สัมมนา "เทคนิคการสื่อสาร"

จำนวนคนดู 256 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

      บนโลกยุคใหม่เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา รวมถึงเทคโนโลยี และแน่นอนที่สุดคือการติดต่อสื่อสารทั้งใน (Communication) และนอกองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้บุคลากร รวมถึงองค์กรมีความก้าวหน้า ประสบผลสำเร็จในธุรกิจ งานขาย งานบริการ และการสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และการประสานงานกับทีมงานภายในองค์กรได้อย่างราบรื่น 

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กร

· มีกรอบความคิดและทัศนคติเชิงลบที่ไม่เอื้อต่อการสื่อสาร 

· ยึดตัวเองเป็นหลักในการสื่อสาร ไม่พยายามเข้าใจผู้อื่น 

· สื่อสารไปแล้วแต่กลับเข้าใจไม่ตรงกัน 

· ไม่ได้รับการประสานงานและความร่วมมือจากการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

· ไม่ได้ฟังอย่างตั้งใจและอย่างเข้าใจ จึงจับประเด็นไม่ถูก 

· ได้รับ Feedback แล้วเสียกำลังใจและไม่เกิดการปรับปรุงพัฒนา 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

· ตระหนักถึงอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารที่ผิดพลาดและทราบวิธีที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว 

· ปรับทัศนคติและกรอบความคิดด้านการสื่อสารให้เป็นเชิงบวกและสร้างสรรค์ 

· ใช้เทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้ชัดเจน ตรงประเด็นสู่เป้าหมาย เป็นผู้ฟังที่เข้าอกเข้าใจเพื่อสร้างเสน่ห์และความน่าสนใจในการสื่อสาร 

· สำรวจตัวเอง วิเคราะห์ผู้อื่น ปรับปรุง และพัฒนาตนเองด้านการสื่อสารให้มีประสิทธิผล

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

· กรอบความคิดและทัศนคติในการสื่อสารเชิงบวกและสร้างสรรค์ 

· อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารงานบริการที่ผิดพลาด 

· เทคนิคในการสื่อสารกับผู้ฟังประเภทต่างๆ ได้อย่างตรงจุดและโดนใจ 

· อาวุธสำหรับการสื่อสารเพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำ 

· เทคนิคในการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจเพื่อเป็นนักสื่อสารที่มีเสน่ห์ 

· เทคนิคในการพูดเพื่อโน้มน้าวและจูงใจ 

· การสื่อสารเพื่อให้ได้รับความร่วมมือและการประสานงานอย่างเต็มใจ 

· การให้ Feedback ที่ให้กำลังใจและสร้างความเปลี่ยนแปลง 

· การตั้งคำถามที่ดีของการสื่อสาร 

· ตระหนัก สำรวจ วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาตนเองด้านการสื่อสาร 

เทคนิคการฝึกอบรม

การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 

1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique 

2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop) 

3. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก . 

4. สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล, การสื่อสาร, Effective Communication Skill, Communication

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด