความเหมาะสมความต้องการ 

3. ฝึกการสนทนาที่ 3 : การอธิบายรายละเอียด อย่างชัดเจน สุภาพ

(Expressing in a Good Word) 

- การแนะนำรายละเอียด 

- การบอก 

- การเปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจ 

- การเสนอทางออกและทางเลือก 

4. ฝึกการสนทนาที่ 4 : การทบทวนและเน้นย้ำความเข้าใจ ประเด็นสำคัญ

(Review and Reminding) 

– การทบทวน 

– การย้ำทำความเข้าใจ 

– การยืนยันความถูกต้อง 

5. ฝึกการสนทนาที่ 5 : การกล่าวคำขอบคุณและปิดการสนทนากับคู่สนทนา

(Thanking to Polite Conversation) 

– ขอบคุณด้วยความสุภาพแบบทั่ว ๆ ไป 

– ขอบคุณแบบขอความร่วมมือ 

– ขอบคุณแบบให้ความช่วยเหลือ และคำแนะนำ 

– ขอบคุณในการให้บริการ 

6. ฝึกการสนทนาที่ 6 : การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ

(Handling a Situation) 

– การรับฟังสถานการณ์ด้วยความตั้งใจและโต้ตอบ 

– การพูดแสดงความเห็นอกเห็นใจ 

– การพูดเสนอทางเลือก ทางออก 

– ปิดการสนทนาด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง 

· Workshop : การฝึกปฏิบัติการสนทนารูปแบบต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ 

(แบ่งกลุ่มตามประเภทการใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงาน) 


เทคนิคการฝึกอบรม บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ และ Learning Games การนำเสนอผลงานหน้าห้องฝึกอบรม

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, พูดภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด