สัมมนา Online : ติดอาวุธทางปัญญาให้เป็น QMR มือโปร ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

รหัสหลักสูตร: 62649

จำนวนคนดู 348 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
บทนำ

          QMR นับเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อน และดูแลระบบการบริหารคุณภาพให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล QMR จึงต้องเป็นบุคลากรที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และทักษะมากพอในหลายๆ ด้าน เพื่อสามารถตัดสินใจและขจัดอุปสรรครวมถึงข้อขัดแย้งใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังต้องนำพาองค์กรให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างมีระบบอีกด้วย 

          ดังนั้น จึงขอนำเสนอหลักสูตร “ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร” เพื่อช่วยให้ผู้เป็น QMR ที่ดูแลงานหลายด้าน หรือ QMR มือใหม่ รวมถึงผู้ที่กำลังจะเป็น QMR ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ QMR ว่ามีอะไรบ้าง และงานแต่ละอย่างของ QMR ต้องทำอย่างไรจึงจะดำเนินการไปได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของ QMR 

2. เพื่อให้ QMR สามารถขับเคลื่อนระบบการบริหารคุณภาพให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล 

3. เพื่อให้ QMR สามารถนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จและพัฒนาก้าวหน้าอย่างแท้จริง

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

บทที่ 1: มารู้จัก QMR กันหน่อย 

· QMR คือใคร 

· คุณสมบัติของ QMR มีอะไรบ้าง 

· บทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ QMR มีอะไรบ้าง 

บทที่ 2: หน้าที่นี้ของ QMR 

· การจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน Core team & Working Party 

· การจัดทำนโยบายคุณภาพ Quality Policy 

· การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายประจำปี Objective & Target 

· การจัดทำ Quality Management Plan ประจำปี 

· การจัดทำและขออนุมัติงบประมาณในการทำกิจกรรมประจำปี Budget Plan 

บทที่ 3: เทคนิคการจัดทำคู่มือคุณภาพ Quality Manual 

· องค์ประกอบสำคัญในการจัดทำคู่มือคุณภาพที่ QMR ต้องรู้ 

· ก่อนทบทวน-อนุมัติ Procedure, WI นั้น QMR ต้องพิจารณาอะไร 

· เมื่อมีความขัดแย้งในการจัดทำ Procedure, WI ทาง QMR ต้องทำอย่างไร 

· Workshop #1: อะไรที่ต้องกำหนดไว้ใน Quality Manual 

บทที่ 4: QMR ต้องรับผิดชอบอะไรในการ Internal Quality Audit 

· Audit Check Lists ต้องดูอะไรบ้าง ก่อนที่ QMR จะทำการอนุมัติ 

· QMR จะทำอย่างไร เมื่อเกิดความขัดแย้งหรือปัญหาระหว่างทำการ Audit 

· การออก CAR หรือ PAR ทาง QMR จะตัดสินอย่างไร 

· การปิด CAR/PAR ต้องทำอย่างไร ปิดได้จริงหรือ QMR จะพิจารณาอย่างไร 

· Workshop #2: หน้าที่หลักของ QMR ในการตรวจติดตามภายใน 

บทที่ 5: QMR ต้องทำอะไรใน Management Review 

· หน้าที่สำคัญของ QMR ในการประชุม Management Review คืออะไร 

· อะไรที่ต้องบรรจุไว้ใน Management Review 

· วิธีดำเนินการ Management Review ให้ประสบผลสำเร็จ 

· สิ่งที่ควรได้รับจากการประชุม Management Review คืออะไร 

· QMR จะต้องทำอย่างไร หากมีคำถามจาก Top Management 

· Workshop #3: ความรับผิดชอบของ QMR ในการทบทวนฝ่ายบริหาร 

บทที่ 6: QMR เตรียมตัวอย่างไรเพื่อรองรับการตรวจสอบจาก Certified Body 

· QMR ต้องวางแผนในการรองรับการตรวจสอบจากภายนอกอย่างไร 

· ตัวอย่างแผนการตรวจสอบจาก Certified Body เพื่อรับรองระบบ 

· หลักสำคัญและหัวใจที่จะทำให้ผ่านการตรวจสอบจาก Certified Body 

· หลักปฏิบัติในระหว่างการตรวจสอบจาก Certified Body ที่ QMR ควรรู้ 

· หากได้รับ CAR/PAR จาก Certified Body, QMR จะต้องทำอย่างไร 

· เทคนิคการปฏิบัติเพื่อให้ปิด CAR/PAR และได้การรับรองระบบ 

· อีกหน้าที่สำคัญของ QMR คือการรักษาระบบและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นทำอย่างไร 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

         · หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 -12.00 น. 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, QMR, QMR มือโปร, ISO 9001 : 2015, ออนไลน์, Online

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด