อบรมหลักสูตร ทักษะการโน้มน้าวจูงใจ (Influencing Skills) สมัคร 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน!!

จำนวนคนดู 249 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
วัตถุประสงค์

• ฝึกฝนการโน้มน้าว จูงใจได้อย่างมืออาชีพ

• สามารถนำเทคนิคการโน้มน้าวจูงใจเพื่อใช้ในการทำงาน และทำให้มีความคิด ความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน

• ฝึกทักษะเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และมีแนวทางในการพัฒนาตัวเอง เพื่อเป็นผู้ที่มีการโน้มน้าว จูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. เรียนรู้และฝึกทักษะการพูดโน้มน้าว และการสร้างมิตรจูงใจคนอย่างมืออาชีพ

2. ทำความเข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างของผู้ฟัง ฝึกทักษะโน้มน้าวเพื่อใช้ในการทำงานในส่วนต่างๆ ขององค์กร

Workshop ฝึกทักษะ การโน้มน้าวจูงใจสำหรับบุคลากร เพื่อใช้ในการทำงาน

3. การสร้างความน่าเชื่อถือ ปรับเปลี่ยนความเชื่อของผู้ฟัง เทคนิคในการพูดเพื่อการโน้มน้าว และจูงใจผู้ฟัง (NLP Techniques)

4. เข้าใจลักษณะการสื่อสารของคน

5. เทคนิคการจูงใจผู้อื่น และเทคนิคที่ใช้จูงใจทีมงาน

- เทคนิคการสื่อสารแบบ I am OK, You are OK

- เทคนิคใช้คำพูดด้วย Magic Word ที่ก่อให้เกิดศรัทธา (Trust)

Workshop ฝึกทักษะแบบจับคู่ ในสถานการณ์ต่างๆ หรือระดมสมองกันในกลุ่ม

6. การวิเคราะห์ผู้ฟังด้วยศาสตร์ บุคคล 4 ทิศ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์และประสานงานกันได้อย่างราบรื่น

7. เรียนรู้ และฝึกทักษะ การใช้คำถาม และการโน้มน้าวด้วยการเล่าเรื่อง Story Telling Model

8. Roleplay การให้ และรับ Feedback การจัดการกับข้อสงสัยต่างๆ

9. เรียนรู้การโน้มน้าวด้วย Assertive Communication & Meta Program

10. Roleplay ฝึกทักษะการโน้มน้าวจูงใจในสถานการณ์ต่างๆ

Sponsored
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 PDPA (The Personal Data Protection Act B.E.2562)

Øผู้เข้าอบรม "ได้ความรู้ - เกิดความข้าใจ -สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจขององค์กรได้ทัน...

ดูรายละเอียด
Logistics & Supply Chain คลังสินค้า และการจัดส่งกระจายสินค้า

หลักการและเหตุผล :  Logistics & Supply Chain การบริหารจัดการโลจิสติ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, ทักษะการโน้มน้าวจูงใจ, Influencing Skills, โน้มน้าวจูงใจ, การขาย