สัมมนา Online : เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อได้ตามเป้าหมาย

จำนวนคนดู 213 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักการและเหตุผล

            บางครั้งการทำงานแต่ละวันอาจได้ยิน “ทำงานไม่ทันเลย งานเยอะ ไม่รู้จะทำอะไรก่อนหลังดี จะเสร็จทันไหมเนี่ย” อีกมากมายเพราะบริหารการจัดลำดับความสำคัญของงานไม่ได้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สิ่งที่สำคัญและมีส่วนทำให้งานบรรลุเป้าหมาย แผนการดำเนินงานที่มีคุณภาพ มีความชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมาย แต่การกำหนดแผนอาจยังไม่เพียงพอที่จะทำให้งานสำเร็จได้ บางครั้งงานที่ไม่สำเร็จหรือพนักงานทำไม่ทันเวลาอาจเกิดจากความไม่เข้าใจในเนื้องานก็เป็นไปได้ การบริหารเวลา หรือความมุ่งมั่น ทุ่มเทในงานอาจจะไม่เต็มที่ ยากที่จะทำให้บรรลุความสำเร็จได้

          การกำหนดเรื่องสำคัญของงานที่ต้องดำเนินการและเรื่องเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาว่าสำคัญขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่เรากำหนดไว้นั้นมีความชัดเจนมากแค่ไหน เป็นเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างไร เพราะถ้าเป้าหมายของเราเป็นเป้าหมายระยะสั้น การบริหารของเราก็มีแต่เรื่องเร่งด่วน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องเข้าใจความสำคัญของงาน เวลาปฏิบัติในงาน

วัตถุประสงค์ 

1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจและเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการงานในการปฏิบัติได้ตามเป้าหมาย

2. ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการความสำคัญของงานได้ตามเป้าหมาย 

3. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในปัญหาและอุปสรรคในการบริหารเวลา ที่มีผลกระทบกับลำดับงานและสามารถบริหารจัดการปรับเปลี่ยนแผนงานอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ได้

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

Module # 1 แนวความคิดเรื่องการบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงาน

· ผู้เข้ารับการอบรมสำรวจตัวเองในการบริหารเวลาและการจัดลำดับงานของตนเองอย่างไร? 

· แนวทางการพัฒนาการใช้เวลาในการปฏิบัติงาน (Coaching card Points of you) 

· ลักษณะของการบริหารจัดการงานที่ดี (เป้าหมาย แผนงาน การปฏิบัติ ประเมินผล) 

· ลักษณะอุปนิสัยที่ควรปรับปรุงในการปฏิบัติงาน 

· เรียนรู้เครื่องมือ Eisenhower Box (เฟรมเวิร์คที่ช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของงาน) 

Work shop  

Module # 2 การวิเคราะห์ในงาน 

· การวิเคราะห์รายการในงานและเวลาที่ใช้ในการทำงานของตนเอง 

· วงจรการจัดการให้งานสำเร็จ (Management by OPDE Cycle) 

· การตั้งเป้าหมายในการทำงาน (Setting SMART Objective) 

· การวางแผนงานที่ดี (Deming Cycle) ในการทำแต่ละวัน 

· การลงมือปฏิบัติ (Doing) 

· การติดตามและประเมินผล (Follow-Up and Evaluation) 

· การบริหารเวลาให้ได้ประสิทธิภาพ 

· แนวทางวิธีประหยัดเวลาในการทำงาน 

Work shop การปฏิบัติงานจริงในการจัดลำดับการปฏิบัติงาน 

Module # 3  

· การบริหารแผนลำดับความสำคัญให้มีประสิทธิผลในงาน 

· การวางเป้าหมายในการทำงานจริง 

· ทักษะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

§ สร้างวินัยในการจัดการแผนงาน  

§ การมอบหมายงานให้บุคลากร 

§ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงาน 

Work shop 

สรุปการเรียนรู้ ถาม-ตอบ 

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในองค์กร 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09:00-12:00 น. 

รูปแบบการการอบรม (Methodology) 

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงาน, จัดลำดับความสำคัญของงาน, บริหารเวลา, ออนไลน์, Online

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด