การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร

จำนวนคนดู 183 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
องค์กรปัจจุบันมีในการรณรงค์ให้ลดการใช้กระดาษเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรให้สิ้นเปลืองน้อยลง นำเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น หลายองค์การได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และราคาถูกลง องค์การจึงสามารถที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับองค์การของตนเองโดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ในการบริหารงานเอกสารอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

1. เรียนรู้ถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสำคัญในสายงานธุรการ 

2. เรียนรู้การพัฒนาตนเองกับการทำงานในสายงานธุรการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เรียนรู้การสร้างหลักการในการบริหารงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานงานด้านธุรการ 

4. เรียนรู้การพัฒนาระบบงานธุรการเพื่อช่วยให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จตามที่องค์กรต้องการ 

5. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาสายงานธุรการในองค์กรได้ด้วยตนเอง 

เหมาะสำหรับ ผู้บริหารงานสำนักงาน หัวหน้างานสำนักงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

ช่วงเช้า การสร้างพื้นฐานและวางแนวทาง 

- ความหมาย และความสำคัญ ในการบริหารเอกสาร (งานสารบรรณ) 

- หลักยึด “หัวใจ” ในการบริหารอย่างเป็นระบบ (ระบบบริหาร 5 ส) 

- ประสิทธิผล และ เป้าหมาย ในการบริหารสู่สำนักงานยุคไร้กระดาษ 

- บทวิเคราะห์ปัญหาพื้นฐาน 

การสร้างความสัมพันธ์ในการบริหารงานเอกสารอย่างเป็นระบบ 

- ภาคปฏิบัติ 

o การบริหารวงจรเอกสาร - การปฏิบัติงาน 

o เทคนิคพื้นฐานของภาคปฏิบัติ - การวางแผนและการบริหารเวลางาน 

ช่วงบ่าย การสร้างความสัมพันธ์ในการบริหารเอกสารอย่างเป็นระบบ (ต่อ...) 

- ภาคทฤษฎี 

o การสร้างระบบจัดเก็บเอกสาร 

o เทคนิคการสร้างความสอดคล้องกับการบริหารเอกสารทางคอมพิวเตอร์ 

- สรุปขั้นตอนในการเริ่มบริหารเอกสารอย่างเป็นระบบ 

o การประเมินประสิทธิผล และเป้าหมาย 

o ขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 

- คำถาม – คำตอบ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การบริหารระบบงานเอกสาร, เอกสาร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด