Design thinking 4.0: คิดเชิงออกแบบ...ด้วยกลยุทธ์ 10 คิด

จำนวนคนดู 190 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เหตุผล & ความท้าทาย (Challenge)

บรรยากาศการทำงานช่วงที่ผ่านมา ท่านพบเหตุการณ์ & ความต้องการอะไรบ้างต่อไปนี้?...

1.โลกยุค 4.0 เปลี่ยนแปลงผันผวน จะปรับตัวให้อยู่รอด และเติบโตเหนือคู่แข่ง ต้องมองอย่างไร?

2.ยึดติดกับระบบเดิม ๆ ไม่เปิดรับสิ่งใหม่หรือรูปแบบใหม่ ๆ ขาดการคิดต่อยอด คิดริเริ่มในสิ่งที่ทำ

3.ทัศนคติในการทำงานมักมองแต่ปัญหา รู้สึกแต่ว่ายาก อยากให้หาทางออกใหม่ๆ และมีแรงบันดาลใจเพื่อเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากกว่านี้

ร่วมกันค้นหาทางออกผ่านหลักสูตรนี้...

วัตถุประสงค์ (Aim)

เพื่อสำรวจและพัฒนาบุคลิก & เทคนิคการเป็นนักออกแบบนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จในยุค 4.0 โดยมุ่งตอบโจทย์ 5 ประการ ได้แก่...

1.จะสร้างให้ตระหนักความสำคัญในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในยุค 4.0 ทำอย่างไร?

2.จะฝึกคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำได้อย่างไร?

3.จะสร้างฝันให้เป็นจริง & ขับเคลื่อนทีมงานสู่อนาคตอย่างเต็มศักยภาพ ทำได้อย่างไร?

4.จะฝึกคิดริเริ่มเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ต่างไปจากเดิมและเกิดประโยชน์ในการทำงาน อย่างง่ายๆ ทำอย่างไร?หัวข้ออบรมสัมมนา
กำหนดการ & เนื้อหา (Content)

09.00 - 10.30 น.เข้าใจภาพรวม การคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) & คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ (Lateral thinking)…เพื่อ Aim 1

- 10 คุณสมบัติแห่งนักคิดเชิงออกแบบ

- 3C…บันได 3 ขั้นแห่งการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking)

- Client’s insight …หัวใจแห่งการคิดเชิงออกแบบ

- ถอดรหัส 10 คิด...กุญแจไขพลังความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking)

- ทำไมต้องแตกต่าง?: 3D…คุณสมบัติสำคัญของนวัตกรรม

- 3C + 10คิด = 3D สมการแห่งการออกแบบนวัตกรรม

- คุณค่าของการคิดเชิงออกแบบ : กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ… ถอดบทเรียนเชิงวิเคราะห์

10.30 - 10.45 น.รับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.พัฒนาการคิดเชิงออกแบบด้าน Client’s insight เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า...เพื่อ Aim 2

- 4R…เคล็ดวิชาคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีไหวพริบ

- 3F…กุญแจไขความลับความต้องการของลูกค้า

- 4R + 4M = 3F สมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์

- SHARP…5 บุคลิกแห่งนักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีไหวพริบ

- กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Inspirational story”...เพื่อฝึกการคิดสร้างสรรค์ผ่านวิธีคิดแบบเชื่อมโยง

- กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “คิดไวไหวพริบ” สไตล์ 4R

12.00 - 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.45 น.พัฒนาการคิดเชิงออกแบบด้าน Client’s insight & Divergent phase…เพื่อ Aim 3

- จินตนาการสร้างคุณค่า: กรณีศึกษา Steve Jobs

- 4ช...บทพิสูจน์เป้าหมายที่ทรงพลัง

- SMARTER…7 เคล็ดลับสร้างฝันให้เป็นจริง

- 3R…เคล็ดลับเติมเต็มรางวัลที่ใครๆ ก็อยากได้ (Enhancing Intrinsic Motivation)

- 4E…ปัจจัยขับเคลื่อนสู่ฝันที่เป็นจริง

- กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “12 Signs”...เพื่อกระตุ้นพลังแห่งจินตนาการ

- กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “ตั้งเป้าทรงพลัง” สไตล์ SMARTER

13.45 – 14.30 น.พัฒนาการคิดเชิงออกแบบด้าน Creative Solution & Divergent phase...เพื่อ Aim 4

- 2S...ความลับการพัฒนาพลังสมอง 2 ซีก

- ABC…บันได 3 ขั้นกระตุ้นความคิดริเริ่มนอกกรอบ (Lateral thinking)

- Random word…เครื่องมือพัฒนาการคิดริเริ่มนอกกรอบ

- 5F…เกณฑ์คัดเลือกสุดยอดไอเดียเพื่อพัฒนาสู่นวัตกรรม

- PDCA…เครื่องมือยกระดับนวัตกรรม

- รู้เท่าทัน 7ม ... ปลดล็อคกับดักความคิดเพื่อชีวิตที่สร้างสรรค์

- กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain Quiz: Picture & Word”…เพื่อท้าทายพลังสมอง 2 ซีก

- กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “คิดริเริ่มนอกกรอบ” สไตล์ ABC

14.30 - 14.45 น.รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.พัฒนาการคิดเชิงออกแบบ: Client’s insight & Convergent phase ด้วยเทคนิค NLP...เพื่อ Aim 5

- A&D...2 ประเภทแห่งนวัตกรรมที่น่าสนใจ

- แกะรอย Archimedes สูตรลับแห่งการคิดสร้างสรรค์ สไตล์ Eureka

- NEED…4 เคล็ดวิชาเพื่อออกแบบวิธีคิดเชิงนวัตกรรม

- 20 เคล็ดลับกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)

- E2H…4 ความลับแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลก (Disruptive Innovation)

- สรุปรวบยอดเนื้อหาสำคัญ

- กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “3S Music therapy with NLP”…เพื่อฝึกคิดเชิงนวัตกรรมด้วยดนตรีบำบัด & ภาษาโปรแกรมสมองเชิงบวก

- กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “กระตุกคิดพลิกนวัตกรรม ” สไตล์ NEED

- ปฏิบัติการ “สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้” สไตล์ 3A


Sponsored
หลักสูตร ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

วัตถุประสงค์1. มุ่งเน้นให้ผู้บริหารงานฝึกอบรมจะจัดหลักสูตรให้น่าสนใจอย่างไร 2. เพื่อให้...

ดูรายละเอียด
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

วัตถุประสงค์ของการอบรม1.เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน2.เพื่อให้ล...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Design thinking, คิดเชิงออกแบบ, กลยุทธ์, 4.0