เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

เทคนิคการสรรหาเชิงรุกให้เข้าถึงคนที่ “ใช่” และได้คนที่ตรงตามต้องการ (Proactive Recruitment & Hiring for the Right People)

จำนวนคนดู 132 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการสรรหาเชิงรุกให้เข้าถึงคนที่ “ใช่” และได้คนที่ตรงตามต้องการ (Proactive Recruitment & Hiring for the Right People)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์

•เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหาเชิงรุกและแนวทางที่ควรดำเนินการให้เป็นการสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment) รวมทั้งการวางแผนสรรหาบุคลากรจากแหล่งและช่องทางสรรหาต่าง ๆ

•นำเสนอและร่วมอภิปรายประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในงานสรรหาบุคลากรที่ประสบในองค์กรต่าง ๆ เช่นการจัดการกำลังคน

•เรียนรู้จากคำแนะนำของวิทยากรที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ พร้อมแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของหลายองค์กรชั้นนำในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ใช่เข้าร่วมงาน


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

แนวโน้มในอนาคตการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรยุคใหม่

กระบวนการการสรรหาและคัดเลือกที่เป็นมาตรฐาน

การสรรหาเชิงรุกกับการสรรหาเชิงรับ (Proactive vs. Reactive Recruitment)

ทำ “10 อย่าง” ให้งานสรรหากลายเป็น "การสรรหาเชิงรุก" (Proactive Recruitment)

 - คำถามที่ต้องตอบก่อนจะสรรหา และคัดเลือก

 - เขียนข้อความโฆษณารับสมัครงานอย่างมืออาชีพ

       - เลือกใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อสร้างภาพลักษณ์การสรร

       - การคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้น (Candidate Screening) และการจัดอันดับผู้สมัครงาน (Candidate Rating)

 - เครื่องมือในการทดสอบและประเมินผู้สมัครงาน

  + ประเมินความรู้

  + การทดสอบทักษะ

  + การประเมินพฤติกรรมการทำงาน

 - หลักในการตรวจสอบประวัติ (Reference Check)

        - เทคนิคในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร และฝึกปฏิบัติ (Interview Technique)

 - ปรับปรุงแบบประเมินผลสัมภาษณ์

  + เกณฑ์ประเมินผลสัมภาษณ์

  + เกณฑ์คะแนนเพื่อคัดเลือกผู้สมัครงาน

- ช่องทางสรรหาบุคลากรต่าง ๆ และการปรับปรุง แนวทางการสรรหาคน

 - สื่อออนไลน์ (Online Media)

  + Website

  + Facebook

  + Line/Line OA

  + Instagram

  + Twitter

  + LinkedIn

 - การประกาศรับสมัครภายใน (Internal Sourcing)  และ Referral Program  

 - การรับสมัครจากกลุ่มจัดหางานต่าง ๆ

 - การ Outsource งานและคนทำงาน

 - การรับสมัครจากสถาบันการศึกษา

 - การทำกิจกรรมพิเศษเช่น

  + Direct Sales

  + การแลกใบสมัคร

  + การเป็นสมาชิกชมรม/สมาคมวิชาชีพ

  + กิจกรรมทางสังคม/วิชาชีพ เป็นต้น

สิ่งที่ควรระวังกับการใช้ Social Media และสิ่งออนไลน์

สิ่งที่ควร "ทำ" และ "ไม่ควรทำ" ในกระบวนการรับสมัครพนักงานใหม่

วางแผนปรับปรุงงานของตนเองเพื่อให้เป็นงานสรรหาเชิงรุก พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และการนำไปปรับใช้งานต่อไป


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารเชิงรุก, Proactive Recruitment &Hiring for the Right People, การสรรหาเชิงรุก, เทคนิคการสรรหาเชิงรุกให้เข้าถึงคนที่ “ใช่”, recruitment, hr
ทักษะความเป็นผู้นำและการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
4,800บาท
หลักสูตรอบรมนี้ ผู้เข้าอบรมได้จะได้พัฒนาภาวะผู้นำในด้านการสร้างแรงขับเคลื่อนเชิงบวกจากภายในให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านการเรียนรู้แบบ Activity Base Sharing และ Roleplay
การวางแผนและการควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์ (Strategic Production Planning & Controlling)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้และเข้าใจปัญหาที่เกิดจากการวางแผนและควบคุมการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน
3,900บาท
ทุกกิจการจำเป็นต้องติดต่อพึ่งพาซัพพลายเออร์ ดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่า “กิจการจะดีหรือจะดับ ให้ดูได้จากซัพพลายเออร์ที่กิจการนั้นติดต่ออยู่” หลักสูตรนี้จะแนะนำวิธีคัดเลือกซัพพลายเออร์
สอบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
1100บาท
สอบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
เทคนิคการเขียนใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) สำหรับหัวหน้างาน
1290บาท
ยนออนไลน์ในตัวอย่างหัวข้อการเรียนรู้ต่อไปนี้ !!!วิเคราะห์งานแบบง่าย ๆ ทำอย่างไรดี ไม่เคลียร์กับความสำคัญของ JD เขียนใบกำหนดหน้าที่งาน (JD) ยังไม่ชัดเจน
เทคนิคแก้ไขปัญหาและป้องกันด้วย PDCA และ 8Ds
3900บาท
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบวุฒิบัตรในวันสัมมนาทันที
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP
3800บาท
 สำหรับ ฝ่ายบุคคล-ฝึกอบรม , หัวหน้า , ผู้ช่วยหัวหน้า และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ IDP   วัตถุประสงค์ 1. ทราบความหมายและประโยชน์ของการจัดทำ IDP 2. ทราบวิธีการ – ขั้นตอน ในการจัดทำ IDP 3. สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุ