หลักสูตร เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN ( Company Secretary to 4 Generation Boss ) - Class Room

รหัสหลักสูตร: 66403

จำนวนคนดู 4226 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN ( Company Secretary to 4 Generation Boss ) - Class Room
รอบที่

1

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ! มา 4 จ่าย 3
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ! มา 4 จ่าย 3
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

 *** ยืนยันจัดอบรม 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. รูปแบบ Class Room ***

หลักการและเหตุผล
     หลาย ๆ คนอาจมีความสงสัยว่า เลขานุการบริษัทมีความสำคัญอย่างไร และมากน้อยเพียงไร จนถึงขั้นที่ต้องตราไว้ในกฎหมายว่า  บริษัทจดทะเบียน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก็คือมี บทบัญญัติในส่วนที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มี “เลขานุการบริษัท” การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary) ต้องมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ โดยเป็นบุคคลที่คอยช่วยให้บริษัทและคณะกรรมการของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นตัวกลางที่คอยประสานงานกับบุคคลทั้งภายในบริษัท  และบุคคลภายนอกบริษัท  เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีแหล่งข้อมูลที่เป็นระบบระเบียบ และสะดวกต่อการค้นหาอ้างอิง และยังได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไว้ให้มีหน้าที่ในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัท
     การทำงานของเลขานุการยุคใหม่ นอกจากมีความรับผิดชอบที่หลากหลาย คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้ที่เป็นเลขานุการบริษัท ยังมีความรอบรู้และเข้าใจทั้งในเรื่องธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่เกี่ยวข้องในงาน รวมทั้งการทำงานกับเจ้านายในเจนเนอเรชั่น (Generation) หรือช่วงวัยทำงานที่แตกต่างกัน หน้าที่และการทำงานต้องการปรับตัวให้ทันยุค ทันสมัยอยู่ตลอดเวลากับมนุษย์งาน 4 GEN ในปัจจุบัน
     ด้วยเหตุนี้และความสำคัญของเลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท รวมถึงมติของคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย การฝึกอบรมสัมมนาครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นให้หลักการ แนวคิดใหม่ๆ ที่เป็นรูปธรรมในทำงานกับเจ้านาย 4 GEN ได้อย่างราบรื่น มีความสุข และมีเทคนิคการทำงานกับเจ้านาย 4 GEN ด้วย SELF Model
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักงานเลขานุการอย่างถูกต้อง ทันยุค ทันสมัยกับการทำงานกับเจ้านายในแต่ช่วงวัย (Generation) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะ มีวิธีการทำงานที่สร้างสรรค์กับเจ้านาย 4 GEN อย่างมีรูปแบบและตรงกับสไตล์ของการทำงานร่วมกันด้วยมืออาชีพ
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักการพัฒนาบุคลิกภาพ เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการ และเทคนิคใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ           

หัวข้ออบรมสัมมนา
ประเด็นการสนทนา/ฝึกปฏิบัติ
   1.  ทำความรู้จักกับงาน “เลขานุการ” มากขึ้นกันเถอะ
            - งานเลขานุการต้องทำอะไรบ้าง?
            - เสน่ห์ของงานเลขานุการคืออะไร?
            - ข้อดีของงานเลขานุการคือ?
            - ข้อเสียของงานเลขานุการคือ?
            - คุณสมบัติของเลขานุการที่ควรมี?
   2.  ทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพเลขานุการบริษัท
            - จัดลำดับความสำคัญของงาน และการจัดเก็บเอกสาร
            - ให้ความสำคัญกับเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ
            - มีความเชี่ยวชาญ 3 โปรแกรมหลักการใช้คอมพิวเตอร์
            - การบันทึกรายงานการประชุม
            - การสื่อสารให้เป็น พูดให้รู้เรื่อง เรื่องใดควรพูดหรือเรื่องใดไม่ควรพูด
            - การระมัดระวังในเรื่องของการให้ข้อมูลสำคัญ กับผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
   3.  คุณสมบัติของเลขานุการที่เจ้านายต้องการยุคใหม่
   4.  เลขานุการกับการรู้จักวิถี 4 เจเนเรชั่นในที่ทำงาน กับเจ้านาย 4 GEN

            - ช่องว่างระหว่างวัย (generation gap)
            - “ช่วงวัย” หรือ “เจเนเรชั่น” (generation)
            - 4 GEN ในที่ทำงานต้องรู้ (Baby boomer) (Gen-X) (Gen-Y) (Gen Z)
WORKSHOP : วิเคราะห์กฎเหล็ก 4 ข้อของเลขานุการกับเจ้านาย 4 GEN
   5.  เทคนิคการทลายช่องว่างและกำแพงระหว่างวัยทำงานของเลขานุการกับเจ้านาย 4 GEN
            - รูปแบบการทำงาน
            - เป้าหมายในการทำงาน
            - งานที่คนทำงาน GEN นี้ควรทำ
   6.  CASE STUDY กรณีศึกษาจากเลขานุการองค์ชั้นนำ “เลขานุการยุคใหม่ ทำอย่างไรให้ชนะใจเจ้านาย”
   7.  เทคนิคในการทำงานกับเจ้านายให้ราบรื่นด้วย SELF model

            - S : Social (สังคม)
            - E : Emotional (อารมณ์)
            - L : Learning (เรียนรู้)
            - F: Flow (ยืดหยุ่น)
   8.  Q & A ถาม-ตอบปัญหา แลกเปลี่ยนประเด็น และแนวทางแก้ไขปัญหา
วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา
   เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

            - การบรรยาย     

            - กิจกรรม และเกม       

            - การแสดงออก

            - กลุ่มสัมพันธ์   

            - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ


วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์)

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การขาย, การบริการ)

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN ( Company Secretary to 4 Generation Boss ) - Class Room
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN, เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN, Company Secretary to 4 Generation Boss, อบรม เลขา, อบรม เลขานุการ, อบรม เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เจาะลึก การค้นหา/การคัดเลือก/การตรวจประเมิน/การทำข้อตกลงกับผู้ขายแบบครบถ้วน สำหร...

หัวข้อนี้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่ครบถ้วน สำหรับ งานจัดหา (Procurement) เพราะคลอบคลุม ทุกขั้นตอนตั้งแต่การค้นหา / การคัดเลือก / การตรวจประเมิน ทุกองค์กรต้องการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจัดซื้อ แน่นอนหน่วยงานจัดซื้อนั้น มี 2 หน้าที่ ที่ต้องทำให้ได้