ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation)

รหัสหลักสูตร: 61634

จำนวนคนดู 516 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ที่มาของหลักสูตร

      การพัฒนาองค์กรเพื่อให้มีความยั่งยืนมั่นคงในการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องมีการมุ่งเน้นการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เปรียบเสมือนเป็นการเสริมสร้างทางการพัฒนาให้องค์กรมีบุคลากรที่มีทักษะทางการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ

      ดังนั้น การฝึกคนในองค์กรให้มีความคิดเชิงสร้างสรรค์และสรรหานวัตกรรมใหม่ ถือได้ว่าเป็นกุญแจไขไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นระบบถือเป็นกระบวนการที่สำคัญรองรับการพัฒนาองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เหล่านั้น โดยเน้นการฝึกคิดออกจากกรอบประสบการณ์เดิมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ก่อให้เกิดผลงานและกระบวนการทำงานแนวใหม่ให้สามารถจัดการกับความคิดได้อย่างมีระบบ มีแบบแผนทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพในทุกๆด้านในที่สุด

 สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

      1. สามารถคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ได้อย่างเป็นระบบ

      2. สามารถนำเทคนิคการคิดเชิงนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      3. สามารถสร้างทัศนคติที่ดีและปลูกจิตสำนึกในการคิดเชิงนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพต่อตนเองและองค์กรได้อย่างยั่งยืน

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

Module 1 : Model & Thinking Skill Concept

    - ความหมายและแนวคิดที่สำคัญของการคิดเชิงนวัตกรรม

    - กระบวนทัศน์ในเชิงนวัตกรรมของแต่ละยุคธุรกิจ

    - โมเดลทักษะการค้นพบเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม (5 ทักษะ)

      (ตั้งคำถาม, สำรวจ, เปิดมุมมอง, เชื่อมโยงความคิด และทดลอง)

    - พื้นฐานมิติความคิดที่จะต่อยอดไปสู่กรอบแนวคิดเชิงนวัตกรรม

      *Creative Thinking (ความคิดสร้างสรรค์)

      *Paradigm Concept & Shift (กรอบแนวความคิดและการเลื่อนกรอบ)

      **Workshop : Creative Thinking – Case

Module 2 : Learning in Action - Part 1

    - เจาะลึกทักษะการค้นพบเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้ง 5 ทักษะ

    - ทักษะที่ 1 : ตั้งคำถาม --> การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

      *แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดเชิงวิเคราะห์

      *เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการตั้งคำถาม

       **Workshop : คิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

    -ทักษะที่ 2 : สำรวจ --> การคิดรอบมุม (Inductive Thinking)

     *แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดรอบมุม (Spider Web)

     *เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการสำรวจ

      **Workshop : คิดรอบมุม (Industry Roundabouts)

Module 3 : Learning in Action - Part 2

    - ทักษะที่ 3 : เปิดมุมมอง --> การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

      *คุณลักษณะและพฤติกรรมการตอบสนองแบบ Proactive

      *เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการเปิดมุมมอง

       **Workshop : คิดมองบวกที่ซ่อนอยู่ในด้านลบ (Negative Review)

    - ทักษะที่ 4 : เชื่อมโยงความคิด --> การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthetic Thinking)

      *แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดเชิงสังเคราะห์

      *เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงความคิด

      **Workshop : คิดเชิงสังเคราะห์สร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)

Module 4 : Learning in Action – Part 3

    - ทักษะที่ 5 : ทดลอง --> การคิดเชิงวิพากย์ (Critical Thinking)

      *แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดเชิงวิพากย์

      *เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการทดลอง

       **Workshop : คิดเชิงวิพากย์ (Critical Thinking)

    - สรุปทบทวนกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงกลยุทธ์

    - ถาม-ตอบ

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

    - การบรรยาย

    - แบบทดสอบฝึกปฏิบัติ (Best in Practice) --> Case Study

    - การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

    - ตอกย้ำในแต่ละ Module ให้เกิด Output ด้วยกิจกรรมและการระดมสมองร่วมกัน


คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม ผู้มีหน้าที่และเกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ในหลายๆ หน่วยงานในองค์กร และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และผู้สนใจทั่วไป

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, ทักษะการคิดสร้างสรรค์, คิดสร้างสรรค์, นวัตกรรม, Thinking Skill, Innovation

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด