การหาความจำเป็นในการวางแผนและจัดฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

จำนวนคนดู 105 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สำหรับรับองค์กรที่ยังใช้เครื่องมือสมัยใหม่ และยังคงต้องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในระยะสั้นแบบปีต่อปี แล้วต้องการเชื่อมโยงไปยังเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ขององค์กรด้วยนั้น ก็สามารถทำได้ นั่นคือ การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need Survey) แล้วกำหนดออกมาเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปี (Training Year Plan) โดยการฝึกอบรมที่ได้นั้น สามารถตอบโจทย์ของธุรกิจ ตอบโจทย์งาน และตอบโจทย์พัฒนาคนได้เช่นกัน โดยไม่ต้องรอให้องค์กรมีการใช้ Competency 


วัตถุประสงค์:เพื่อให้ผู้เข้าการฝึกอบรม

•มีหลักการในการทำ Training Need Survey

•สามารถทำตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องจากการฝึกปฏิบัติ (Workshop)

•สามารถประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรของตนอย่างมีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยาย:

•เป้าหมายของการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need Survey) เพื่อตอบโจทย์ 3 ข้อ

- ทิศทางที่องค์กรต้องการมุ่งไป (Vision / Mission / Goal) เป็นอย่างไร

- ความสามารถที่บุคลากรต้องมี เพื่อตอบสนององค์กร (Employee Abilities) คืออะไร

- ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ และพฤติกรรม (KASH) อะไรที่จะเติมเต็มให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

•ขั้นตอนการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need Survey) (มี Case ให้ลงมือทำ)

1. การวิเคราะห์เป้าหมาย / วิสัยทัศน์องค์กร (Vision / Mission / Goal) ออกมาเป็น

 1.1. ความรู้อะไร

 1.2. ความสามารถอะไร

 1.3. สำคัญ เร่งด่วนขนาดไหน

2. การวิเคราะห์ความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่ โดยพิจารณาจาก

 2.1. ผลการประเมินการปฏิบัติงาน

 2.2. ความสามารถของบุคลากรที่กำหนดไว้ในใบพรรณนางาน

 2.3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

 2.3. สภาพการแข่งขันของธุรกิจ

3. กระบวนการและที่มาของ Training Need ที่แท้จริง โดย

 3.1. การสัมภาษณ์

 3.2. การใช้แบบสำรวจ

 3.3. การรวบรวม ประมวลผลและสรุป Training Need

4. การจัดลำดับความสำคัญของการกำหนดแผนฝึกอบรม

5. การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมและประมาณการค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

6. การดำเนินการฝึกอบรมตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากผู้บริหาร

•บทสรุปการทำ Training Need Survey ในองค์กร / แบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในการทำ Training Need Survey


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การหาความจำเป็นในการวางแผนฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด