หลักสูตร การคิดและวางแผนด้วยสถานการณ์ (Scenario Thinking and Planning)

รหัสหลักสูตร: 66783

จำนวนคนดู 1222 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การคิดและวางแผนด้วยสถานการณ์ (Scenario Thinking and Planning)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

          พื้นฐานของวางแผน จะเกิดผลได้อย่างไรนั้น จะเริ่มต้นด้วยการคิด (Thinking) ความสําคัญของการคิด

(Conceptual Thinking),ทักษะการคิด (Thinking skill) สําหรับการทํางานร่วมกันในยุคสมัยใหม่ ตลอดจนการคิดขั้นสูง จะ

สร้างระบบการคิดไปสู่การวางแผนด้วยสถานการณ์ (Scenario Planning) อย่างไรแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการวางแผนกลยุทธ์

(Strategic planning) ผนวกกับ Scenario Planning จะเครื่องมือที่ดีที่จะช่วยให้เราสามารถกําหนดกลยุทธ์ให้บรรลุ

เป้าหมายขององค์กรได้

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อความเข้าใจในการคิดและการวางแผนด้วยสถานการณ์

          2. เพื่อความเข้าใจในขั้นตอนการเขียนวางแผนสถานการณ์

          3. เพื่อความใจการวางแผนด้วยสถานการณ์ให้เป็นเครื่องมือที่ดีที่จะช่วยให้เราสามารถกําหนดกลยุทธ์

ลักษณะการเรียนรู้

                    หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

          1. สามารถเรียนรู้การคิดและการวางแผนด้วยสถานการณ์

          2. สามารถเข้าใจในขั้นตอนการเขียนวางแผนสถานการณ์

          3. ได้รู้แนวทางการการวางแผนด้วยสถานการณ์ให้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราสามารถกําหนดกลยุทธ์ได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

Session 1 : การคิด (Thinking)

          ความสําคัญของการคิด (Conceptual Thinking)

          ทักษะการคิด (Thinking skill)

          สร้างการคิดทัศนคติเชิงบวก (Positive Thinking)

          ทําไมต้องพัฒนาการคิด

          การคิดกับการทํางานร่วมกันในยุคสมัยใหม่

          การคิดขั้นสูง

Session 2 : การวางแผนด้วยสถานการณ์ (Scenario Planning)

          การวางแผนด้วยสถานการณ์....ในมุมมองที่ควรรู้

          ขั้นตอนการเขียนวางแผนสถานการณ์

Session 3 : Scenario Planning กับการวางแผนเชิงกลยุทธ์

          การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning)

          การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร : (PEST Analysis)

          การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

          การสรุป โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อน : (SWOT)

          การกําหนดกลยุทธ์

          การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และเป้าหมาย

Scenario Planning...เครื่องมือที่ดีที่จะช่วยให้เราสามารถกําหนดกลยุทธ์

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย

  • เจ้าของกิจการ,ผู้บริหาร,ผู้จัดการ,หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การคิดและวางแผนด้วยสถานการณ์ (Scenario Thinking and Planning)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม การคิดและวางแผนด้วยสถานการณ์, อบรม Scenario Thinking and Planning, Online training, อบรมออนไลน์, หลักสูตรอบรม 2566, อบรม สัมมนา 2566

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต