เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

เจาะลึก KPI ใน 1 วัน รุ่นที่ 3

จำนวนคนดู 164 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เจาะลึก KPI ใน 1 วัน รุ่นที่ 3
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
เพียง 1 วัน ผู้เข้าสัมมนาจะทราบเคล็ดลับในการนำ KPI ไปใช้ให้สำเร็จ โดยทราบ …


  • วิธีนำ KPI ไปใช้ในองค์กร โดยไม่ถูกพนักงานต่อต้าน
  • วิธีปรับปรุง KPI ที่ใช้อยู่ให้ตอบโจทย์ธุรกิจที่เปลี่ยนไป
  • วิธีเขียน KPI ของส่วน, ฝ่าย, แผนก ให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร
  • วิธีการเชื่องโยง KPI ตั้งแต่ ผู้จัดการ ลงไปถึงพนักงานแต่ละคนในหน่วยงานเดียวกัน
  • วิธีการเก็บผลการประเมิน KPI เพื่อตอบให้ได้ว่า “ทำไม KPI ข้อนี้จึง … ผ่าน”
  • วิธีการนำเสนอ KPI ให้กระชับ เข้าใจง่าย ใน “1 หน้า”
  • วิธีวิเคราะห์ผลการประเมิน KPI เพื่อแก้ไขปัญหา หรือ เพื่อป้องกันปัญหา
  • วิธีการนำผลการประเมิน KPI ไปใช้ในการจ่ายโบนัส, ปรับเงินเดือน, จ่าย Incentive, ปรับปรุงการทำงานที่ยังไม่ได้มาตรฐาน, วางแผนการเติบโตในหน้าที่การงานของพนักงานที่ทำงานได้ตาม KPI

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. ความหมายและประเภทของ KPI (Key Performance Indicators) พร้อมตัวอย่าง

    - KPI ของบริษัท

    - KPI ของแต่ละหน่วยงาน

    - KPI ของพนักงานแต่ละคน

2. ฝ่ายบริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน และพนักงานจะได้อะไรจากการทำ KPI

3. การเตรียมการก่อนจัดทำ KPI พร้อมตัวอย่าง

    - โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)

    - JD (Job Description) 

    - เป้าหมายของบริษัท 

    - Action Plan “การพัฒนา หรือ การจัดทำ KPI ประจำปี”

4. ความสัมพันธ์ของ BSC (Balanced Scorecard) กับ KPI (Key Performance Indicators)

5. ความแตกต่างระหว่าง KPI (Key Performance Indicators) กับ PI (Performance Indicators)

6. การเลือกใช้ KPI และ PI สถานการณ์ใดควรเลือกใช้แบบไหน?

7. วิธีตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย แต่ไม่สุดเอื้อม

8. เทคนิคการตั้งเป้าหมาย กรณี ยังไม่เคยกำหนด KPI ตัวนั้นๆ 

9. วิธีเขียน KPI ของแต่ละหน่วยงาน (ส่วน, ฝ่าย, แผนก) ให้สอดคล้องกับ KPI ของบริษัท พร้อมตัวอย่าง

10. วิธีเขียน KPI ของพนักงานแต่ละคนให้สอดคล้องกับ KPI ของหน่วยงาน พร้อมตัวอย่าง

11. Workshop : เขียน KPI ระดับองค์กร / ระดับหน่วยงาน / ระดับตำแหน่งงาน

12. วิธีการเก็บผลการประเมิน KPI 

    - การจัดทำแบบฟอร์มการเก็บคะแนน

    - การตรวจสอบผลการประเมิน KPI

13. วิธีการนำเสนอผลการประเมิน KPI ในหน้าเดียว  

14. เทคนิคการวิเคราะห์ผลการประเมิน KPI เพื่อเสนอความคิดเห็นให้ฝ่ายบริหาร

15. Workshop : ออกแบบฟอร์มการเก็บคะแนน KPI พร้อมตัวอย่าง

16. ตัวอย่าง : การนำผลการประเมิน KPI ไปใช้ในการบริหารงาน บริหารคน 

    - การประเมินผลงานประจำปี

    - การจ่ายเงินพิเศษ (Incentive)

    - การพัฒนาพนักงาน

    - การเลื่อนตำแหน่ง

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: kpi, okr, การวัดผลงาน, ผู้นำ, ปรับเงินเดือน, เลื่อนตำแหน่ง
การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF)
3900บาท
เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนด
เทคนิคการบันทึก และการจัดทำรายงานการประชุม
3900บาท
การจะเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิผลนั้น ต้องอาศัยทักษะการฟังอย่างตั้งใจ การสรุปจับประเด็นสำคัญในแต่ละหัวข้อ หรือวาระที่มีการพูดคุยกัน และการถ่ายทอดประเด็นสำคัญเหล่านั้นเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องและกระชับ
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
ในปัจจุบันสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้งานหรือโครงการประสบความสำเร็จได้ นั่นก็คือ การนำเสนองาน ที่มีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นพนักงานในระดับใด ที่มีความจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ และไม่ว่าจะเป็นงานหรือโครงการเดี่ยวหร
วิธีจัดการกับ Workflow / Manual / Work Instruction / SOP ให้มีประสิทธิภาพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อทดลองใข้งานระบบจัดการ Workflow/Manual/WI/SOP ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย รวดเร็ว ออนไลน์ และทันสมัยเหมาะกับยุค ในเวิร์คช็อปจะได้ทดลองใช้งานระบบจัดการและบริหาร Workflow/Manual/WI/SOP เพื่อใช้ในการทำคู่มือการทำงานออนไลน์
Inermediate Excel for Database and Special Functions
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ ที่ได้ใจคนและได้ผลงาน (Development Managerial Skills for Effective Management)
3900บาท
องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างานที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือและศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร
เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
3800บาท
1. เพื่อให้ผู้สัมมนาเห็นถึงสาเหตุข้อผิดพลาดทุกๆ ประเด็น 2. เพื่อให้ผู้สัมมนาทบทวนและวางแผนปรับปรุงการทำงานให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด