หลักสูตร ทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุคใหม่ (MANAGERAIL SKILLS FOR LEADERS)

รหัสหลักสูตร: 66973

จำนวนคนดู 666 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุคใหม่ (MANAGERAIL SKILLS FOR LEADERS)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

    ผู้จัดการถือได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญมากในการบริหารงานและบริหารลูกทีมในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ ตามเป้าหมายและมาตรฐานการทางานที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงานรวมถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าต่อไปได้ในที่สุดแต่บ่อยครั้งที่เราพบว่างานของทีมไม่ได้คุณภาพส่งงานไม่ทันโดนลูกค้าต่อว่าลูกทีมขาดแรงจูงใจหมดไฟปฏิเสธไม่ได้ว่าสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากผู้จัดการที่ขาดทักษะในการบริหารจัดการทีมงาน

    หลักสูตรทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุคใหม่จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและพัฒนาให้ผู้จัดการมีสำคัญที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหารทั้งงานและบริหารคนในหน่วยงาน รวมทั้งมีทักษะการบริหารจัดการได้เหมาะสมกับสถานการณ์สามารถสร้างความน่าเชื่อถือกล้าตัดสินใจ และสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับลูกทีม จะช่วยผลักดันให้ผลงานของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

    1.เพื่อพัฒนาผู้จัดการให้มีพื้นฐานในการนำหรือบริหารจัดการทีมงานที่ดี และสามารถนาพาทีมงาน หรือนำพาองค์กร ไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

    2.เพื่อพัฒนาผู้จัดการให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่สามารถแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้

    3.เพื่อพัฒนาผู้จัดการให้สามารถวิเคราะห์และตดสินใจตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง (Leadership in High Performance Team)

    เสริมสร้างการเป็นผู้นำที่ดีกว่าวันนี้ด้วยการแสดงบทบาทที่ถูกต้องมีทัศนคติของผู้นำและมีทักษะและความ เชี่ยวชาญที่นำลูกทีม

    การเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับการ บริหารจัดการทีมงานในปัจจุบัน

    ผู้นำยุคใหม่กับการเตรียมความ พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง

    บทบาทของผู้จัดการยุคใหม่และ ความคาดหวังขององค์กร

    ปรับเปลี่ยนตัวเองก้าวสู่การเป็น ผู้จัดการมืออาชีพ

      -ทัศนคติและบุคลิกภาพของผู้นำเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ Mindset

      -ทักษะสำคัญในการบริหารจัดการทีมงาน Skillset

      -เครื่องมือขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานของ

2.เทคนิคการมอบหมายและตดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Delegating & Monitoring)

    เสริมทักษะการมอบหมายงานควบคุมและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้จัดการยุคใหม่

    ขั้นตอนการมอบหมายและ ติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    การวิเคราะห์ทีมงานแต่ละสไตล์เพื่อมอบหมายและตดตามงานให้เหมาะสมกับคนแต่ละประเภท

    การให้ Feedback เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้กับทีมงาน

3.เทคนิคการจูงใจทีมงานและสร้างแรงขับเคลื่อนในการทำงานให้กับทีมงาน (Motivation Management)

    ฝึกฝนทักษะการจูงใจทีมงานที่ก่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

    การสร้างความเชื่อมั่นและความ ไว้วางใจในการท างานร่วมกัน ระหว่างผู้จัดการและทีมงาน

    เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้าง แรงจูงใจในการท างานให้กับทีมงาน

    ฝึกปฏิบัติ: การสร้างแรงจูงใจ ให้กับทีมงานในสถานการณต่างๆ

4.เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการ ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

    เพื่อฝึกฝนทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหน้างานที่เหมาะสม ตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

    บทบาทหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจตามขอบเขตหน้าที่ของพนักงานระดับต่างๆ

    กระตุ้นต่อมคิดเชิงระบบเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในงาน

    เครื่องมือการคิดเชิงวิเคราะห์และกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็น ระบบ

    Workshop: ฝึกปฏิบัติการคิด


ลักษณะการเรียนรู้

    1.บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ 30%

    2.การแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ด้วย Activity และ Workshop30%

    3.ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมองและ Discussion 40%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

    1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำแนวคิดหลักการเป็นผู้จัดการที่แสดงบทบาทของผู้นำทีมงานสมัยใหม่ที่เข้าใจตนเองและความแตกต่างของบุคคลทีมงาน 

    และสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

    2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถสร้างความน่าเชื่อถือวางตัวได้น่าศรัทธามีทักษะการสื่อสารการมอบหมายและติดตามงานการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจการสอน

    และถ่ายทอดงานรวมทั้งการบริหารจัดการทีมงานที่มีช่วงอายุที่แตกต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    3. ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการทีมงานเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างและยกระดับทักษะสู้ผู้นำระดับสูงขึ้นในอนาคต

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

• ผู้จัดการระดับกลางและระดับต้น

• เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรมจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 25 คน/รุ่น

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุคใหม่ (MANAGERAIL SKILLS FOR LEADERS)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Motivation Management, Delegating & Monitoring, Skillset, Mindset, ทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุคใหม่ (MANAGERAI

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด