เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)

จำนวนคนดู 173 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 15 ตุลาคม 2563 - 16 ตุลาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 131 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ความสำคัญ

     การพัฒนาด้านทุนมนุษย์ให้มีองค์ความรู้ ความสามารถและความชำนาญ รวมทั้งทัศนคติที่ดีในการทำงานถือเป็นหัวใจที่สำคัญยิ่งในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า จะทำอย่างไรบุคลากรขององค์กรถึงจะได้รับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง และตรงกับเนื้อหาองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วขององค์กร การใช้วิทยากรภายในเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้จะสามารถเจาะลึกในตัวเนื้องานและเข้าใจถึงเทคโนโลยีที่องค์กรใช้อยู่ ตลอดจนเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้โดยตรง หลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ (Train the Trainer) นี้ได้ออกแบบมาช่วยสร้างอาวุธสำหรับวิทยากรเป็นพิเศษ เทคนิคในการถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ เข้าใจพฤตกิรรมของกลุ่มผู้เรียนรู้ที่แตกต่างกัน มีไหวพริบที่ดี และเตรียมความพร้อมเพื่อต่อยอดสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพได้อย่างต่อเนื่อง เพราะวิทยากรที่เก่งอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ วิทยากรมืออาชีพต้องมีความหน้าสนใจหลายองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของ ความสามารถด้านการแสดง บุคลิกภาพที่ดีดึงดูดใจผู้อบรม ให้เนื้อหาที่นำเสนอดูน่าติดตามตลอดเวลา


หัวข้ออบรมสัมมนา
ช่วงเวลาในการอบรม 1-2 วัน


เนื้อหา 30% กิจกรรม 50% ถามตอบและแชร์ประสบการณ์ 20%

Day:1

TimeTopicObjective

9.00-9.30กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ (Ice Breaking)กิจกรรมส่งเสริมให้กล้าแสดงออก

•สร้างความสนิทสนมให้รู้จักกันมากขึ้น ระหว่างผู้เข้าอบรม

•ปรับทัศนคติ เพื่อที่จะเข้าสู่แนวคิด ความสำคัญของการเป็นวิทยากร แบบมืออาชีพ

9.30-10.30ฝึกปฏิบัติการสอนฝึกปฏิบัติการสอน เพื่อประเมินศักยภาพในการการสอนและการนำเสนอของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ก่อนนำเข้าสู่ เนื้อหาสำคัญ

10.30-10.45ช่วงรับประทานอาหารเบรค-

10.45-12.00บทบาทและความภาคภูมิ ในการเป็นวิทยากรมืออาชีพเข้าใจบทบาทของการเป็นวิทยากร ภายในองค์กร และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ ถ่ายทอดความรู้ และคุณสมบัติของการเป็นวิทยากรภายในแบบมืออาชีพ บทบาทของวิทยากร ส่งผลต่อความสำเร็จของ ใครบ้าง จุดแข็งของวิทยากร ที่ควรเป็นและจำเป็นต้องมี

12.00-13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน-

13.00-14.30เทคนิคและกลยุทธ์ในการเป็นวิทยากรมืออาชีพเทคนิคในการฝึกตนเอง การวางแผน

การลงมือ การดำเนินการ และปฏิบัติจริง

ภาพรวมและกระบวนการ ฝึกอบรม วิทยากรต้องทำอะไรบ้าง การเตรียมความพร้อมของวิทยากร

14.30-14.45พักรับประทานอาหารว่าง-

14.45-16.00บุคลิกภาพและการแสดงแกทางอารมณ์เรียนการแสดงเบื้องต้น และการปรับบุคลิกภาพของวิทยากร และค้นหาเสน่ห์ของตนเอง

Day:2

TimeTopicObjective

9.00-9.30เทคนิคการออกแบบและ วางแผนหลักสูตรการอบรมหลักการและขั้นตอนการออกแบบและวางแผน หลักสตูรการอบรม ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และวางแผนหลักสูตรการ สอนของตนเอง

รับ Positive feedback พร้อมแนะนำเทคข้อคิดดีๆ จากวิทยากร

9.30-10.30ฝึกปฏิบัติและออกแบบหลักสูตรจริงฝึกปฏิบัติและออกแบบหลักสูตรจริง เรียนรู้การจัดทำสื่อประกอบการสอนให้มีความโดดเด่นน่าสนใจ

10.30-10.45ช่วงรับประทานอาหารเบรค-

10.45-12.00เทคนิคการออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เข้าอบรม(Build Rapport)

 เรียนรู้เทคนิคการออกแบบ กิจกรรมการเรียนรู้ (Context) เชื่อมโยงเนื้อหา (Content) ให้ น่าสนใจ สนุกสนาน น่าติดตาม

12.00-13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน-

13.00-14.30เคล็ดลับสำคัญของวิทยากร เทคนิคใหม่ๆ ในการเป็นวิทยากรมืออาชีพเทคนิคการใช้น้ำเสียง การ ใช้ภาษากาย และจิตวิทยา ในการสอน เทคนคิการเล่าเรื่องของ วิทยากร เทคนิคการตอบคำถาม และ การตั้งคำถามกับผู้เข้าอบรม

14.30-14.45พักรับประทานอาหารว่าง-

14.45-16.00WORKSHOPฝึกการนำเสนอจริง พร้อมรับ Positive feedback เพื่อใช้ในการปรับปรุงนานจริง

ถามตอบในประเด็นที่ผู้เข้าอบรมสงสัย


Sponsored
เรียนฟรี!! หลักสูตร ช่างประปามืออาชีพ ประจำปี2563

การอบรม หลักสูตร ช่างประปามืออาชีพ นี้จัดขึ้นเพื่อสร้างช่างมืออาชีพ ให้มีทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญในงานประปาหลังมาตรวัดน้ำ สำหรับการออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งในสภาวะการระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

ด้านการขาย การบริการ การตลาด บุคลิกภาพปัจจุบัน วิทยากรการขาย การบริการ และทักษะทั่วไป (Soft Skills) ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Skin Con­cept (ผลิตภัณฑ์สกินแคร์) ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด Sis­ter Spring Clinic และ Bangkok Clinic Revolution

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบการอบรมมาสำหรับ

•พนักงานที่เป็นวิทยากรภายในองคก์ร

•ผู้ที่สนใจต้องการเริ่มต้นอาชีพวิทยากร


สิ่งที่จะได้รับจากการอบรมหลักสูตรนี้

       ผู้เข้าอบรมจะสามารถสร้างหลักสูตรการสอนที่ตัวเองถนัดได้อย่างเป็นมืออาชีพ ผู้เข้าอบรมจะรู้จุดเด่น และจุดที่ควรปรับปรงุ เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากรสู่มืออาชีพ องค์กรจะได้พนักงานที่มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในกลุ่มพนักงาน เพื่อช่วยใน การพัฒนางานและพัฒนาคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สถานที่จัดงาน

โรงแรมแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพ (Grand Sukhumvit Hotel Bangkok)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ณฤดี ภูษิดาอภิวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ :0979236177

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: ฝึกเป็นวิทยากร, Trainer