สัมมนาออนไลน์ : การจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร (Customs Tariff Classification)

จำนวนคนดู 112 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ประเภทพิกัดศุลกากรมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากประเภทพิกัดใช้กำหนดอัตราอากร ควบคุมสินค้า สื่อสารและเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีเพื่อกำหนดสิทธิพิเศษทางการค้า รวมถึงการจัดทำรายงานและสถิติสินค้าที่นำเข้าและส่งออก

       

ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากร เพื่อการวางแผนและควบคุมการผ่านพิธีการศุลกากรและชำระภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร (ภาค 1 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530) 

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดในการจัดการกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร 

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

1. โครงสร้างพิกัดอัตราศุลกากร (ระบบ Harmonized System อาเซียน และของไทย) 

2. หลักการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร 

3. หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร (ภาค 1 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530) 

4. แหล่งข้อมูลเพื่อจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากร 

5. กรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร คำวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากร และแนวทางจัดการกับปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร 

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

          เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีศุลกากร การนำเข้าหรือส่งออกสินค้า 

วิธีการสัมมนา 

          Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม


ระยะเวลาฝึกอบรม

           หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13:00-16:00 น.


รูปแบบการบรรยาย

      1. เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (หลังจากที่ท่านชำระค่าอบรมแล้วท่านจะได้รับ Link และ Password สำหรับเข้าห้องเรียนโปรแกรม zoom)

      2. เอกสารประกอบการบรรยาย จะจัดส่งเป็น PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร, Customs Tariff Classification, พิกัดอัตราศุลกากร, ศุลกากร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด