หลักสูตร พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ( Creative Innovative and Positive Thinking in the Workplace ) - อบรมในรูปแบบ Classroom

รหัสหลักสูตร: 67523

จำนวนคนดู 291 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ( Creative Innovative and Positive Thinking in the Workplace ) - อบรมในรูปแบบ Classroom
รอบที่

1

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training


เคยเจอมั้ย...?
   1. 
อยากจะปรับตัวให้อยู่รอด และเติบโตเหนือคู่แข่ง ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้
   2.  หลายอย่างยังยึดติดกับระบบเดิม ๆ ขาดการคิดต่อยอด คิดริเริ่มในสิ่งที่ทำ
   3.  ทัศนคติในการทำงานมักมองแต่ปัญหา รู้สึกแต่ว่ายาก อยากให้หาทางออกใหม่ๆ และมีแรงบันดาลใจเพื่อเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากกว่านี้


วัตถุประสงค์ 
   เพื่อสำรวจและเสริมสร้างบุคลิก & เทคนิคการเป็นนักคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม (Creative) & พลังคิดบวก (Positive) เพื่ออนาคตที่ประสบความสำเร็จ และโดยมุ่งตอบโจทย์ 5 ประการ ได้แก่...
   1.  จะสร้างให้ตระหนักความสำคัญในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และคิดเชิงบวก ทำอย่างไร?
   2.  จะฝึกคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและตอบโจทย์ลูกค้า ทำได้อย่างไร?
   3.  จะฝึกคิดริเริ่มนอกกรอบอย่างง่ายๆ เพื่อสร้างนวัตกรรม และเกิดประโยชน์ในการทำงาน ทำอย่างไร?
   4.  ท่ามกลางโลกพลิกผัน จะมองอนาคตแบบเชิงรุก และขับเคลื่อนได้อย่างสมจริง & ทรงพลัง ทำได้อย่างไร?
   5.  จะรับมือกับคำวิจารณ์ตำหนิ ข้อผิดพลาดล้มเหลว ได้อย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างไร?
หัวข้ออบรมสัมมนา
กำหนดการ & เนื้อหา (Content)

   1.  เข้าใจภาพรวม การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) เพื่อพัฒนานวัตกรรม (Innovation) …เพื่อ Aim 1
               -    5 คุณสมบัติแห่งนักคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม
               -    ถอดรหัส 10 คิด...กุญแจไขพลังความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking)
               -    ทำไมต้องแตกต่าง?: 3D…คุณสมบัติสำคัญของนวัตกรรม
               -    BCG Economy…โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
               -    กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์
               -    กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain riddle”…เพื่อตระหนักความสำคัญในการคิดเชิงสร้างสรรค์
               -    กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “สำรวจบุคลิกนักคิดเชิงสร้างสรรค์” แบบ 10 คิด.   

   2.  พัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ ด้าน Diverge ด้วยการเชื่อมโยงอย่างมีไหวพริบ …เพื่อ Aim 2
               -    Wise…ไขรหัสคิดไวไหวพริบ
               -    กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน Wise จากเค้าโครงเรื่องจริง
               -    3F…ไขปริศนา Pain Point (โจทย์ปวดใจ) ของลูกค้า
               -    Wise + 5M1E = 3F สมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์
               -    SMART...5 เคล็ดลับนักแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
               -    กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Escape Riddle”...เพื่อตระหนักถึงวิธีคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบบเชื่อมโยง
               -    กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติเทคนิค “คิดไวไหวพริบ” สไตล์ Wise   

   3.  พัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ ด้าน Diverge & Converge ด้วยตารางคำสุ่ม (Random) …เพื่อ Aim 3
               -    2S...ความลับการพัฒนาพลังสมอง 2 ซีก
               -    ART…บันได 3 ขั้นกระตุ้นความคิดริเริ่มนอกกรอบ (Lateral thinking)
               -    3P…แว่นขยายส่อง Pain Point ไม่พลาด
               -    Random word…เครื่องมือพัฒนาการคิดริเริ่มนอกกรอบ
               -    5F…เกณฑ์คัดเลือกสุดยอดไอเดีย (Prototype) เพื่อพัฒนาสู่นวัตกรรม
               -    Create…6 แนวทางยกระดับความคิดสร้างสรรค์ทั้งองค์กร
               -    กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain Quiz: Picture & Word”…เพื่อตระหนักถึงการใช้พลังสมอง 2 ซีกร่วมกันในการคิดนอกกรอบ
               -    กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “คิดริเริ่มนอกกรอบ” สไตล์ ART 
 
   4.  เข้าใจภาพรวม การพลังคิดบวก เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน...เพื่อ Aim 1
               -    5 คุณสมบัติแห่งนักคิดพลังบวก
               -    HERO…4 พลังบวกเชิงจิตวิทยา เพื่อรับมือโลกพลิกผัน
               -    กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์
               -    กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain riddle”…เพื่อตระหนักความสำคัญในการคิดเชิงบวก
               -    กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “สำรวจบุคลิกนักคิดพลังบวก” แบบ Hero   

   5.  พัฒนาการคิดเชิงบวก ด้าน Hope & Efficacy ด้วยภาพอนาคต…เพื่อ Aim 4
               -    Success…7 สัญญาณแห่งเป้าหมายที่ทรงพลัง
               -    Power…5 เคล็ดลับตั้งเป้าทรงพลัง
               -    กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน Power จาก CEO’s story
               -    กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Illusion picture”...เพื่อเห็นความสำคัญของการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
               -    กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “ตั้งเป้าทรงพลัง”  Power

   6.  พัฒนาการคิดเชิงบวก ด้าน Resilience ด้วยการล้มไปข้างหน้า…เพื่อ Aim 5
               -    4อ...อุปสรรคของการถอดบทเรียน
               -    Jack Ma’s speech: กรณีศึกษา บทเรียนล้ำค่าของอาลีบาบา
               -    3S…รหัสลับแห่งการถอดบทเรียน
               -    ABC…3 ขั้นตอนแห่งการปรับตัวไวระดับองค์กร
               -    กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “illusion picture”…เพื่อตระหนักถึงอุปสรรคของการถอดบทเรียน
               -    กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “ถอดบทเรียน” แบบ 3S   

   7.  ขยายผลฝึกอบรม
               -    สรุปรวบยอด สาระสำคัญวันนี้
               -    ปฏิบัติการ “รู้เปลี่ยนโลก”

รูปแบบการฝึกอบรม (Methodology)
               -    70/30 (Workshop/Theory), ถอดบทเรียนจาก Case study, แบบสำรวจเชิงจิตวิทยา, กิจกรรมสนุกกระตุกคิด, อภิปรายถาม-ตอบแบบเล่าเรื่อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Results)
               -    Reskill เติมทักษะใหม่ ได้แก่ เทคนิค สำรวจคุณสมบัตินักคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม, เทคนิค คิดไวไหวพริบ, เทคนิค คิดริเริ่มนอกกรอบ, เทคนิค สำรวจคุณสมบัตินักคิดพลังบวก, เทคนิค ตั้งเป้าทรงพลัง, เทคนิค ถอดบทเรียน
               -    Upskill เสริมทักษะเดิม ได้แก่ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ & นวัตกรรม, ภาวะผู้นำประสานพลัง, ฉลาดปรับตัว: ยืดหยุ่น มุ่งมั่นพากเพียร

ข้อแตกต่าง & โดดเด่นของหลักสูตร (Outstanding)

               -    ออกแบบให้ตอบโจทย์     
               -    วิทยากรมีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์  
               -    เน้นมีส่วนร่วม & ฝึกปฏิบัติเทคนิคที่ใช้ได้จริง  
               -    เน้น Reskill & Upskill เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนสำหรับอนาคต (Future skills)

วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์

การพัฒนาตนเอง และอื่นๆ (การพัฒนาความคิดเชิงบวก, การพัฒนามุมมอง, การพัฒนาอารมณ์, พัฒนาความจำ, ธุรกิจข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  หัวหน้างาน, ผู้บริหารทั่วไป, ผู้บริหารระดับกลาง-ระดับสูง ตลอดจน ผู้สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0974746644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ( Creative Innovative and Positive Thinking in the Workplace ) - อบรมในรูปแบบ Classroom
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีะ, อบรม ทัศนคติที่ดีเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน, อบรม Creative Innovative, Positive Thinking in the Workplace, อบรม พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์, อบรม Positive Thinking

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต