ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (29/1/63)

จำนวนคนดู 149 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (29/1/63)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน หลักการบริหารงานที่ผู้เป็นหัวหน้าต้องทราบ และ กิจกรรมการเรียนรู้ (Activity Learning) : บทบาทการเป็นหัวหน้างานและภาวะผู้นํา
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

1. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

2. หลักการบริหารงานที่ผู้เป็นหัวหน้าต้องทราบ

3. กิจกรรมการเรียนรู้ (Activity Learning) : บทบาทการเป็นหัวหน้างานและภาวะผู้นํา

- ทักษะการสร้างความสัมพันธ์

- ทักษะ “ผู้นํา” ที่ทําให้ลูกน้องยอมรับ และคนรอบข้างประทับใจ

- ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ที่นําไปสู่ความสําเร็จของเป้าหมาย

- ทักษะการทํางานเป็นทีม เพื่อสร้างทีมงานที่มีพลัง

4. องค์ประกอบสําคัญของการเป็นผู้นํา (Leader Composition) : หลักกระบวนการพัฒนาทักษะสู่การ เป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

- Working Smart : ทักษะในการปฏิบัติ จัดการ และบริหารงาน

- People Smart : ทักษะในเรื่องการบริหารคน

- Thinking Smart : ทักษะในความคิด วิเคราะห์ และวางแผน

- System Smart : ทักษะในการวางระบบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ

- Communication and Co-Operation Smart : ทักษะในการสื่อสาร โน้มน้าว จูงใจ การมอบหมายงาน

การสอนงาน การจัดการและส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกเพื่อการเป็นต้นแบบแก่ผู้ใต้บังคับัญชา

5. เทคนิคการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาและทีมงาน

ศึกษาทัศนคติและความแตกต่างของบุคคลประเภทต่างๆ

- มีเหตุผล คิดเชิงบวก มีความสามารถสูง ขยัน มีความมั่นใจในตนเองสูง ขี้สงสัย เงียบ

- คิดเชิงลบ หุนหันพลันแล่น ถือตนเองเป็นใหญ่ ช่างบ่น

ศิลปะและแนวคิด ในการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาและการสร้างแรงบันดาลใจ

- การสร้างความยอมรับในงาน การกําหนดแผนงานและการมอบหมายงาน

- การสร้างความสัมพันธ์และทัศนะคติเชิงบวก

- ศิลปะการสื่อสาร

6. สรุปกิจกรรมต่างๆ ที่หัวหน้างานจะต้องเตรียมความพร้อม

Sponsored
MONEY NAVIGATOR สัมมนาการบริหารการเงินส่วนบุคคล

การบริหารการเงินส่วนบุคคล* ปูพื้นฐานการบริหารการเงินส่วนบุคคล* วิธีเขียนงบการเงินส่วนบุ...

ดูรายละเอียด
สาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารควรรู้!!

กฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 พ.ค. 2562   โดยมีสาระสำคัญดังนี้การเก็บรวบรวม การใช...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: หัวหน้างาน, ผู้นำ, การบริหารทีม, การสื่อสาร
เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )
3500บาท
เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ชี้ให้เห็นปัญหาในงานเลขานุการและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข จากสถานการณ์การทำงานที่เกิดขึ้นจริง เพิ่มเทคนิคการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อประสานงานกับหน่ว
เทคนิคการเขียนอีเมล์แบบมือโปร ด้วยวิธีการสอนขั้นเทพ
3900บาท
ผู้เข้าอบรม จะเข้าใจการพัฒนาการเขียนให้ดีขึ้น และเพิ่มความมั่นใจเพิ่มขึ้น โดยการฝึกพัฒนางานจากงานเขียนในปัจจุบัน
Excellent Service Behavior
3900บาท
ในปัจจุบัน ทุกองค์กรให้ความสำคัญต่อการบริการเป็นอย่างยิ่ง ทั้งการให้บริการกับเพื่อนร่วมงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ ทั้งแบบพบหน้ากัน และพบกันทางโทรศัพท์ การให้บริการยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างความน่าเชื่อถือ
Sponsored
MONEY NAVIGATOR สัมมนาการบริหารการเงินส่วนบุคคล
ไม่มีค่าใช้จ่าย
มาเรียนรู้วิธีการบริหารการเงินส่วนบุคคลเบื้องต้น จะเริ่มต้นวางแผนการเงินของตัวองจะเริ่มยังไง นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การบริหารการเงินที่ดีจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยไม่ต้องกังวลกับอนาคต
การแก้ปัญหาลูกค้าต่อว่าและการเพิ่มยอดขาย (Customer Complaint & Upselling)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการเพิ่มยอดขายอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาต่อว่าได้อย่างเป็นระบบ
หลักสูตร OKRs Practitioner
4680บาท
สอนถึงความแตกต่างระหว่าง OKRs และ KPI และเหตุใด Google นำมาใช้แล้วประสบความสำเร็จแบบ Moonshot
หลักสูตร รุ่น 17 ยกเครื่องเรื่องระบบฝึกอบรมยุคใหม่
3900บาท
เสริมสร้างแนวคิด และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนด Training KPIs การออกแบบและพัฒนาระบบฝึกอบรม การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม การจัดทำ Training Road Map/Training Plan การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม การจัดการโครงการฝึกอบรม การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมยุคใหม่
ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ
3900บาท
เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าประมาณทุกๆ 10 ปี เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศที่เรียกกันว่า INCOTERMS มักมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนบางเงื่อนไข เพื่อให้กระชับและชัดเจนในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน