ทักษะการติดต่อสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication and Coordination Skills)

จำนวนคนดู 650 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ทักษะการติดต่อสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication and Coordination Skills)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

ในโลกนี้คงมีวิธีการบริหารจัดการคนหรือเทคนิคต่างๆ มากมายและมีประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ แต่บางครั้งทำไมถึงยังล้มเหลวกันในการทำงานในองค์กร ทุกคนในองค์กรไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ ล้วนแล้วต้องพึ่งพาอาศัยกัน หัวหน้างานก็ต้องอาศัยลูกน้องในการปฏิบัติงาน และผู้บริหารในองค์กรในการขอคำปรึกษาต่างๆ ผลงานหรือประสิทธิภาพในการทำงาน เชื่อว่าทุกคนที่ปฏิบัติงานอยากได้ผลงานที่ดี แต่เราทำงานกับบุคลากรที่แตกต่างกัน การที่เราเป็นหัวหน้างาน เราก็ต้องเข้าใจลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา รวมถึงบุคคลภายนอกอื่น ๆ และต้องเข้าใจตัวเองด้วย สิ่งที่ใกล้ตัวเราและมีผลกับการปฏิบัติงานโดยตรง คือ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงาน

การสื่อสารเป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติงานในองค์กร ถ้าการสื่อสารไม่ดีก็เป็นปัญหาของคนทำงานทุกคน กำลังใจถดถอย มีผลถึงการประสานระหว่างส่วนงานไม่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลถึงพนักงานขาดความสามัคคี ต่างคนต่างทำงาน มีการลาออกเกิดขึ้น หากอยากสำเร็จในการทำงาน เราควรเรียนรู้การสื่อสารและการเข้าใจบุคคลที่มีความแตกต่างแต่ต้องงานร่วมกัน องค์กรเจริญเติบโตไปถึงเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

1. ผู้รับการอบรมเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองในการปฏิบัติงาน

2. ผู้รับการอบรมเพิ่มทักษะการสื่อสาร การประสานงานกับบุคคลรอบข้างอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความสำเร็จขององค์กร 

3. ผู้รับการอบรมสามารถรู้เคล็ดลับการสร้างความเป็นมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้าง และการสื่อสารโดยหลัก DISC เพื่อความสำเร็จ 

4. เพื่อการสร้างบุคลิกภาพ ภาษากาย วาจา น้ำเสียงทีดีในการสื่อสารประสานงานให้มีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานปฏิบัติงาน หัวหน้างาน/ฝ่าย ผู้จัดการ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

Module # 1 เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

§ กิจกรรมละลายพฤติกรรม 

§ ความสำคัญของแต่ละบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองในการปฏิบัติงานในองค์กร 

§ ดูคลิป VDO ในการมององค์กรร่วมกัน 

§ กิจกรรม Check in กับ Points of you (มุมมองที่ตัวเองมอง และผู้อื่นมองเรา) 

§ เรียนรู้อุปสรรคปัญหาทางการสื่อสาร และประสานงานในการทำงานที่ทำให้งานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

§ การสร้างทัศนคติเชิงบวก ปัจจัยที่ผลกับสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจ 

§ กิจกรรมฉลากตัวเอง เพื่อเข้าใจในการเข้าไปสื่อสารกับผู้อื่น 

§ เทคนิคการเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นด้วยหลัก DISC 

§ กิจกรรมการทำ Test และฝึกการสื่อสารกับบุคคลประเภทต่างๆ (กลุ่ม) 

§ เรียนรู้ 7Cs เพื่อพบกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

§ เรียนรู้เคล็ดลับการสร้างเสน่ห์ให้เป็นที่รักของทุกคนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

§ เรียนรู้การฝึกทักษะการใช้คำพูด ภาษากาย น้ำเสียง เคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพ 

§ กิจกรรมฝึกการปรับคำพูดจาก card คำ 

Module # 2 เทคนิคการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

§ หลักแนวคิดและความสำคัญของการประสานงานและบทบาทหน้าที่ของผู้ประสานงาน  

§ ปัญหาและอุปสรรคในการประสานงานพร้อมแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการประสานงาน  

§ การสื่อสารแบบสันติเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและการสร้างศรัทธาในทีมงาน 

§ Work shop การสื่อสารสันติ 

§ ลักษณะของการประสานงานทีดี และแนวทางปฏิบัติในองค์กร 

§ ปัญหา และผลกระทบในการติดต่อประสานงานในองค์กร 

§ เทคนิควิธีในการประสานงาน 

§ Work shop ในการเข้าไปประสานงานในแต่ละส่วนงานโดยใช้พฤติกรรมที่อบรมในช่วงเช้า 

§ ปัญหาและข้อควรระวังในการสื่อสารทั่วไป (Don’t) และการสื่อสารผ่าน Social Media /App Line 

§ วิธีการที่เหมาะสมในการ การใช้ภาษาเขียนในการประสานงานผ่าน E-mail 

§ Work shop ฝึกการเขียนในการสื่อสาร 

รูปแบบการสัมมนา

     1. การบรรยายแบบผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม 60 %

     2. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctainingcenter, สื่อสาร, ประสานงาน, DISC

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี