หลักสูตร ตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (Professional Real Estate Brokers)

จำนวนคนดู 273 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
– ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจขอบเขตและกระบวนการทำงานของธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

– เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการทำงานนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในแนวทางที่ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

– ยกระดับมาตรฐานความรู้ในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมืออาชีพในการทำธุรกิจ

– เสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนายหน้าให้เข้าใจและตระหนักถึง จรรยาบรรณในการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมอาชีพในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 

หัวข้ออบรมสัมมนา
หลักสูตรนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

- ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

    • ขั้นตอนการทำงานของนายหน้า

    • รายได้และผลตอบแทนในธุรกิจ

    • ประเภทของอสังหาริมทรัพย์

    • แหล่งที่มาของอสังหาริมทรัพย์ฝากขาย/Farming

- ความรู้ในวิชาชีพ

    • เอกสารสิทธิ์/โฉนด/ระวาง

    • เทคโนโลยีที่ใช้ในการค้นหาแปลงที่ดิน

    • ความรู้เรื่องผังเมืองและการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

- การทำงานกับฝ่ายผู้จะขาย

    • สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขาย แบบปิด-แบบเปิด

    • การเข้าพบลูกค้าในการรับฝากขายอสังหาริมทรัพย์

    • วิธีการตั้งราคาขายที่เหมาะสม

    • การตลาดประชาสัมพันธ์ และช่องทางการขาย

    • การคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์

- กฎหมาย/นิติกรรมสัญญาที่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ควรรู้

   • การซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์

   • การจำนอง-ขายฝาก

   • การอายัด

   • ภาระจำยอม

   • การเช่า

   • ครอบครองปรปักษ์

   • การถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว

- การทำงานกับฝ่ายผู้จะซื้อ

   • แหล่งที่มาของผู้ซื้อ

   • การพาผู้ประสงค์ซื้อเยี่ยมชมทรัพย์

   • การตอบข้อโต้แย้ง เจรจาต่อรองและปิดการขาย

   • สัญญาจะซื้อจะขาย

   • การยื่นขอสินเชื่อ

- การทำนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์

   • ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

   • บริการหลังการขาย

- จรรยาบรรณนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

วิทยากร

ทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงด้านธุรกิจ ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์

 

Sponsored
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมนายหน้าอสังริมทรัพย์, อบรมสัมมนาฟรี, อสังหาริมทรัพย์, นายหน้าขายบ้าน, อาชีพนายหน้า, คอร์สเรียนฟรี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด