บริหารความขัดแย้งในการทำงานอย่างเชิงสร้างสรรค์ Creative Conflict Management

จำนวนคนดู 426 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร บริหารความขัดแย้งในการทำงานเชิงสร้างสรรค์ จะทำให้ผู้อบรม

  •   รู้แนวคิดการจัดการความขัดแย้งในการทำงานร่วมกัน
  •   ได้เทคนิคในการบริหารทีมงาน บริหารลูกน้อง
  •   เสริมทักษะในการพูดการสื่อสาร โน้มน้าวและจูงใจทีมงานได้
  •   เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ลดความขัดแย้งในการทำงาน
  •   สามารถสร้างทีมงานที่มีความสามารถให้กับองค์กรได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร

ภาวะความเป็นผู้นำ

oกรอบความคิดและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นำ

oผู้นำคือใคร และเกิดขึ้นได้อย่างไร

oลักษณะของการเป็นผู้นำที่ดี

oหัวหน้ากับผู้นำแตกต่างกันอย่างไร

oผู้นำยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง

oActivity I: แบบทดสอบจิตวิทยาของผู้นำ

หลักบริหารและจัดการความขัดแย้ง

oเทคนิคCompeting(สู้ยืนหยัด) & Accommodating (ยอมตาม)

oเทคนิคการ Avoiding (แบ่งรับแบ่งสู้) & Collaborating Win Win (หาทางออกร่วมกัน) & Compromising (การแจรจาต่อรอง)

oการเอาชนะความขัดแย้งด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

oการจัดการความขัดแย้งในทีมงานอย่างสร้างสรรค์

Activity II: Black & White

Workshop: สถานการณ์ที่ควรใช้และไม่ควรใช้

การสร้างและบริหารทีมงาน

oจิตวิทยาการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา (Motivation)

oการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)

oกระบวนการสร้างทีมงานประสิทธิภาพของผู้นำยุคใหม่

oเข้าใจคน เข้าใจงาน กับการบริหารทีม

oWorkshop: Challenge Teamwork


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารความขัดแย้ง, ขัดแย้งในที่ทำงาน, creative conflict management, การจัดการความขัดแย้ง, การบริหารความขัดแย้งในการทำงานอย่างสร้างสรรค์, conflict management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด