สัมมนาออนไลน์ : ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม

รหัสหลักสูตร: 62470

จำนวนคนดู 471 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
ที่มาของหลักสูตร

        การพัฒนาองค์กรเพื่อให้มีความยั่งยืนมั่นคงในการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องมีการมุ่งเน้นการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เปรียบเสมือนเป็นการเสริมสร้างทางการพัฒนาให้องค์กรมีบุคลากรที่มีทักษะทางการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ดังนั้น การฝึกคนในองค์กรให้มีความคิดเชิงสร้างสรรค์และสรรหานวัตกรรมใหม่ ถือได้ว่าเป็นกุญแจไขไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานอย่างเป็นระบบ ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญรองรับการพัฒนาองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เหล่านั้น โดยเน้นการฝึกคิดออกจากกรอบประสบการณ์เดิมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ก่อให้เกิดผลงานและกระบวนการทำงานแนวใหม่ให้สามารถจัดการกับความคิดได้อย่างมีระบบ มีแบบแผนทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้านในที่สุด


สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

1. สามารถคิดและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ได้อย่างเป็นระบบ

2. สามารถนำเทคนิคการคิดเชิงนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สามารถสร้างทัศนคติที่ดีและปลูกจิตสำนึกในการคิดเชิงนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพต่อตนเองและองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

Module 1 : Model & Thinking Skill Concept

- ความหมายและแนวคิดที่สำคัญของการคิดเชิงนวัตกรรม

- กระบวนทัศน์ในเชิงนวัตกรรมของแต่ละยุคธุรกิจ

- โมเดลทักษะการค้นพบเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม (5 ทักษะ)

  (ตั้งคำถาม , สำรวจ , เปิดมุมมอง , เชื่อมโยงความคิด และทดลอง)

- พื้นฐานมิติความคิดที่จะต่อยอดไปสู่กรอบแนวคิดเชิงนวัตกรรม

  *Creative Thinking (ความคิดสร้างสรรค์)

  *Paradigm Concept & Shift (กรอบแนวความคิดและการเลื่อนกรอบ)

**Workshop : Creative Thinking – Case

Module 2 : Learning in Action - Part 1

- เจาะลึกทักษะการค้นพบเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้ง 5 ทักษะ

- ทักษะที่ 1 : ตั้งคำถาม --> การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

  *แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดเชิงวิเคราะห์

  *เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการตั้งคำถาม

**Workshop : คิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

-ทักษะที่ 2 : สำรวจ --> การคิดรอบมุม (Inductive Thinking)

  *แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดรอบมุม (Spider Web)

  *เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการสำรวจ

**Workshop : คิดรอบมุม (Industry Roundabouts)

Module 3 : Learning in Action - Part 2

- ทักษะที่ 3 : เปิดมุมมอง --> การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

  *คุณลักษณะและพฤติกรรมการตอบสนองแบบ Proactive

  *เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการเปิดมุมมอง

**Workshop : คิดมองบวกที่ซ่อนอยู่ในด้านลบ (Negative Review)

- ทักษะที่ 4 : เชื่อมโยงความคิด --> การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthetic Thinking)

  *แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดเชิงสังเคราะห์

  *เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงความคิด

**Workshop : คิดเชิงสังเคราะห์สร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)

Module 4 : Learning in Action – Part 3

- ทักษะที่ 5 : ทดลอง --> การคิดเชิงวิพากย์ (Critical Thinking)

           *แนวคิดและเทคนิคสำคัญในการคิดเชิงวิพากย์

   *เคล็ดลับการพัฒนาทักษะการทดลอง

**Workshop : คิดเชิงวิพากย์ (Critical Thinking)

- สรุปทบทวนกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงกลยุทธ์

- ถาม-ตอบ


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 6 ชั่วโมง เวลา 09:00-16:00 น.


รูปแบบการการอบรม (Methodology)

      1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

      2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน


คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม ผู้มีหน้าที่และเกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ในหลายๆหน่วยงานในองค์กร และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และผู้สนใจทั่วไป


วิทยากร : อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

กำหนดการ วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563


สถานที่ ZOOM ออนไลน์


ราคา 2,500 บาท (เข้าเรียน 2 ท่าน ลดเหลือท่านละ 2,000 บาท)

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5%

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, ทักษะการคิดสร้างสรรค์, นวัตกรรม, คิดสร้างสรรค์, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด