การประเมินค่างาน ทำให้เป็นเรื่องง่ายใครๆ ก็ทำได้ (Job Evaluation and Classification : Work Shop)

จำนวนคนดู 163 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การประเมินค่างาน ทำให้เป็นเรื่องง่ายใครๆ ก็ทำได้ (Job Evaluation and Classification : Work Shop)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
จากผลสำรวจปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลในรอบหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาเรื่องค่าตอบแทนและความก้าวหน้าของพนักงานในองค์กร ถือเป็นกลุ่มปัญหาในอันดับต้นๆ ที่เกิดขึ้นซ้ำซากทุกปี คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ลูกจ้างอยากได้จากการทำงานก็คือ เรื่องของค่าตอบแทนที่ยุติธรรม ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหา HR ยุคใหม่ ก็คือ การประเมินค่างาน ซึ่งเป็นศาสตร์ด้านวิชาการที่ให้เหล่า HR ได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติ แต่ปัญหาของภาควิชาการคือ ไม่สามารถนำ HR นักปฏิบัติมานั่งเรียบเรียงความรู้หรือประสบการณ์ได้ทั้งหมด บทเรียนเรื่องการประเมินค่างานจึงขาดสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์จริง จึงทำให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องยาก เพราะนักวิชาการต้องการประสบการณ์ แต่นักปฏิบัติต้องการวิชาการ หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาโดยผสมผสานจากหลักวิชาการและประสบการณ์จริงของวิทยากร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

· ให้เรื่องประเมินค่างานกลายเป็นเรื่องง่าย จากการถ่ายทอดโดยประสบการณ์จริงจากวิทยากรโดยตรง   

· ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และความเข้าใจในหลักการ กระบวนการและขั้นตอนในการประเมินค่างาน  

· สามารถออกแบบและกำหนดปัจจัยในการประเมินค่างานที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรได้ 

· สามารถนำผลการประเมินค่างานและจัดระดับงานมากำหนดค่าตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

• ความหมายและแนวคิดในการประเมินค่างาน กับการบริหารค่าตอบแทน 

• หลักเกณฑ์ กระบวนการและขั้นตอน ในการประเมินค่างาน 

o การจัดทำ Job Description (JD) และ Job Specification (JS) 

o การวิเคราะห์งานและการจัดแบ่งกลุ่มงาน เพื่อการประเมินค่างาน 

• หลักเกณฑ์พื้นฐานในการประเมินค่างานและวิวัฒนาการของระบบประเมินค่างานในรูปแบบต่างๆ  

o Quantitative Method 

o Qualitative Method 

o กรณีศึกษาการใช้เครื่องมือการประเมินค่างานชั้นนำในตลาด ตั้งแต่การออกแบบขึ้นเองจนถึง เครื่องมือชั้นนำ 

• การเลือกและออกแบบระบบการประเมินค่างานใช้เองในองค์กร 

o การวิเคราะห์หาคุณค่าขององค์กร 

o การกำหนดปัจจัย (Factor) และคะแนน (Score) ในการประเมินค่างานให้สอดคล้องกับคุณค่าขององค์กร 

o วิธีการกำหนดตารางแปลงค่างานให้เป็นระดับงาน 

• เทคนิคการนำผลการประเมินค่างานไปใช้ในการบริหารค่าจ้าง และสายความก้าวหน้าของพนักงาน 

o การจัดระดับงาน ระดับตำแหน่งหน้าที่ ตามผลการประเมินค่างาน 

o การกำหนดโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนให้สอดคล้องกับระดับงาน 

o การสร้างสายความก้าวหน้า Career path ในการทำงาน 

· ระบบประเมินค่างานระหว่าง การซื้อสำเร็จรูป พัฒนาขึ้นเอง หรือว่าจ้างผู้พัฒนา อย่างไหนดีกว่ากัน ? 

· Workshop ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งาน 

· Workshop การฝึกปฏิบัติการออกแบบระบบประเมินค่างานใช้ในองค์กร 

· ประเด็นปัญหาในการประเมินค่างานพร้อมแนวทางแก้ไข 

 วิธีการฝึกอบรม

- การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) 

- อภิปรายกลุ่ม 

- กรณีศึกษา (Case Study) และ Workshop 

เหมาะสำหรับ

    • ผู้บริหารองค์กร นักบริหารค่าจ้าง ทุกประเภทกิจการ

    • ผู้บริหารหน่วยงานทรัพยากรบุคคล

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การประเมินค่างาน, ประเมินค่างาน, Job Evaluation

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด