เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

เทคนิคการสื่อสาร ประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 57 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการสื่อสาร ประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
  • เหตุ ปัจจัยที่มีผลทำให้การสื่อสาร ประสานงาน สำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน
  • ผลเชิงบวกของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผลกระทบและปัญหา พร้อมแนวทางแก้ไข
  • กรณีศึกษาและตัอย่างของการสื่อสารและประสานที่มีประสิทธิภาพ
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา


เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ปัญหาพื้นฐานในการสื่อสารและกระบวนการติดต่อสื่อสารพร้อมแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสาร

• ปัญหาผู้สื่อสารและผู้รับสาร

• ปัญหาทัศนคติ

• ปัญหาจากลักษณะและคุณสมบัติของข้อมูลที่สื่อสาร

• ปัญหาจากศิลปะและจิตวิทยาในการสื่อสาร

• ปัญหาสภาพแวดล้อม โอกาสและจังหวะเวลาในการสื่อสาร

2. หลักการเทคนิควิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับบุคคลประเภทต่างๆ

4. ปัญหาและข้อควรระวังในการสื่อสารทั่วไปและการสื่อสารผ่านSocial Media

เทคนิคการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

1.หลักและความสําคัญของการประสานงานและบทบาทหน้าที่ของผู้ประสานงาน

2. ลักษณะความขัดแย้งปัญหาในกระบวนการประสานงาน และผลกระทบทางตรงและทางอ้อม

3. ปัญหาและอุปสรรคในการประสานงานพร้อมแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการประสานงาน

• การเลือกใช้เครื่องมือการประสานงาน (การประสานงานที่เป็นหนังสือทางการและกึ่งทางการ, ประสานงานโดย

การสนทนาแบบพบหน้า, การประสานงานผ่านตัวแทน, การประสานงานโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ที่ไม่สอดคล้อง เหมาะสม

• การสื่อสารและการให้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์

• ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูล และกระบวนการการรับ-ส่งข้อมูล

• การเพิกเฉยและการหลงลืม

• การไม่ได้รับความร่วมมือจากเหตุปัจจัยต่างๆ

4. เทคนิคการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

• การประเมินผู้ที่จะต้องประสานงานด้วย เพื่อเลือกวิธีและเครื่องมือในการสื่อสารที่เหมาะสม

• เทคนิคการประสานความสัมพันธ์ในการปฏิบัติต่อผู้อื่น และการกำหนดบุคลิกภาพในการสื่อสารที่เหมาะสม

• 5 Action ที่สำคัญในกระบวนการสื่อสาร (ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร, การตอบสนอง, การประสานแจ้ง

ความคืบหน้า, การรายงานผล และการประเมินผล)

• เทคนิคการใช้ความฉลาดทางอารมณ์ EQ ในการบริหารจัดการการประสานงาน

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สื่อสาร, ประสานงาน, ประสิทธิภาพ, เทคนิค
การวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกัน ด้วย PDCA และ 8Ds
3900บาท
หลักสูตรนี้เป็นคำตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบทั้งหลักการ PDCS, 8Ds report, Fish bone diagram และ Why why analysis ได้อย่างเห็นผลแน่นอน
เตรียมความพร้อมรับมือกฏหมายควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual Used Items : DUI)
4500บาท
ผู้ส่งออกไม่ควรพลาดหลักสูตรนี้ เนื่องจากกฏหมายควบคุมการส่งออก จะมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563
ครบเครื่อง เรื่อง
3900บาท
ขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน
PDCA & 8Ds
3900บาท
พิเศษ สำรองที่นั่ง 4 ท่านขึ้นไป รับราคาสมาชิกทุกที่นั่งทันที พร้อมรับใบวุฒิบัตรในวันสัมมนา
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย
3900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการเพิ่มยอดขายอย่างมีเป็นระบบ ได้สำรวจและวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติด้านงานขายของตน การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง จนในที่สุดเมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาสามารถสร้างยุทธวิธีใน
เติมความรู้สู่การเป็น HRD Manager ในยุค Disruptive
7800บาท
หากอยากเรียนรู้ละฝึกฝนตนให้เป็น HRD Manager ยุค Business 4.0 ห้ามพลาด..... หลักสูตร 2 วันที่เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติและให้คำแนะนำอย่างเข้มข้นกับท่านในการก้าวเป็น Professional HRD Manager รอบรู้สารพัดเรื่อง HRD ในโลกธุรกิจยุคใหม่ที่ไม่ใช่แค่ทำงานบริหารงานฝึกอบ