เทคนิคการสรรหาเชิงรุกให้เข้าถึงคนที่ “ใช่” และได้คนที่ตรงตามต้องการ (Proactive Recruitment & Hiring for the Right People)

จำนวนคนดู 216 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
วัตถุประสงค์

•เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหาเชิงรุกและแนวทางที่ควรดำเนินการให้เป็นการสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment) รวมทั้งการวางแผนสรรหาบุคลากรจากแหล่งและช่องทางสรรหาต่าง ๆ

•นำเสนอและร่วมอภิปรายประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในงานสรรหาบุคลากรที่ประสบในองค์กรต่าง ๆ เช่นการจัดการกำลังคน

•เรียนรู้จากคำแนะนำของวิทยากรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ พร้อมแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของหลายองค์กรชั้นนำในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ใช่เข้าร่วมงาน


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

แนวโน้มในอนาคตการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรยุคใหม่

กระบวนการการสรรหาและคัดเลือกที่เป็นมาตรฐาน

การสรรหาเชิงรุกกับการสรรหาเชิงรับ (Proactive vs. Reactive Recruitment)

ทำ “10 อย่าง” ให้งานสรรหากลายเป็น "การสรรหาเชิงรุก" (Proactive Recruitment)

 - คำถามที่ต้องตอบก่อนจะสรรหา และคัดเลือก

 - เขียนข้อความโฆษณารับสมัครงานอย่างมืออาชีพ

       - เลือกใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อสร้างภาพลักษณ์การสรร

       - การคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้น (Candidate Screening) และการจัดอันดับผู้สมัครงาน (Candidate Rating)

 - เครื่องมือในการทดสอบและประเมินผู้สมัครงาน

  + ประเมินความรู้

  + การทดสอบทักษะ

  + การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

 - หลักในการตรวจสอบประวัติ (Reference Check)

        - เทคนิคในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร และฝึกปฏิบัติ (Interview Technique)

 - ปรับปรุงแบบประเมินผลสัมภาษณ์

  + เกณฑ์ประเมินผลสัมภาษณ์

  + เกณฑ์คะแนนเพื่อคัดเลือกผู้สมัครงาน

- ช่องทางสรรหาบุคลากรต่าง ๆ และการปรับปรุง แนวทางการสรรหาคน

 - สื่อออนไลน์ (Online Media)

  + Website

  + Facebook

  + Line/Line OA

  + Instagram

  + Twitter

  + LinkedIn

 - การประกาศรับสมัครภายใน (Internal Sourcing)  และ Referral Program  

 - การรับสมัครจากกลุ่มจัดหางานต่าง ๆ

 - การ Outsource งานและคนทำงาน

 - การรับสมัครจากสถาบันการศึกษา

 - การทำกิจกรรมพิเศษเช่น

  + Direct Sales

  + การแลกใบสมัคร

  + การเป็นสมาชิกชมรม/สมาคมวิชาชีพ

  + กิจกรรมทางสังคม/วิชาชีพ เป็นต้น

สิ่งที่ควรระวังกับการใช้ Social Media และสิ่งออนไลน์

สิ่งที่ควร "ทำ" และ "ไม่ควรทำ" ในกระบวนการรับสมัครพนักงานใหม่

วางแผนปรับปรุงงานของตนเองเพื่อให้เป็นงานสรรหาเชิงรุก พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และการนำไปปรับใช้งานต่อไป


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารเชิงรุก, Proactive Recruitment &Hiring for the Right People, การสรรหาเชิงรุก, เทคนิคการสรรหาเชิงรุกให้เข้าถึงคนที่ “ใช่”, recruitment, hr

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี