เทคนิคการจัดทำโึครงสร้างเงินเดือน การบริหารค่าจ้าง ภาคปฏิบัติ

จำนวนคนดู 620 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ประเด็นหลักที่จะเรียนรู้

•หลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับ ค่าจ้างเงินเดือน การขึ้นเงินเดือนให้สัมพันธ์กับโครงสร้างค่าจ้างขององค์กร

•ลดปัญหา ค่าจ้าง เงินเดือน “คนเก่า” กับ “คนใหม่” เพื่อสร้างประสิทธิผล และความยุติธรรม

•อัตราค่าจ้างเท่าไหร่? จึงจะสามารถดึงดูด รักษาคนได้ และเป็นธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับตลาด

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการให้ความรู้และทักษะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด เทคนิค และขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน สามารถออกแบบโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับองค์กรได้ โดยเน้นการฝึกทักษะจากการปฏิบัติ รวมถึงให้ความรู้ เทคนิค ความเข้าใจในการบริหารระบบได้อย่างมีประสิทธิผลวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เทคนิค และหลักการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน

2. ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการออกแบบโครงสร้างค่าจ้างค่าตอบแทนที่ถูกต้อง

3. ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฎิบัติและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและบริหารค่าจ้างในองค์กร

    ของตนเองได้อย่างเหมาะสม

4. ให้ผู้เข้าอบรม มีความเข้าใจและทราบแนวโน้มทิศทางการบริหารค่าตอบแทนในอนาคต


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

Day 1

•โครงสร้างเงินเดือนคืออะไร? มีความสำคัญอย่างไร? ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร

•แนวความคิดเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างในปัจจุบันขององค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

•แนวคิด และเทคนิคการออกแบบระบบบริหารค่าตอบแทน (Conceptual Design)

•การกำหนดนโยบายค่าตอบแทน (Remuneration Policy) และรูปแบบค่าตอบแทนในลักษณะต่างๆ

•เครื่องมือและกระบวนการบริหารค่าจ้างเงินเดือน (Tools & Process)

oการวิเคราะห์งาน และใบบรรยายลักษณะงาน (Job Analysis & Job Description)

oการประเมินค่างาน และการจัดระดับงาน (Position Evaluation & Classification)

oการสำรวจค่าจ้าง การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำผลการสำรวจมาใช้ (Salary Survey)

oแนวทางการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนให้เหมาะสมกับองค์กร (Salary Structure Designed)

oเทคนิคและขั้นตอนการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure)

oการนำโครงสร้างเงินเดือนมาเป็นเครื่องมือในการบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management)

•เทคนิคและขั้นตอนในการจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน

oการประเมินค่างานต่างๆ เพื่อจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง

oการนำค่าตอบแทนในตลาดมาประยุกต์ใช้กับองค์กร


Day 2

•เทคนิคการขึ้นเงินเดือนประจำปีให้สัมพันธ์กับการบริหารโครงสร้างค่าจ้าง และลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

oแนวความคิดในการปรับเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง

oการบริหารจัดการพนักงานที่อัตราเงินเดือน “ใกล้ตัน”

oการบริหารจัดการ “เงินเดือนต่ำ” กว่า กระบอกเงินเดือน

oปัญหาเงินเดือน “คนเก่า” และ “คนใหม่”

•Case Study : กรณีศึกษาการวิเคราะห์งานและจัดทำ JD/JS/competency

• Workshop : ฝึกภาคปฏิบัติเพื่อนำไปใช้จริง

oการประเมินค่างาน และการจัดระดับงาน

oการเปรียบเทียบอัตราค่าจ้างของบริษัทกับตลาดแรงงาน และการปรับค่าจ้าง

oฝึกปฏิบัติการจัดทำโครงสร้างค่าจ้าง และโครงสร้างเงินเดือนจริง

oการปรับเงินเดือนกรณีเกิดผลกระทบจากโครงสร้างเงินเดือนใหม่


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน การบริหารค่าจ้าง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด