" INCOTERMS ® 2020 " : ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

จำนวนคนดู 495 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ด่วนที่สุด!!!

    The International Chamber of Commerce: ICC หรือหอการค้าระหว่างประเทศ ในกรุงปารีส ได้ออกข้อบังคับที่เรียกว่า INCOTERMS 2020 RULES ฉบับใหม่ เริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2020 (ปี 2563)

    ใน INCOTERMS 2020 มีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงจากฉบับที่ประกาศใช้ในปี 2010 โดยมี 1 เทอมที่ทำการยกเลิกและมี 1 เทอมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ ส่วนเทอมเก่าได้สร้างข้อกำหนดเพิ่มเติมชัดเจนขึ้น จุดมุ่งหมายสำคัญคือการทำให้ครอบคลุม และง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น เนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการขนส่ง และการประกันภัย กฏเกณฑ์เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงให้ง่ายต่อการปฏิบัติ ทั้งนี้ยังมีการใช้ภาษาที่ทันสมัยซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน กฏเกณฑ์ใหม่ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำการค้าระหว่างประเทศ ในทุกตำแหน่งงานจำเป็นต้องศึกษาเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา (เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

08:30 – 09:00 ลงทะเบียน

1. ความหมายและความสำคัญของ INCOTERMS ต่อการค้า

2. ทำไม INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE(ICC), ต้องเปลี่ยน INCOTERMS 2010 มาเป็น INCOTERMS 2020

3. เหตุผลในการยกเลิก DAT,ของ INCOTERMS 2010

4. ใช้ เทอมอะไร มาแทน เทอมที่ยกเลิก

5. แนวทางในการเลือกใช้ INCOTERMS ที่เหมาะสม

6. INCOTERMS 2010 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม จาก 11 เทอม เปรียบเทียบกับ INCOTERMS 2020 ก็มี 11 เทอม แบ่งได้ 2 กลุ่มเช่นกัน

7. มีเทอมอะไรบ้างใน INCOTERMS 2020 การใช้ควรระบุอย่างไรถึงจะสมบูรณ์

8. Incoterms ® 2020 มี 11เทอม อะไรบ้าง

9. ข้อควรระวังข้อบังคับในแต่ละเทอมนั้นขัดต่อกฏระเบียบของศุลกากรหรือไม่อย่างไร

10. ภาระหน้าที่ ของผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้ง11 เทอมที่ต้องรับผิดชอบ

11. ค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่สำคัญสุด ในแต่ละข้อตกลงจนครบทั้ง 11 เทอม

12. Critical Points และการเจรจาต่อรองเพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยง

13. กฏระเบียบและภาระพิธีการศุลกากร เกียวข้องกับ INCOTERMS

14. ภาระความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ มูลค่าเอาประกัน ในเทอม CIF และ CIP

15. การใช้ INCOTERMS Rules ในเอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ

16. ตัวอย่างกรณีศึกษา/คำพิพากษาที่เกี่ยวกับ INCOTERMS

ถาม – ตอบ

Sponsored
หลักสูตรอบรม สุดยอดเลขานุการยุค 4.0

หลักการและเหตุผล          ปัจจุบันเลขานุการ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ     ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: INCOTERMS ® 2020, ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ, จัดซื้อ, นำเข้า, ส่งออก, การค้าระหว่างประเทศ