หลักสูตร ข้อกำหนด Integrated Management System (IMS): ISO9001, ISO14001, ISO45001

รหัสหลักสูตร: 67527

จำนวนคนดู 92 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร ข้อกำหนด Integrated Management System (IMS): ISO9001, ISO14001, ISO45001
รอบที่

1

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 - 15 พฤษภาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันระบบมาตรฐานการจัดการต่างๆ ที่มีการประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นไป มีการปรับโครงสร้างของข้อกำหนดใหม่ตาม Annex SL ซึ่งจะทำให้มีโครงสร้างของข้อกำหนดที่เหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันในส่วนของจุดมุ่งหมายของแต่ละมาตรฐานเช่น ด้านคุณภาพคือ ISO 9001:2015 ด้านสิ่งแวดล้อมคือ ISO 14001:2015 รวมทั้งด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ถ้าองค์กรมีการนำระบบมาตรฐาน ISO ต่างๆมาประยุกต์ใช้ ก็จะง่ายต่อการที่จะบูรณาการระบบต่างๆไปปฏิบัติร่วมกันในองค์กร

          การฝึกอบรม“INTEGRATED REQUIREMENTS ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีพื้นฐานความรู้และเข้าใจในบูรณาการ (Integrate) ของระบบบริหารด้านคุณภาพ, สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐานISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018 รวมทั้งมีความเข้าใจในการนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทำความรู้จักกับมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO45001:2018 ไปพร้อมกัน โดยเฉพาะภาพรวม วัตถุประสงค์ การตีความข้อกำหนด และการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาสู่การประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างความเข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ

ISO45001:2018 หลักการพื้นฐานโครงสร้างและการตีความข้อกำหนดต่างๆ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทำให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการในด้านต่างๆไปพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพแก่องค์กร ทั้งในส่วนที่เสริมกันและส่วนที่มุ่งเน้นของแต่ละมาตรฐาน

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมลดความซ้ำซ้อนในระบบเอกสาร การควบคุมระบบและบุคลากรที่รับผิดชอบ สร้างให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานทั้งในเชิงผู้คุมระบบและผู้ใช้ระบบเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในการบูรณาการของข้อกําหนด ISO9001, ISO14001, ISO45001

หัวข้ออบรมสัมมนา
มาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และISO45001:2018 (IMS)

ข้อกำหนดที่ 4. บริบทขององคกร (Context of Organization)

 • บริบทองค์กรคืออะไร
 • ขอกำหนดความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งข้อกำหนดลูกค้า
 • การกำหนดขอบเขตในการขอรับรองระบบบริหาร IMS
 • กระบวนการที่เกี่ยวของกับระบบบริหาร IMS และระบบ เอกสาร

ข้อกำหนดที่ 5. ภาวะผูนำ (Leadership)

 • บทบาทหน้าที่ของผูบริหารระดับ ต้องรับผิดชอบตอระบบ IMS อย่างไร
 • การกำหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และนโยบายคุณภาพ
 • การจัดโครงสร้างองคกรในระบบ IMS บทบาทหนาที่และอำนาจบริหาร ของผู้รับผิดชอบเหล่านั้น

ข้อกำหนดที่ 6. การวางแผนสำหรับระบบคุณภาพ (Planning for the QMS)

 • หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสของกระบวนการในระบบ IMS และกระบวนการผลิต คืออะไร แตกต่างอยางไร
 • หลักการบริหารเชิงนโยบาย (Policy Deployment) และวัตถุประสงค์คุณภาพ
 • การจัดทำแผนงานด้านคุณภาพให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร

ข้อกำหนดที่ 7 การสนับสนุน (Support)

 • หลักการวางแผนและบริหารทรัพยากร (Resources) ที่เกี่ยวข้องกับ IMS
 • การพัฒนาบุคลากรให้เกิดความสามารถ (Competence) และรับรอง ความสามารถ
 • การสร้างความตระหนักให้กับพนักงานถึงผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์รวมถึงข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า (CSRs)
 • การควบคุมเอกสารสารสนเทศ IMS และเอกสาร IMS

ข้อกำหนดที่ 8 การปฏิบัติ (Operation)

 • การวางแผน และการควบคุมตามแผนงาน (Operation Planning and Control)
 • การพิจารณาความต้องการของตลาดและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • (Determination of requirements for products and services)

ข้อกำหนดที่ 8 การปฏิบัติ (Operation) (ต่อ)

 • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (Design and development of products and services)
 • การควบคุมการได้มาจากภายนอกของผลิตภัณฑ์และบริการ (Control of External Provision of Goods and Services)
 • การผลิตสินค้า และการจัดให้มีการบริการ (Production of Goods and Provision of Services)
 • การส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการ (Release of products and services)
 • การควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (Control of nonconforming)

ข้อกำหนดที่ 9 การประเมินผลการดำเนินงาน (Performance evaluation)

 • การเฝ้าติดตาม การวัด การวิเคราะห์ และความพึงพอใจลูกค้า
 • การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
 • การประชุมทบทวนฝายบริหาร (Management review)

ข้อกำหนดที่ 10

 • ความไม่สอดคล้องและการปฏิบัติการแก้ไข (Non-conformity and Corrective action)
 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)

วิทยากร
ดูประวัติ

พลกฤต โสลาพากุล

อบรมสำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, งานธุรการ เลขานุการ)

วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • พนักงานที่เกี่ยวข้องกับ มาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และISO45001:2018
สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ข้อกำหนด Integrated Management System (IMS): ISO9001, ISO14001, ISO45001
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO45001:2018, ข้อกำหนดของมาตรฐาน, ระบบ IMS, บริหารเชิงนโยบาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน

หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ (Cost / Price Analysis for...

หน่วยงานจัดซื้อ เป็นหน่วยงานสำคัญที่ทุกองค์กรธุรกิจต้องมี ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นเป็น แผนก หรือตัวบุคคลก็ตาม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมด จะจ่ายผ่านหน่วยงานจัดซื้อ (ยกเว้นเงินเดือนพนักงาน)