รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

จำนวนคนดู 209 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ (Objective )

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และบทลงโทษ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงการดำเนินกิจการให้สอดคล้อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในบทบาท หน้าที่ การบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ไปถ่ายทอดต่อ และไปปรับใช้ภายในองค์กรได้อย่างถูกต้อง


หัวข้ออบรมสัมมนา

09.00–10.30 น.กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ

•ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม (ถ้ามี)

•ความคาดหวังในวันนี้

•ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงอะไร

10.30–10.45 น.พักเบรค

10.45–12.00 น.•เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฯ

•ประเภทสถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามพระบัญญัติฯ

•ขอบเขตของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Workshop Data Analysis

12.00–13.00 น.พักเที่ยง

13.00–14.30 น.•การให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

•การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

•การรับผิดชอบทางแพ่งและทางอาญาของผู้ละเมิด

Workshop วิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรมถายในองค์กร

14.30–14.45 น.พักเบรค

14.45–16.00 น.•การดำเนินการสำหรับข้อมูลที่เก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผย ก่อนกฎหมายบังคับใช้

•สิ่งที่องค์กร / HR / ผู้ควบคมข้อมูล จะต้องดำเนินการเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้

Workshop จัดทำแบบฟอร์ม เพื่อนำไปใช้งานภายในองค์กรจริง


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, PDPA, พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562, Personal Data Protection Act, B.E. 2562, กฎหมายคุ้มครองส่่วนบุคคล, hrdzenter