สัมมนา Online : การบริหารงานเชิงกลยุทธ์แบบพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ

จำนวนคนดู 188 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
ที่มาของหลักสูตร

เป็นความจริงที่ผู้บริหารที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพ เป็นที่น่าเชื่อถือ และศรัทธาต่อคนในองค์กร หรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้ แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรธุรกิจประสบความสำเร็จได้ ก็คือ การบริหารงานในเชิงกลยุทธ์แบบมีวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานภายใต้พลวัตแห่งการเปลี่ยนแปลงรอบด้านทั้งในยุคเศรษฐกิจถดถอย และยุค 4.0 ทักษะระดับสูงในการบริหารลงถึงระดับเชิงกลยุทธ์เป็นทักษะที่ค่อนข้างยาก จะต้องผ่านการฝึกฝนจนทำให้เกิดประสบการณ์ ซึ่งจะต้องมีวิสัยทัศน์มองในภาพรวมสามารถที่จะกำหนดกลยุทธ์ในภาพรวมระดับองค์กรไปจนถึงระดับปฏิบัติการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ได้ หาเทคนิค วิธีการ และรูปแบบอย่างไรที่จะทำให้การบริหารงานนั้นมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลได้เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้อย่างถูกต้อง และเกิดผล ประกอบกับมีมุมมองต่อแนวคิดการบริหารงานที่หลากหลาย มีความเข้าใจถึงโลกทัศน์ของความคิด แต่ละวิธีการเป็นอย่างดี ทำให้เห็นถึงความแตกต่างที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13:00-16:00 น.


รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อบรรยาย

1) ภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการจัดการ / การบริหาร ที่จำเป็นต้องรู้ มี และเป็น

  (เพื่อเป็นพื้นฐานในการบริหารเชิงกลยุทธ์)

2) วิเคราะห์แนวทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์จาก SWOT Analysis

3) เจาะลึกแนวทางการบริหารงานเชิงกลยุทธ์แบบพลิกวิกฤติเป็นโอกาส

4) วิเคราะห์ระดับของกลยุทธ์ตั้งแต่องค์กรไปจนถึงปฏิบัติการยุค 4.0

      (เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์)

5) วงจรธุรกิจในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารให้ถูกทางและถูกต้อง

  (ถึงแม้อยู่ในยุคเศรษฐกิจถดถอย)

6) กลยุทธ์การขยายวงจรธุรกิจให้ไปในทิศทางเติบโตอย่างต่อเนื่อง (Scalloped Pattern)

Workshop : Strategic Management - Case (Crisis to Change)

7) ประเภทของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ว่าจะใช้แนวทางและจะจัดการอย่างไร

8) สรุปทบทวนบริบท และถาม - ตอบ


คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

ผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการฝ่ายทุกระดับ ที่จะต้องนำไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์และสามารถบริหารงานเชิงกลยุทธ์ได้เพื่อตอบโจทย์พลวัตแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในภาพรวม

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การบริหารงานเชิงกลยุทธ์, Strategic Management, การบริหาร, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด