เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง ด้วยภาระงานและการบริหารกำลังคน

จำนวนคนดู 51 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง ด้วยภาระงานและการบริหารกำลังคน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ทำอย่างไรจะรู้ว่างานหนึ่งใดต้องใช้คนกี่คน จะใช้วิธีใดดี วิธีการคำนวณอัตรากำลัง (Headcount) แบบใดที่รับกันได้ทั้งฝั่งสำนักงานและโรงงานคือวิธีใด  ไปอบรมมาหลายคอร์ส ไม่มีแบบฟอร์มเอกสารวิเคราะห์        และคำนวณที่นำไปใช้ได้จริงแจกให้ และไม่ละเอียดพอ  ไปเรียนวิธีรวบรวมข้อมูลภาระงานมา แต่เอาเข้าจริงรวบรวมไม่ถูก วิเคราะห์ยังไม่ได้  บริหารกำลังคนไม่ค่อยถูก เมื่อรู้แล้วว่าคนขาดหรือคนเกิน ต้องทำอย่างไรดี  โปรแกรมนี้ ช่วยท่านได้ !!!
หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการเรียนรู้ 2 วัน : 


วันที่ 1  :  วันพฤหัสดีบที่ 28 พฤษภาคม  2563      (เวลา  09.00-16.00 น.)

แชร์ปัญหาการบริหารกำลังคนในองค์กรของท่าน        

 - ทำไมเราต้องรู้ให้ได้ว่างานต้องการกำลังคน (Headcount) เท่าไร         

 - เราจะรู้ได้อย่างไรว่างานนั้นต้องใช้กำลังคนเท่าใด        

  - วิธีระบุจำนวนคนที่ต้องใช้ในแต่ละหน่วยงาน  ลงลึกเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)  

 - การวิเคราะห์อัตรากำลังคืออะไร  

 - ความจำเป็นของการวิเคราะห์อัตรากำลัง และบริหารกำลังคนขององค์กร 

  - รูปแบบที่หลากหลายของการวิเคราะห์อัตรากำลัง    

> การวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ           

> การวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการเชิงปริมาณ     

> Workshop : เราจะระบุกำลังคนด้วยวิธีการใดได้บ้าง  เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน (Workload) 

 - ภาระงาน (Workload) และการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานคืออะไร  

 - ส่วนประกอบของภาระงาน  

- แหล่งข้อมูลสำหรับการรวบรวมภาระงาน         

 - ขั้นตอนการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานเป็นอย่างไร      

 - สูตรการคำนวณอัตรากำลังตามภาระงาน  

 - ฝึกปฏิบัติ : จัดทำสูตรการคำนวณอัตรากำลังขององค์กรและเลือกใช้สูตรตามแนวที่เหมาะสม  

 - เหตุที่การวิเคราะห์ภาระงานได้รับความนิยม  จัดทำสูตรการคำนวณอัตรากำลังขององค์กรของท่าน    

 - คำนวณระยะเวลาทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี     

 - สูตรคำนวณอัตรากำลังขององค์กร      

 - ฝึกปฏิบัติ : กำหนด Parameter ของสูตรคำนวณอัตรากำลัง พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร  


วันที่ 2 :  วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม   2563     (เวลา 09.00-16.00 น.)

ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน  

- ข้อมูลงานที่แต่ละหน่วยงาน (แผนก/ฝ่าย) ต้องทำ  

- ฝึกปฏิบัติ : ระบุงานที่หน่วยงานต้องดำเนินการตามแบบฟอร์ม พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร   

- ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน        

 > Work Instruction ขององค์กร                  

 > Chart ต่างๆ ที่หน่วยงานจัดทำไว้  

- ข้อมูลระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน            

- ข้อมูลปริมาณงาน

 - ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์ภาระงานพร้อมวิทยากรให้คำแนะนำ แนวทางการจัดทำข้อมูลภาระงาน (Workload Data Sheet) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

 - การใช้สัญลักษณ์ในการจัดทำข้อมูลภาระงาน  

- แนวทางการระบุระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน  

 - แนวทางการระบุข้อมูลปริมาณงาน  

- ฝึกปฏิบัติ : จัดทำข้อมูลภาระงาน (Workload Data Sheet) ของแต่ละหน่วยงานพร้อมคำแนะนำจากวิทยากร    

- ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์ภาระงานพร้อมวิทยากรให้คำแนะนำ  

- ฝึกปฏิบัติการ : จัดทำข้อมูลในแบบวิเคราะห์ภาระงาน และวิทยากรให้คำแนะนำ  

ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงานและแนวทางการแก้ไขจากประสบการณ์ของวิทยากร  

ความจำเป็นในการกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคน (Workforce Management Policy)  

- กรณีศึกษานโยบายบริหารกำลังคน และฝึกปฏิบัติการ 

การกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคนและแนวปฏิบัติของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการบริหารกำลังคน (Workforce Management Solution) กรณี..  

- จำนวนคนน้อยกว่าที่คาดการณ์ (Workforce Shortage)  

- จำนวนคนเกินกว่าคาดการณ์ (Workforce Surplus)  

- Workshop : มาตรการขององค์กรกรณี          

>  Workforce Shortage         

>  Workforce Surplusถาม-ตอบประเด็น ปัญหา  

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และบริหารกำลังคนและการนำไปใช้ในองค์กร                     ————————————————

วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ


กลุ่มเป้าหมาย :

เจ้าของธุรกิจขนาด SME        

ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่าย HR  

ผู้จัดการและหัวหน้างานทุกสายงาน Workforce Planner ขององค์กร  


วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำค่าบริการอบรม : 7,800.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 8,346.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 8,112.-บาท)

Special Promotion.!!! มา 2 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 7,600.-บาท!!!


วิธีการชำระเงิน :

1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”

**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**


หมายเหตุ :

– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน ตลอดระยะเวลาทั้ง 2วัน

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Workload, วิเคราะห์อัตรากำลัง, การบริหารกำลังคน, หลักสูตรวิเคราะห์อัตรากำลัง, หลักสูตรการบริหารกำลังคน, workforceplaning

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด